MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNOS LITANIJA                                        INDEX

Kýrie, eléison!
Christe, eléison! Kýre, eléison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, - pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Šventoji Marija,

Tegu Tavo Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna apima mūsų širdis - IŠMELSK MUMS ŠIĄ MALONĘ!
Tegu Meilės Liepsna veda mus į tobulą Dievo meilę
Tegu Meilės Liepsna uždega mūsų širdis tikra meile žmonijai
Tegu Meilės Liepsna, o Motina, būna mūsų šeimoms šildantis Šviesos šaltinis
Tegu ši Šviesa lydi mūsų šeimas į šventumą.
Tegu Tavo motiniškos Širdies Meilės Liepsna persisunkia vaikų sielose.
Tegu Tavo motiniškos Širdies Meilės Liepsna rodo mums kelią.
Kad vaikščiotume šviečiančiu Tavo Meilės Liepsnos keliu.
Kad atpažintume savo gyvenimo tikslą per Tavo Meilės Liepsną.
Kad Tavo Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna pašalintų iš mūsų sielų net
mažiausias nuodėmes.
Kad Meilės Liepsna įkvėptų mus daryti gera.
Kad galėtume pasiųsti Meilės Liepsną, o Dangiškoji Motina, mūsų broliams ir
sesėms.
Kad Meilės Liepsna, o Dangiškoji Motina, uždegtų mūsų aptemusias sielas.
Kad Meilės Liepsna, o Dangiškoji Motina, sušildytų tas širdis, kurios tapo šaltos.
Kad Tavo Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna sušvelnintų labiausiai užkietėjusias
širdis.
Kad Tavo Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna sudrebintų abejinguosius.
Kad Tavo Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna paskatintų mus į Evangelinį
uolumą.
Kad Meilės Liepsna, ateinanti iš Tavo motiniškos Širdies, pasiektų kiekvieną
žmogų.
Kad Meilės Liepsna, o Dangiškoji Motina, uždegtų mūsų sielas Dievo Meile.
Kad Meilės Liepsna iš Tavo Širdies panaikintų neapykantos ugnį.
Kad Meilės Liepsna, o Dangiškoji Motina, apšviestų galingus ir valdančius šio
pasaulio žmones.
Kad išsaugotume Meilės Liepsną, duotą iš Tavo motiniškos Širdies iki pat mūsų
gyvenimo galo.
Kad stengtumėmės dėl Dangaus švelnia Tavo Meilės Liepsnos Šviesa.
Kad Meilės Liepsna iš Tavo Motiniškos Širdies nušviestų mus mirties valandą.
Kad Meilės Liepsna, kuri liejasi iš Tavo Širdies, visuomet degtų mumyse.
Kad Tavo Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna šviestų virš viso pasaulio.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,  atleisk mums, Jėzau!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Jėzau!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija,
Užliek visą žmoniją savo meilės liepsnos malonės veikimu. 
MELSKIMĖS
Šventasis Juozapai, Tu ieškojai kur Dievo Motina galėtų prisiglausti Betliejuje.
Padėk mums taip pat rasti prieglobstį Meilės Liepsnai visos žmonijos širdyse.
Amen.

http://www.medjugorje.lt/images/NSML.pdf