ŠV. KLAUDIJAUS KOLOMBIERO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus.
Šventasis Ignacai Lojola, melski už mus.
Šventoji Marija Margarita Alacoque, melski už mus.
Šventasis Klaudijau Kolombierai, melski už mus
Šv. Klaudijau, atsidavusysis Švenčiausiai Jėzaus širdžiai,
Šv. Klaudijau, Švenčiausiosios Širdies apaštale,
Šv. Klaudijau, Šv. Marijos Margaritos Alacoque dvasinis vadove,
Šv. Klaudijau, tikėjimo skyde,
Šv. Klaudijau, nuolat ir dosniai apsimarinusysis,
Šv. Klaudijau, kurio gyvenimas ir elgesys ištikimai pakartoja Jėzaus Kristaus gyvenimą,
Šv. Klaudijau, ištikimasis Aukščiausiojo įstatymo vykdytojau,
Šv. Klaudijau, pasiaukojusysis Dievo Motinai,
Šv. Klaudijau, garbingasis valios kankiny,
Šv. Klaudijau, maldos vyre,
Šv. Klaudijau, Dievo pamokytasis vyre,
Šv. Klaudijau, teisingasis ir ištikimasis Dievui vyre,
Šv. Klaudijau, vyre pagal Dievo širdį,
Šv. Klaudijau, savo šalies garbe,
Šv. Klaudijau, Jėzaus Kristaus riteri,
Šv. Klaudijau, Jėzaus Kristaus sekėjau,
Šv. Klaudijau, savo tėvų džiaugsme,
Šv. Klaudijau, pirmasis žiede naujoje žemėje,
Šv. Klaudijau, dorybių gausybės atvaizdas,
Šv. Klaudijau, pamokytasis dangiškųjų dalykų,
Šv. Klaudijau, gėrusysis iš dieviškų šaltinių,
Šv. Klaudijau, gyvenantysis Dievo akivaizdoje,
Šv. Klaudijau, pripildytasis dangiškomis dovanomis,
Šv. Klaudijau, Evangelijos daige,
Šv. Klaudijau, tobulumo atšvaite,
Šv. Klaudijau, dieviškosios paguodos prieiga,
Šv. Klaudijau, atsidavusysis Dievui ir artimo išgelbėjimui,
Šv. Klaudijau, paklusnusis Dievo valiai,
Šv. Klaudijau, Dievo meilės auka,
Šv. Klaudijau, patyrusysis šmeižtą ir įkalinimą už tikėjimą,
Šv. Klaudijau, atsisakiusysis bet kokios gerovės dėl Dievo meilės,
Šv. Klaudijau, pasaulio žibury,
Šv. Klaudijau, malonių šventove,
Šv. Klaudijau, Bažnyčios rojaus prieškiemi,
Šv. Klaudijau, turėjusysis liežuvį kaip Šventosios Dvasios ypatingą instrumentą,
Šv. Klaudijau, panaudojusysis visą savo iškalbingumą skelbiant Dievo didybę,
Šv. Klaudijau, kurio žodžiai ir pavyzdys mus veda išgelbėjimo keliu,
Šv. Klaudijau, gyvas tobulumo paveiksle,
Šv. Klaudijau, pamokslininkas skelbiąs atgailą,
Šv. Klaudijau, nukreipusysis krikščionis į tikrą atsivertimą,
Šv. Klaudijau, atvertusysis nusidėjėlius atgailai,
Šv. Klaudijau, atsitraukusysis nuo visų pasaulio interesų dėl tarnystės artimui,
Šv. Klaudijau, nuvargusysis dėl sielų išgelbėjimo,
Šv. Klaudijau, mūsų užtarėjau pas Dievą.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Klaudijau!
Kad gautume Dievo malonę, gyventi ir mirti susivienijus su Jėzaus Kristaus Švenčiausiąja Širdimi.
Melskimės. Šventasis Tėve, kalbėjęs savo ištikimam tarnui, šventajam Klaudijui, kad jis galėtų liudyti tavo didžiąją meilę, apšviesk savo Bažnyčią ir suteik jai paguodą savo malonių dovanomis. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Vasario 15 d. šv. Klaudijus Kolombieras (Claude de la Colombière) Švč. Jėzaus Širdies apaštalas, Prancūzija, (1641-1682)
iš prancūzų kalbos vertė kun. MMSJ