GVADALUPĖS DIEVO MOTINOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, Dieve, kuriam visa priklauso, pasigailėk mūsų.
Šventoji Dvasia, pasigailėk mūsų.
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų.
Gvadalupės Dievo Motina, melski už mus!
Gvadalupės švč. Mergele Marija, melski už mus!
Gvadalupės Marija, tikrojo ir artimo Dievo Motina,
Gvadalupės Marija, Dievo, dėl kurio gyvenai, Motina
Gvadalupės Marija, skirtingų veidų ir širdžių Kūrėjo Motina,
Gvadalupės Marija, dangaus ir žemės Šeimininko Motina,
Gvadalupės Marija, prieš Aukščiausiojo sostą nuolat savo maldavimus išgelbėti mūsų šalį meldžianti,
Gvadalupės Marija, tobuloji visuomet Mergele,
Gvadalupės Marija, gailestingiausia Motina,
Gvadalupės Marija, mūsų džiaugsmo šaltini,
Gvadalupės Marija, garbės ir pagarbos vertoji,
Gvadalupės Marija, aplankiusi Meksikos žemę,
Gvadalupės Marija, atėjusi apreikšti ir duoti mums vienintelį Dievą ir Viešpatį,
Gvadalupės Marija, atėjusi apreikšti Dievo plano, kad jis būtų įvykdytas,
Gvadalupės Marija, geranoriškai su Jonu Diegu kalbėjusi,
Gvadalupės Marija, Joną Diegą, meiliu ir švelniu sūnumi vadinusi,
Gvadalupės Marija, savo pasiuntinį Joną Diegą išsirinkusi,
Gvadalupės Marija, malonės savyje pagerbimui šventyklą pastatyti paprašiusi,
Gvadalupės Marija, vietą, kurioje norėjai apsigyventi pati pasirinkusi ir pašventinusi,
Gvadalupės Marija, šviežių gėlių, sudygusių tarp nevaisingų uolų, davusi,
Gvadalupės Marija, šaltą žiemą rožes rasa padengusi,
Gvadalupės Marija, nuskinti ir atnešti rožių savo akivaizdoje pasiuntusi,
Gvadalupės Marija, savo nekaltomis rankomis rožes nuskynusi ir pakėlusi,
Gvadalupės Marija, rožes vyskupui, kaip savo pasirodymo ženklą, nusiuntusi,
Gvadalupės Marija, stebuklingai nutapyta vyskupui ir jo svitai pasirodžiusi,
Gvadalupės Marija, Tepejako juodbruve,
Gvadalupės Marija, savo atvaizdą, nepriklausomai nuo oro sąlygų, nekintamai gražų palikusi,
Gvadalupės Marija, su savo atvaizdu mums savo šlovingą Nekaltai pradėtosios Vardą palikusi,
Gvadalupės Marija, su savo atvaizdu mums motinos ir gynėjos širdį palikusi,
Gvadalupės Marija, savo apreiškimu naują gyvenimą vietos kaimui pradėjusi,
Gvadalupės Marija, Amerikos žemyno Motina,
Gvadalupės Marija, Bažnyčios Motina Amerikose,
Gvadalupės Marija, tautų Motina,
Gvadalupės Marija, gerbiama Meksikos gyventojų ir šeimų Karaliene ir Motina,
Gvadalupės Marija, paskelbta ir karūnuota mylimiausia Meksikos žmonių Karaliene,
Gvadalupės Marija, visos Amerikos Globėja ir Karaliene,
Gvadalupės Marija, Meksikos vaikų kasdieninio gyvenimo gynėja,
Gvadalupės Marija, nuolankų ir menką pasirinkusi, kad pasaulio galinguosius sutrikdyti,
Gvadalupės Marija, mus savo mylimais vaikais pasirinkusi, ir save, kaip rūpestingiausią tikrąją motiną parodanti,
Gvadalupės Marija, mums visuose mūsų rūpesčiuose padedanti,
Gvadalupės Marija, dosniai dalinanti motinišką gailestingumą,
Gvadalupės Marija, hierarchus tarnauti Dievo tautai mokanti,
Gvadalupės Marija, mus gerbti Bažnyčią išmokiusi,
Gvadalupės Marija, nepakartojamai švelni kiekvienam žmogui,
Gvadalupės Marija, sužadinanti begalinį pasitikėjimą,
Gvadalupės Marija, užjaučiančiu ir gailestingu žvilgsniu sauganti,
Gvadalupės Marija, išklausyti visus prašymus nepavargstanti,
Gvadalupės Marija, visus, tavęs ieškančius, priimanti,
Gvadalupės Marija, vargdienius čiabuvius iš vargo pakelianti,
Gvadalupės Marija, savo žmonėms visada padedanti,
Gvadalupės Marija, neleidžianti prarasti tikėjimo,
Gvadalupės Marija, išlaisvinanti mus nuo komunizmo, karo, amoralumo ir amžinojo sunaikinimo,
Gvadalupės Marija, užjaučiančioji tuos, kurie kenčia,
Gvadalupės Marija, gynėja nuo neteisybių,
Gvadalupės Marija, kupina meilės paprastiems žmonėms,
Gvadalupės Marija, klausanti mūsų dejonių,
Gvadalupės Marija, palengvinanti mūsų vargingumą ir skausmus,
Gvadalupės Marija, guodžianti mūsų sielvarte,
Gvadalupės Marija, kurios dėka gyvenama,
Gvadalupės Marija, atstumtųjų Karaliene.
Gvadalupės Marija, vargdienių Karaliene,
Gvadalupės Marija, darbininkų Karaliene,
Gvadalupės Marija, valstiečių Karaliene,
Gvadalupės Marija, išnaudojamųjų Karaliene,
Gvadalupės Marija, esanti visada šalia kiekvieno,
Gvadalupės Marija, tave mylinčių ir pasitikinčių tavimi Motina,
Gvadalupės Marija, tave šaukiančių ir tavęs ieškančių Motina,
Gvadalupės Marija, savo meiliu elgesiu sužavinti kiekvieną,
Gvadalupės Marija, naujosios evangelizacijos žvaigžde,
Gvadalupės Marija, gydanti visus mūsų skausmus, vargus ir sielvartus,
Gvadalupės Marija, malšinanti ir palengvinanti mūsų kančias,
Gvadalupės Marija, sauganti mus savo užuojautos ir gailestingumo žvilgsnyje,
Gvadalupės Marija, teikianti savo pagalbą, meilę ir užuojautą,
Gvadalupės Marija, pasirenkanti nuolankiuosius ir paprastuosius,
Gvadalupės Marija, dosniai atlyginanti visiems tau tarnaujantiems,
Gvadalupės Marija, apglėbusi mus savo globa ir apsauga,
Gvadalupės Marija, nešanti mus savo glėbyje,
Gvadalupės Marija, tobula visada Mergele,
- Išmokyk mus mylėti!
Gvadalupės Marija, mylinti kiekvieną ir užjaučianti,
Gvadalupės Marija, mus ginanti ir padedanti, pasitikinti mumis,
Gvadalupės Marija, girdinti mūsų raudas, paguodžianti liūdint,
Gvadalupės Marija, išgydanti mūsų sielvartą, kančias ir skausmus,
Gvadalupės Marija, kviečianti gyventi Dievo ir žmonių meilei,
Gvadalupės Marija, dėkojanti savo ištikimiesiems, dėl tavęs besidarbuojantiems,
Gvadalupės Marija, kviečianti mus įvykdyti savo misiją,
Mes atsakome: Padėk mums, Marija.
Gvadalupės Marija, padėk mums išsivaduoti iš nežinojimo, apatijos ir visokio skurdo,
Gvadalupės Marija, padėk mums tinkamai naudotis savo turtu ir tobulėti kaip žmonėms,
Gvadalupės Marija, padėk mums sustabdyti alkoholizmą ir priklausomybę nuo narkotikų,
Gvadalupės Marija, padėk mums įveikti blogį, abejingumą ir aplaidumą,
Gvadalupės Marija, padėk mums įveikti neištikimybę santuokose ir smurtą šeimoje,
Gvadalupės Marija, padėk mums gerbti savo kaimynus, bendrauti kaip broliams ir kurti teisingumo ir taikos kelius,
Gvadalupės Marija, padėk mums kurti savo šeimas ir rodyti gerą pavyzdį savo vaikams.
Gvadalupės Marija, padėk mums gilinti savo tikėjimą ir jį liudyti,
Gvadalupės Marija, padėk mums skleisti dorybes ir tobulėti kaip asmenybėms,
Gvadalupės Marija, padėk mums vystyti savo šalį ir siekti jos pažangos,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, Švenčiausioji Gvadalupės Mergele Marija,
kad taptume verti Kristaus pažadų.
Melskimės:
Visagali ir amžinasis Dieve, savo gailestingumo žinią patikėjęs Gvadalupės Dievo Motinai, suteik mums, savo vaikams malonę, pasitikėti Tavimi. Dievo Sūnaus Motinos užtarimu, Tavo gailestingos meilės žinia, teuždega mūsų širdis, kad būtume ištikimi Tavo dieviškojo gailestingumo skelbėjai ir įrankiai pasauliui. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo sūnų, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Gvadalupės Mergelė Marija minima gruodžio 12 dieną. Ispaniškai „Virgen de Guadalupe“, 1531 m. tarp gruodžio 9-12 d. Meksiko miesto pakraštyje indėnui Chuanui Diegui (Jonui Didakui) pasirodžiusi ir apreiškusi esanti „Marija, vienintelio tikro Dievo Motina“, davusi patvirtinimo ženklą - gėlių vidury žiemos ir palikusi savo atvaizdą rūbe.
I
š anglų ir ispanų kalbų vertė JB, Kun. Mindaugas Malinauskas SJ