ŠV. DIMFNOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, nekaltoji Dievo Motina, melski už mus!
Ligonių sveikata, melski už mus! Vargstančiųjų paguoda, melski už mus!
Mūsų Karaliene, melski už mus!
Krikščionių pagalba, melski už mus!
Šventoji Dimfna, mergele ir kankine, melski už mus!
Šv. Dimfna, karališkųjų tėvų dukra,
Šv. Dimfna, didelio sielos ir kūno grožio dukra,
Šv. Dimfna, paklusnioji savo pamaldžios motinos pamokoms,
Šv. Dimfna, paklusnioji savo šventam nuodėmklausiui,
Šv. Dimfna, skaistumo pavyzdy,
Šv. Dimfna, apleidusi savo tėvo rūmus, kad išvengtum netyrumo pavojaus,
Šv. Dimfna, išsirinkusioji neturto gyvenimą žemėje, kad krautum Dangaus turtus,
Šv. Dimfna, gavusi paguodą Šventosiose Mišiose, Komunijoje ir maldoje,
Šv. Dimfna, ugningoji Dieviško Sužadėtinio mylėtoja,
Šv. Dimfna, pasišventusioji Dievo Motinai,
Šv. Dimfna, savojo tėvo nukirstoji,
Šv. Dimfna, šventoji skaistumo kankine,
Šv. Dimfna, puikusis krikščioniško jaunimo pavyzdy,
Šv. Dimfna, pagarsėjusi daugybe stebuklų,
Šv. Dimfna, Airijos ir Belgijos šlove,
Šv. Dimfna, užjaučianti visus stokojančius,
Šv. Dimfna, saugotoja nuo visų nervų ir psichikos sutrikimų,
Šv. Dimfna, vargstančiųjų paguoda,
Šv. Dimfna, bejėgių drauge,
Šv. Dimfna, nusivylusiųjų mylėtoja,
Šv. Dimfna, psichikos tamsą kenčiančių šviesa,
Šv. Dimfna, nervų, psichikos ligas ir depresiją kenčiančių globėja,
Šv. Dimfna, kad galėtume mylėti Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi ir darbais,
Šv. Dimfna, kad galėtume nekęsti nuodėmės ir išvengtume visų nuodėmės progų,
Šv. Dimfna, kad savo pašaukime galėtume stropiai saugoti skaistumo dorybę,
Šv. Dimfna, kad galėtume dažnai priimti sakramentus,
Šv. Dimfna, kad gautume maldos dvasią,
Šv. Dimfna, kad būtume nuolankūs ir paklusnūs Dievo valiai,
Šv. Dimfna, kad galėtume išmokti pasitikėti Dievu savo varguose,
Šv. Dimfna, kad gautume ištvermės malonę pagundų akimirkomis,
Šv. Dimfna, kad gautume ištvermės malonę ligose, karuose ir persekiojimuose,
Šv. Dimfna, kad gautume ištvermės malonę paskutinėje savo gyvenimo ligoje,
Šv. Dimfna, kad gautume ištvermės malonę mirties valandą,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Dimfna,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, Tu davei šv. Dimfną savo Bažnyčiai kaip visų dorybių, ypač šventojo skaistumo dorybės, pavyzdį ir norėjai, kad jos tikėjimas, užantspauduotas jos nekaltu krauju, padarytų daugybę stebuklų. Suteik malonę, kad mes, kurie ją gerbiame kaip globėją visų, sergančių nervų ir psichikos ligomis, galėtume mėgautis jos galingu užtarimu ir apsauga bei pasiekti amžinąjį gyvenimą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventoji Dimfna  VII amžius, ‎Belgija. Sergančių psichinėmis ligomis ir turintiems psichologinių problemų globėja.
VERTĖ: iš anglų kalbos Laima Bogdelienė