ŠVENTOJO RAIMONDO NONATO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Motina Gailestingumo, melski už mus!

Šv. Raimondai Nonatai, melski už mus!
Šv. Raimondai, netekęs motinos prieš pat gimimą,
Šv. Raimondai, Švč. Mergelės Marijos priimtas kaip savo vaikas,
Šv. Raimondai, besąlygiškai atsidavęs Švč. Mergelei Marijai, Gailestingumo Motinai,
Šv. Raimondai, nepaprastai pamaldus Dievo Gailestingumui,
Šv. Raimondai, Švč. Mergelės Marijos pakviestas į savo Gailestingumo ordiną,
Šv. Raimondai, didvyriškų dorybių pavyzdy,
Šv. Raimondai, dėl Dievo šlovės uoliai darbavęsis,
Šv. Raimondai, gausiomis malonėmis apdovanotasis,
Šv. Raimondai, didelių nuopelnų šventasis,
Šv. Raimondai, klusnus kiekvienam Dievo norui,
Šv. Raimondai, didvyriškai nusižeminęs kilmingasis,
Šv. Raimondai, išpirka už belaisvius krikščionis,
Šv. Raimondai, savanori įkaite už įkalintuosius vergijoje,
Šv. Raimondai, iš ugningos meilės Dievui ir vargšams norėjęs atiduoti savo laisvę ir gyvenimą,
Šv. Raimondai, aukų vargšams belaisviams išpirkti ieškojęs,
Šv. Raimondai, guodęs vargstančiuosius, verkdamas su jais,
Šv. Raimondai, Kristaus išpažinėjau,
Šv. Raimondai, šlovingasis kankiny,
Šv. Raimondai, Bažnyčios kunigaikšti,
Šv. Raimondai, nekalto tyrumo pavyzdy,
Šv. Raimondai, meile Šventajai Eucharistijai užsidegęs,
Šv. Raimondai, mirštančiųjų Komuniją iš paties Kristaus gavęs,
Šv. Raimondai, mirties valandą dieviškosios meilės apgaubtas,
Šv. Raimondai, didis stebukladary ir galingas užtarėjau,
Šv. Raimondai, danguje išaukštintas Dievo bičiuli,
Šv. Raimondai, krikščioniškosios motinystės globėjau,
Šv. Raimondai, krikščionių šeimų laime,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Raimondai Nonatai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. O Dieve, palaiminęs savo išpažinėją šv. Raimondą įstabia sėkme išlaisvinant įkalintus tikinčiuosius, išklausyk jo maldų ir suteik malonę mums, išlaisvintiems iš nuodėmės vergijos, būti pasiruošusiems įvykdyti tai, kas Tau patinka. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Šventasis Raimondas Nonatas (isp. San Ramón Nonato) (1200–1240 m.) Kardona, Ispanija,
Gimdymo, pribuvėjų, nėščiųjų, krikščioniškosios motinystės ir laimės krikščioniškose šeimose bei kunigų, ginančių išpažinties paslaptį, globėjas.
Iš anglų kalbos vertė Lina Kievišienė