PALAIMINTOJO HENRIKO SUSO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Palaimintasis Henrikai Suso, melski už mus!
Pal. Henrikai Suso, jaunystėje patyręs tikrą dvasinį atsivertimą,
Pal. Henrikai Suso, labai pamaldus Kristaus kančiai ir Kryžiui,
Pal. Henrikai Suso, dieviškojo Jėzaus vardo mylėtojau,
Pal. Henrikai Suso, Nukryžiuotojo Jėzaus, Amžinosios Išminties, uolusis tarne,
Pal. Henrikai Suso, tikras dvasingasis vargdieni,
Pal. Henrikai Suso, galingasis kovotojau su aistromis,
Pal. Henrikai Suso, paklusnusis ir tyrasis vienuoli,
Pal. Henrikai Suso, iškalbingasis tiesos apaštale,
Pal. Henrikai Suso, drąsusis Kristaus riteri,
Pal. Henrikai Suso, sieloms dangaus garbės troškęs,
Pal. Henrikai Suso, gailestingoji nusidėjėlių pagalba,
Pal. Henrikai Suso, tobulumo trokštančiųjų užtarėjau,
Pal. Henrikai Suso, kenčiančiųjų gynėjau,
Pal. Henrikai Suso, Dievo Motinos garbintojau,
Pal. Henrikai Suso, gegužinių pamaldų Marijos garbei pradininke,
Pal. Henrikai Suso, kartu su sopulingąja Motina sielvartavęs,
Pal. Henrikai Suso, visagalės Dievo Apvaizdos globos skelbėjau,
Pal. Henrikai Suso, šventųjų angelų drauge,
Pal. Henrikai Suso, nelaimingųjų skaistyklos sielų guodėjau,
Pal. Henrikai Suso, dominikonų ordino garbe,
Pal. Henrikai Suso, vokiečių mistikos tėve,
Pal. Henrikai Suso, galingasis užtarėjau Išganytojo akivaizdoje,
Pal. Henrikai Suso, mūsų globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, palaimintasis Henrikai Suso!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės.
Dieve, pašaukęs palaimintąjį Henriką sekti savo Sūnumi ir padaręs jį kūniškojo apsimarinimo pavyzdžiu, leisk mums jo užtarimu sekti nukryžiuotąjį Kristų, kad visada galėtume džiaugtis jo paguoda. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Palaimintasis Henrikas Suso (Heinrich Seuse arba Amandus) gimęs 1295 m. Uberlingene, miręs 1366 m. Ulm, dabartinėje Vokietijoje
Vokiečių mistikas, domininkonas, poetas, rašytojas. I
š prancūzų kalbos vertė Dalia Aleksandravičiūtė, kun Mindaugas Malinauskas SJ