ŠVENTOJO POPIEŽIAUS PIJAUS X LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus!
Šventasis Juozapai, Visuotinės Bažnyčios globėjau, melski už mus!
Šventasis Pijau X, melski už mus!
Šv. Pijau X, kunigų pavyzdy,
Šv. Pijau X, išmintingasis vyskupe,
Šv. Pijau X, nuolankusis kardinole ir patriarche,
Šv. Pijau X, uolusis savo kaimenės popiežiau,
Šv. Pijau X, pamaldusis mokytojau,
Šv. Pijau X, pasiaukojęs vargšams,
Šv. Pijau X, ligonių guodėjau,
Šv. Pijau X, neturto mylėtojau,
Šv. Pijau X, nuolankiaširdi,
Šv. Pijau X, ištikimas savo pareigoms,
Šv. Pijau X, didvyriškasis visų dorybių praktikuotojau,
Šv. Pijau X, pasiaukojimo dvasios pilnasis,
Šv. Pijau X, siekęs atkurti visa Kristuje,
Šv. Pijau X, leidęs vaikams prisiartinti prie altoriaus,
Šv. Pijau X, pataręs kiekvienam priimti kasdienę ar dažną Komuniją,
Šv. Pijau X, skatinęs mus pažinti ir pamilti šventąsias Mišias,
Šv. Pijau X, siekęs visur skleisti krikščioniškąjį mokymą,
Šv. Pijau X, priešinęsi visokioms klaidatikystėms ir priekaištavęs dėl jų,
Šv. Pijau X, mokęs mus darbuotis „Katalikų akcijoje“,
Šv. Pijau X, siuntęs tikinčiuosius apaštalauti pasaulyje,
Šv. Pijau X, troškęs būti žinomas kaip kuklus sielų ganytojas,
Šv. Pijau X, išklausantis tavęs besišaukiančiųjų maldų,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
V. Melski už mus, šventasis Pijau X!
R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Melskimės.
O Dieve, kuris pripildei šventojo Pijaus X sielą karštos meilės ir pašaukei jį būti Kristaus vietininku, suteik, kad per jo užtarimą galėtume sekti mūsų dieviškojo Viešpaties Jėzaus pėdomis, ir kad mūsų maldos šiam šventajam popiežiui būtų vaisingos šiame ir būsimajame gyvenime, per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
arba
O Dieve, kuris iškėlei šventąjį Pijų X būti Tavo kaimenės avių ganytoju ir apdovanojai ypatingu atsidavimu Švenčiausiajam Altoriaus Sakramentui ir uolumu Tavo amžinosioms tiesoms bei meile kunigystei ir šventajai Mišių aukai, suteik, meldžiame, kad mes, kurie gerbiame Jo atminimą žemėje, galėtume gėrėtis jo galingu užtarimu Danguje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Rugpjūčio 21 dieną minimas Šventasis popiežius Pijus X (Giuseppe Melchiorre Sarto)
1835 Riezė +1914 Vatikanas
Globėjas pirmos Komunijos vaikų, esperanto mėgėjų, piligrimų, emigrantų iš Trevizo, Italija, katechetų, skirtingų valstijų JAV, Maltos, Filipinų.

VERTĖ: iš prancūzų kalbos Rasa Šinkutė