ŠVENTOJO JONO EUDO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Jonai Eudai, melski už mus!
Šv. Eudai, Visagalio išrinktasis ir Jo paskirtasis pasauliui,
Šv. Eudai, perimtas Jėzaus meilės,
Šv. Eudai, Jėzaus Kristaus paveiksle,
Šv. Eudai, Kristaus meilės pasiuntiny,
Šv. Eudai, pripildytasis Šventosios Dvasios,
Šv. Eudai, Šventosios Dvasios rinktinis įranki,
Šv. Eudai, liepsnojantis dieviškosios meilės degle,
Šv. Eudai, išmintingasis dieviškųjų dalykų kontempliuotojau,
Šv. Eudai, ištikimas Dievo valios vykdytojau,
Šv. Eudai, degantis meile Mergelei Marijai,
Šv. Eudai, Marijos Dievo Motinos išpažinėjau,
Šv. Eudai, pamaldusis Švenčiausioms Jėzaus ir Marijos širdims,
Šv. Eudai, ypatingo degančio uolumo skleisti Švenčiausioms Širdžių pamaldumą,
Šv. Eudai, Švenčiausių Jėzaus ir Marijos Širdžių liturginio garbinimo pradininke,
Šv. Eudai, Dievo Karalystės nenuvargstantis darbininke,
Šv. Eudai, evangeliste ir apaštale,
Šv. Eudai, Bažnyčios degantis ir šviečiantis žibinte,
Šv. Eudai, karštas tikėjimo gynėjau,
Šv. Eudai, pašvęstojo gyvenimo gėle ir šlove,
Šv. Eudai, Gailestingumo Motinos seserų ordino steigėjau,
Šv. Eudai, garbingosios Dievo Motinos Širdies bendruomenės kūrėjau,
Šv. Eudai, Jėzaus ir Marijos vienuolių ordino įkūrėjau,
Šv. Eudai, tobulasis Jėzaus Kristaus nuolankumo ir romumo atvaizde,
Šv. Eudai, skaistybės puoselėtojau,
Šv. Eudai, visiškai paklusęs Dievo valiai,
Šv. Eudai, nuo pat vaikystės tobulai atlikdavęs tikėjimo pareigas,
Šv. Eudai, nuolatine malda degantis,
Šv. Eudai, meile Dievui degantis,
Šv. Eudai, mylintis Jėzų tobula meile,
Šv. Eudai, su panieka sutrypęs pasaulio tuštybę,
Šv. Eudai, įveikęs kūniškumą,
Šv. Eudai, karštai troškęs kankinystės,
Šv. Eudai, krikščioniško gyvenimo pavyzdy,
Šv. Eudai, evangelinio toblumo mylėtojau,
Šv. Eudai, apdovanotasis išminties malone,
Šv. Eudai, artimo meile šviečiantis,
Šv. Eudai, įstabusis krikščioniškojo pamaldumo veidrodi,
Šv. Eudai, veiklusis dieviškųjų darbų bendradarbi,
Šv. Eudai, nepavargstantis misionieriau,
Šv. Eudai, paprastasis pamaldžiųjų dvasini palydėtojau,
Šv. Eudai, visiems darydavęs viską,
Šv. Eudai, vargšų tėve ir maitintojau,
Šv. Eudai, pripildytasis ypatingos meilės nusidėjėliams,
Šv. Eudai, atsiųstas Dievo, kad atverstum nusidėjelius,
Šv. Eudai, maro aukų gelbėtojau ir guodėjau,
Šv. Eudai, budrusis sielų sergėtojau,
Šv. Eudai, suminkštindavęs pačias kiečiausias širdis,
Šv. Eudai, tikinčiųjų pavyzdy visuose reikaluose,
Šv. Eudai, apaštališkasis pamokslininke,
Šv. Eudai, jautrusis šventųjų slėpinių žinove,
Šv. Eudai, amžinojo Žodžio duonos dalintojau,
Šv. Eudai, švytintis dievišką žodį skelbiant,
Šv. Eudai, Jėzaus Kristaus charakterio formuotojau žmonių širdyse,
Šv. Eudai, Kristaus meilės nuostabių turtų skelbėjau,
Šv. Eudai, uolusis tikėjimo gynėjau,
Šv. Eudai, mūsų tėve ir vedly,
Šv. Eudai, galingai užtariantis tavęs prašančiuosius,
Šv. Eudai, greitasis ligonių padėjėjau,
Šv. Eudai, mūsų globėjau,

Iš visų nuodėmių,
-Išlaisvink mus, Viešpatie.
Iš gyvenimo puikybės,
Iš širdies aklumo,
Iš pasipriešinimo Tavo malonei,
Per begalinę meilę savo dangiškajam Tėvui,
Per savo meilę Marijai Mergelei ir Motinai.
Per savo meilę visiems žmonėms,
Per savo amžiną džiaugsmą,

Švenčiausioji Širdie,
Mes pasiūlome Tau savo širdį,
Mes ją atiduodame Tau,
Mes ją pašvenčiame Tau,
Mes ją paaukojame Tau,
Priimk ir turėk amžinai,
Apvalyk ją,
Apšviesk ją,
Padaryką ją šventą.
Joje gyvenk ir viešpatauk dabar ir visados,
Ir per amžių amžius. Amen.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Jonai Eudai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, sielų išgelbėjimui ir vedimui į išganymo kelią Tu panorėjai pasirinkti Šventąjį Joną Eudą, leisk mums būti jo uolumo dalininkais, kad išpažintume Tavo šlovę ir liudytume apie Tavo malones ir Tavo Sūnaus Šventosios Širdies bei Švenčiausios Dievo Motinos Širdies meilingumą, kad, mūsų gyvenimo pavyzdžiais turėdami Tavo šventuosius sekėjus, mirties valandą galėtume rasti saugų prieglobstį šiuose karštuose dieviškosios meilės induose per Tavo Sūnų mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.

Jean Eudes, 1601 – 1680, Normandija, Prancūzija.
Gailestingumo Motinos seserų ir Jėzaus ir Marijos vienuolių ordinų įkūrėjas ir globėjas. Iš prancūzų, portugalų kalbų vertė Dalia Aleksandravičiūtė, kun Mindaugas Malinauskas SJ