ŠVENTOSIOS ALFONSINOS GAZINET LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus!
Šventoji Marija, palaiminta tarp visų moterų, melski už mus!

Šventoji Alfonsina Gazinet, melski už mus!
Šv. Alfonsina, mūsų advokate,
Šv. Alfonsina, mūsų globėja,
Šv. Alfonsina, Prancūzijos Galikonų Bažnyčios motina globėja,
Šv. Alfonsina, tyrumo pavyzdy,
Šv. Alfonsina, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Alfonsina, paklusnumo veidrodi,
Šv. Alfonsina, sutuoktinės pavyzdy,
Šv. Alfonsina, neišsenkančios kantrybės,
Šv. Alfonsina, nuostabios jėgos,
Šv. Alfonsina, pasiaukojimo didvyre,
Šv. Alfonsina, dosniai atleidžianti,
Šv. Alfonsina, mistine siela,
Šv. Alfonsina, vargšų geradare,
Šv. Alfonsina, paklusni dieviškajam pašaukimui,
Šv. Alfonsina, apsimarinimo stebukle,
Šv. Alfonsina, nukryžiuotojo Jėzaus garbintoja,
Šv. Alfonsina, Prancūzijos Galikono Bažnyčios pasididžiavime,
Šv. Alfonsina, brangusis Gazineto perle,
Šv. Alfonsina, turinti labai stiprią užtarimo galią,
Šv. Alfonsina, geranoriška pasiklydusių žvaigžde,
Šv. Alfonsina, užtikrinanti apsaugą kenčiantiems,
Šv. Alfonsina, neįmanomų dalykų šventoji,
Šv. Alfonsina, mūsų geroji Mama,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Alfonsina,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Švelnusis Dieve, kuris iš palankumo nuolatiniais stebuklais išgarsinai šv. Alfonsiną, padaryk, kad dėl jos nuopelnų mes gautume visų reikiamų malonių, kurių su tikėjimu prašome Tave, per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventoji Alfonsina Gazinet (Alphonsine de Gazinet) 1836-1923 Gazinete, Prancūzijoje. Iš prancūzų kalbos vertė Elita Malinovskytė