ŠVENTŲJŲ ARNOLDO JANSENO IR JUOZAPO FRAINADEMECO LITANIJA                                       INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Dievo ir mūsų Motina, melski už mus.
Šventasis Juozapai, Kristaus globėjau ir Bažnyčios gynėjau, melski už mus.
Visi šventieji apaštalai ir misionieriai, melskite už mus.
Visi Dievo angelai ir šventieji, melskite už mus.
Visi Austrijos šventieji ir palaimintieji, melskite už mus.
Šventasis Arnoldai Jansenai, melski už mus.
Šv. Arnoldai, Dievo Žodžio įkvėptas,
Šv. Arnoldai, Švenčiausiąją Trejybę garbinęs
Šv. Arnoldai, gyvenime visiškai Dievui atsidavęs,
Šv. Arnoldai, visada Dievo valią įžvelgęs ir į Dievo raginimus įsiklausyti pasiruošęs,
Šv. Arnoldai, degančiu uolumu Dievo žodžiui,
Šv. Arnoldai, Jėzaus, kuris save atidavė Eucharistijoje, sekėjau,
Šv. Arnoldai, sekti Dievo Sūnumi, dieviškuoju Žodžiu, skelbiant Gerąją Naujieną visoms tautoms, pakviestasis,
Šv. Arnoldai, Dvasios dovana, užpildžiusią didele meile Dievo Sūnui, apdovanotasis,
Šv. Arnoldai, Dievo meilei, ramybei ir Dievo Karalystės teisingumui visiškai pašventęs,
Šv. Arnoldai, įsižiūrėjęs į Dievo matančias ir nesmerkiančias akis,
Šv. Arnoldai, Bažnyčią labai mylėjęs ir nešti Gerąja naujieną visiems pasaulio žmonėms troškęs,
Šv. Arnoldai, Dieviškojo Žodžio misionierių įkūrėjau,
Šv. Arnoldai, su daugybe sunkumų susidūręs ir didžiulius iššūkius, įkuriant pirmąjį misijų namą Vokietijoje, įveikęs,
Šv. Arnoldai, vienu didžiausių rėmėjų Jėzaus Bažnyčiai patikėtos misijos,
Šv. Arnoldai, misijų ir krikščionių vienybės šalininke,
Šv. Arnoldai, už nusidėjėlių atsivertimą, krikščionių vienybę ir už Dievo šviesos skleidimą pasaulyje karštai meldęsis,
Šv. Arnoldai, pilnas vilties ugdyti vienoje Dvasioje visos kūrinijos vienybę,
Šv. Arnoldai, pripildytas gilios meilės Dievui, kurią perdavęs Bažnyčiai per savo maldą ir misiją,
Šv. Arnoldai, suvokęs, kad per Jėzaus Širdį amžinoji Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios meilė buvo išlieta į visą kūriniją,
Šv. Arnoldai, troškęs, kad Dievo meilė visiems žmonėms tolimiausius žemės pakraščius pasiektų,
Šv. Arnoldai, Trivienį Dievą visų žmonių širdyse atpažinęs,
Šv. Arnoldai, visomis įmanomomis priemonėmis pasėti Dievo žodį tarp skirtingų tautų ir kultūrų bandęs,
Šv. Arnoldai, degantį uolumą Dievo žodžiui per savo misionieriaus gyvenimą perteikęs,
Šv. Arnoldai, giliai įsimylėjęs Dievo žodį,
Šv. Arnoldai, vyre, deginančio tikėjimo, vilties ir meilės,
Šv. Arnoldai, nuolatinio ryšio su Dievu maldoje,
Šv. Arnoldai, Dieve gyvenęs ir dieviškomis kategorijomis mąstęs,
Šv. Arnoldai, vienintelio noro, gyventi pagal dievišką valią, vyre,
Šv. Arnoldai, meldęsi visiškai pasitikėdamas,
Šv. Arnoldai, atsidavęs Šventosios Dvasios vadovavimui, kad atliktų jam patikėtas užduotis,
Šv. Arnoldai, prašęs Šventosios Dvasios suteikti jėgų įveikti kelyje pasitaikančias kliūtis,
Šv. Arnoldai, atviras Šventosios Dvasios veikimui savo gyvenime,
Šv. Arnoldai, ištvėręs kančią tylėdamas,
Šv. Arnoldai, savo atsidavimą Dievui ir Jo palaiminimus pasiekęs aukojant savo skausmu su kryžiumi,
Šv. Arnoldai, sugebėjęs įveikti sunkumus, iškęsti pažeminimus bei susidurti su nesėkmėmis savo darbe,
Šv. Juozapai Frainademecai, melski už mus.
Šv. Juozapai, tikėjimo pasiuntiny Tolimuosiuose Rytuose,
Šv. Juozapai, tikėjime prasmę ir palaikymą radęs,
Šv. Juozapai, visuomet Dievo valios klausęs,
Šv. Juozapai, maldos vyre,
Šv. Juozapai, visame kame Dievo šlovės ieškojęs,
Šv. Juozapai, vienuolis pagal giliausią pašaukimą ir įsitikinimą,
Šv. Juozapai, neturtą mylėjęs,
Šv. Juozapai, paklusnumu gyvenęs,
Šv. Juozapai, skaisčiai gyvenęs,
Šv. Juozapai, nuolankus vyre,
Šv. Juozapai, gerasis ganytojau,
Šv. Juozapai, misionieriau kūnu ir dvasia,
Šv. Juozapai, savo gyvenimu Evangeliją skelbęs,
Šv. Juozapai, Dievo gerumą savo veiksmais kitiems patirti leidęs,
Šv. Juozapai, Kinijos krikščionis tėviška meile mylėjęs,
Šv. Juozapai, uoliai žmonių išganymo labui tarnavęs,
Šv. Juozapai, persekiojamų ir engiamų gynėjau,
Šv. Juozapai, silpnųjų ir ligonių pagalba,
Šv. Juozapai, branginęs vaikus ir mažuosius,
Šv. Juozapai, Jėzaus pėdomis sekęs,
Šv. Juozapai, Jėzaus Širdies pamaldumu persiėmęs,
Šv. Juozapai, Mariją kaip savo dangiškąją Motiną gerbęs,
Šv. Juozapai, kryžiaus kančios nevengęs,
Šv. Juozapai, pašaipas ir panieką ramiai ištvėręs,
Šv. Juozapai, smūgius ir mušimus dėl Kristaus nuolankiai priėmęs
Šv. Juozapai, rizikuodamas gyvybe krikščionis rėmęs,
Šv. Juozapai, tarnaudamas Dievo karalystei išsekęs,
Šv. Juozapai, savo gyvybę atidavęs, Kinijos žmones atvesti pas Kristų,
Šv. Juozapai, pats šventuoju tapęs
Šv. Arnoldai Jansenai ir Juozapai Frainademecai, melskitės už mus.
Šv. Arnoldai ir Juozapai, didieji tikėjimo vyrai,
Šv. Arnoldai ir Juozapai, karštos maldos vyrai
Šv. Arnoldai ir Juozapai, gilaus nuolankumo vyrai,
Šv. Arnoldai ir Juozapai, ištikimieji Jėzaus mokiniai,
Šv. Arnoldai ir Juozapai, ištikimieji Evangelijos skelbėjai,
Šv. Arnoldai ir Juozapai, didieji dieviškosios Širdies garbintojai,
Šv. Arnoldai ir Juozapai, uolieji Šventosios Dvasios garbintojai,
Šv. Arnoldai ir Juozapai, uolūs Mergelės Marijos garbintojai,
Šv. Arnoldai ir Juozapai, visą veiklą Dievo garbei skyrę,
Šv. Arnoldai ir Juozapai, visada Dievo valios ieškoję ir priėmę,
Šv. Arnoldai ir Juozapai, noriai išbandymus ir kančias priėmę,
Šv. Arnoldai ir Juozapai, patyčias dėl Kristaus nuolankiai priėmę,
Šv. Arnoldai ir Juozapai, kryžių, kaip nukryžiuoto Viešpaties mokiniai nešę,
Šv. Arnoldai ir Juozapai, nenuilstantys žmonijos išganymo darbininkai,
Šv. Arnoldai ir Juozapai, mūsų užtarėjai ir pavyzdžiai,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, gyvą tikėjimą visada turėtume,
- Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, Dievo meilę geriau pažintume,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, išbandymuose vilties neprarastume,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, Dievo valią vykdyti visada jėgų turėtume,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, Dievo žodžio klausytume ir jį išpildytume,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, su žmonėmis pagarbiai elgtumės,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, vienas kitą meilėje ištvertume,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, sau ir kitiems kaskart atleistume,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, kitų kultūrų ir religijų žmones gerbtume,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, visų žmonių išganymui darbuotumės,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, tikėjimą išpažintume, net jei iš mūsų tyčiojasi,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, Šventąją Bažnyčią mylėtume ir jai ištikimi liktume
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, mums sekti jų gyvenimo pavyzdžiu padėtum,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, ne tik ausis, bet ir širdį atvertume, kad Dievo balsą kasdieniame gyvenime atrastume,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, mus likti ištikimais raginimui būti misionieriais pasaulyje, nešant Jėzų kitiems, išmokytum,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, gyventi Dievui patinkantį gyvenimą išmokytum, kad dvasinę neštume naudą savo mažais ir nuolankiais būdais,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, tamsą ir baimę mumyse pašalintum, kad ieškodami Dievo, tikrąją šviesą pasauliui neštume,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, mus savo tikėjimą vertinti ir jį puoselėti nuolatinėmis maldomis bei meile Šventajai Biblijai išmokytum,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, mūsų žemiškoje piligrimystėje mus pas Dievą vestum, kol prisijungsime prie šventųjų amžinoje palaimoje,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, nuodėmės tamsa ir netikėjimo naktis prieš Dievo Žodžio šviesą ir Malonės Dvasią išnyktų,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, Jėzaus Širdis visų žmonių širdyse gyventų,
Kad, šv. Arnoldo ir Juozapo užtarimu, tikėjimu su kitomis kultūromis ir bendruomenėmis dalytumės, atnaujindami savo misionierišką įsipareigojimą,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Šv. Arnoldai ir Juozapai, melskitės už mus,
Kad taptume verti Kristaus pažadų.
Melskimės.
Gerasis Dieve, šventieji Arnoldas Jansenas ir Juozapas Frainademecas , kupini Šventosios Dvasios galios, skelbė žmonėms Gerą Naujieną apie Tavo beribę meilę net Kinijoje, kad laimėtų ją Kristui; meldžiame, leisk mums vis labiau patirti kaip mus praturtina tikėjimas, kad mes, kaip ir jie, galėtume su džiaugsmu ir pasitikėjimu dirbti Tavo karalystei; išmokyk mus skatinti kitus tikėti Tavo meile, kurią mums atskleidei per Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Šventieji Arnoldas Jansenas ir Juozapas Frainademecas
Arnold Janssen - Dieviškojo Žodžio Draugijos kūrėjas , gimė 1837 m., Goche, Vokietijoje, mirė 1909 m. Steile, Nyderlanduose; minimas sausio 15 d.
Joseph Freinademetz  - Dieviškojo Žodžio Draugijos misionierius, gimė 1852 m. Badijoje, Pietų Tyrolyje, dabrtinėje Italijoje, mirė 1908 m. Šandonge, Kinijoje; minimas sausio 28 dieną.
Iš anglų, slovakų, vokiečių, prancūzų kalbų vertė JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ