PALAIMINTOSIOS MOTINOS MARGARITOS LIUCIJOS LITANIJA                         INDEX

Kyrie, eleison! Christe,
eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Palaimintoji Motina Margarita, melski už mus!
Pal. Margarita, Švenčiausiosios Trejybės garbintoja,
Pal. Margarita, pasitikėjimo Dievo Apvaizda pavyzdy,
Pal. Margarita, uoli Švenčiausiojo Sakramento garbintoja,
Pal. Margarita, atvira Šventosios Dvasios veikimui,
Pal. Margarita, visada paklusni Dievo valiai,
Pal. Margarita, susivienijusi su Sopulingąja Marijos Širdimi,
Pal. Margarita, perpildyta maldų,
Pal. Margarita, serafiškosios Šeimos Motina,
Pal. Margarita, patyrusi našlaitės dalią,
Pal. Margarita, Dievo Išminties vedama,
Pal. Margarita, ištvermingai einanti pašaukimo keliu,
Pal. Margarita, pamilusi Kristaus neturtą,
Pal. Margarita, pranciškoniškojo nuolankumo ir paprastumo pavyzdy,
Pal. Margarita, spinduliuojanti ramybe ir džiaugsmu,
Pal. Margarita, savo dvasines dukras apgaubianti meile,
Pal. Margarita, atsidavusi vargšų ir kenčiančių tarnystei,
Pal. Margarita, teikianti meilę ir pastogę našlaičiams,
Pal. Margarita, vaikų ir jaunimo religinio auklėjimo globėja,
Pal. Margarita, krikščioniškojo gailestingumo apaštale,
Pal. Margarita, kiekviename žmoguje reginti Kristų,
Pal. Margarita, atsiteisianti už artimųjų nuodėmes,
Pal. Margarita, siekianti teisingumo ir broliškumo tarp žmonių,
Pal. Margarita, deganti uolumu dėl sielų išganymo Dievo garbei,
Pal. Margarita, išgyvenanti kasdienybę Dievo artumoje,
Pal. Margarita, iki galo ištikima savo misijai,
Pal. Margarita, kančioje auganti šventumui,
Pal. Margarita, mūsų užtarėja Dievo akivaizdoje,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, palaimintoji Margarita!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, Aukščiausiasis Gėri, Tu apdovanojai pal. Margaritą Liuciją ypatinga charizma matyti Tave vargingiausiuose ir teikti jiems tikrą pagalbą, suteik ir mums malonę, kad mes, jos pavyzdžiu sekdami, darytume gailestingumo darbus ir pasiektume amžinąjį gyvenimą su šventaisiais. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 Palaimintoji Margarita Liucija Ševčik (Małgorzata Łucja Szewczyk) (1828-1905) Lenkija
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė