ŠVENTOSIOS MATILDOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji karaliene Matilda, melski už mus!
Šv. Matilda, ištikimoji Dievo tarnaite,
Šv. Matilda, su Dievu susivienijusioji maldoje,
Šv. Matilda, maldos, susikaupimo ir kontempliacijos pavyzdy,
Šv. Matilda, besidžiaugiančioji šventojo tikėjimo malone,
Šv. Matilda, tikėjimą apvainikuojančioji gerais darbais,
Šv. Matilda, stiprios vilties pilnoji,
Šv. Matilda, mylinčioji Kristų ir Jo Evangeliją,
Šv. Matilda, Dievo ir artimo meilės pavyzdy,
Šv. Matilda, persmelktoji gailestingumo dvasios,
Šv. Matilda, liūdinčiųjų paguoda,
Šv. Matilda, vargšų globėja,
Šv. Matilda, svetingumo pavyzdy,
Šv. Matilda, priimančioji Kristų vargšuose,
Šv. Matilda, krikščioniškojo gyvenimo pavyzdy,
Šv. Matilda, pavyzdingoji karališkoji sutuoktine,
Šv. Matilda, dorybingo gyvenimo pavyzdy,
Šv. Matilda, didvyriškai ištveriančioji sunkumus,
Šv. Matilda, bažnyčių ir vienuolynų rėmėja,
Šv. Matilda, krikščionių moterų puošmena,
Šv. Matilda, besidžiaugiančioji dangaus garbe,
Šv. Matilda, mūsų užtarėja pas Dievą,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
K. Į Tave linksta mano siela,
A. Tavo dešinė mane remia.
Melskimės. Atsiųsk mums, Dieve, išminties ir meilės dvasią, kurios pripildei savo tarnaitę šventąją Matildą, kad, ištikimai Tau tarnaudami ir sekdami jos pavyzdžiu, patiktume tau savo tikėjimu ir gerais darbais.

ŠV. MATILDA, KARALIENĖ (Mathilde, Mechthild) (894/97 –968) Saksonija, Vokietija
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė