ŠVENTOSIOS AGNIETĖS, MERGELĖS IR KANKINĖS LITANIJA                                    INDEX

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Kristus, išgirsk mus. Kristus, išklausyk mus.
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų.
Sūnus, pasaulio Atpirkėjau Dieve:
Šventoji Dvasia, Dieve
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dievas pasigailėk mūsų.
Šventoji Marija, melski už mus.
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji Mergelių Mergele,
Šventoji Agniete, mergele ir kankine, melski už mus.
Šventoji Agniete, pasišventusi Dievui nuo pat savo jaunystės,
Šventoji Agniete, mergystės nekaltumo lelija,
Šventoji Agniete, rože tarp pagonybės erškėčių,
Šventoji Agniete, Dievo meile degančioji,
Šventoji Agniete, tikėjimo gynėja,
Šventoji Agniete, krikščionių tautos puošmena,
Šventoji Agniete, pasibodėjusi pasauliu ir visa jo tuštybe,
Šventoji Agniete, ypatingos Dievo malonės dėka angelo saugota nuo nuodėmės,
Šventoji Agniete, išskirtinis mergystės tyrumo pavyzdy,
Šventoji Agniete, pamaldumo paveiksle,
Šventoji Agniete, paklusnumo ir gerų papročių pavyzdy,
Šventoji Agniete, Kristaus Bažnyčios neįkainojamasis turte,
Šventoji Agniete, visų pagundų nugalėtoja,
Šventoji Agniete, moterų puošmena,
Šventoji Agniete, besisemiančioji paguodos iš Jėzaus ir Marijos Širdžių,
Šventoji Agniete, mergystės saugotoja,
Šventoji Agniete, mergele savo siela ir kūnu,
Šventoji Agniete, pasaulio Išgelbėtojo nuotaka,
Šventoji Agniete, Dievo sužieduotinė tikėjimo, vilties ir meilės žiedu,
Šventoji Agniete, atmetusioji žemiškąjį jaunikį dėl Dievo meilės,
Šventoji Agniete, atgaivinusi mirusį jaunuolį savo malda,
Šventoji Agniete, nepabūgusioji baisių kankinimų,
Šventoji Agniete, trokštančioji kankinių mirties su džiaugsmu,
Šventoji Agniete, pasmerktoji priešų sudeginimui,
Šventoji Agniete, mirusioji nuo žudančios plienu ginkluotos rankos,
Šventoji Agniete, nepakartojamos kankinių kantrybės pavyzdy,
Šventoji Agniete, retos drąsos ir nuoseklumo pavyzdy,
Šventoji Agniete, papuoštoji pergalės palme,
Šventoji Agniete, apdovanotoji kankinio vainiku,
Šventoji Agniete, įtrauktoji į Kristaus kankinių bendrystę,
Šventoji Agniete, įvesdintoji į amžinosios šlovės palapinę,
Šventoji Agniete, gabioji globėja įvairiuose išbandymuose,
Šventoji Agniete, paguoda prie Dievo, Amžinojo Tėvo,
Šventoji Agniete, Šventosios Dvasios dvelksmo pilnoji,
Šventoji Agniete, mūsų Globėja,
Šventoji Agniete, Mergele ir Kankine,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Visagali amžinasis Dievas, kuris pačioje pagoniškoje tamsoje, ypatingai rūpinaisi savo ištikima tarnaite Šventąja Agniete, išsaugodamas ją nekaltume ir davei jai kankinystės vainiką savo šlovėje, nuolankiai prašome tavęs jos užtarimu išlaisvinti mus iš nuodėmės tamsos, vesti mus dorybės keliu į tą šlovę, kurią ji amžiais su tavimi dalijasi per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.

Sausio 21 d. šv. Agnietė, Mergelė ir Kankinė