ŠVENTOJO VERONO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Veronai, melski už mus!
Šv. Veronai, nekaltumo ir pamaldumo pavyzdy nuo pat vaikystės,
Šv. Veronai, pasaulio ir jo tuštybės niekintojau,
Šv. Veronai, ištikimasis Jėzaus Kristaus sekėjau,
Šv. Veronai, skaistumo drauge,
Šv. Veronai, nuolankumo paveiksle,
Šv. Veronai, uolaus ir stropaus maldingumo pavyzdy,
Šv. Veronai, turtingasis krikščioniškuoju neturtu,
Šv. Veronai, kantrusis sunkumuose,
Šv. Veronai, dosnusis vargšams,
Šv. Veronai, meile Jėzui Kristui degantis,
Šv. Veronai, persmelktas gailestingumo Išganytojo Kančios apmąstymuose,
Šv. Veronai, atsidavęs Švenčiausiosios Mergelės tarne,
Šv. Veronai, švelnus prieštaravimų sūkuryje,
Šv. Veronai, galvos skausmus ir migreną kenčiančių guodėjau,
Šv. Veronai, ligonių ir nervinius skausmus kenčiančiųjų prieglobsti,
Šv. Veronai, švelnumo ir tvirtumo pavyzdy mokytojams,
Šv. Veronai, paklusnumo ir ištikimybės pavyzdy tarnautojams,
Šv. Veronai, dangiškuoju gyvenimu angelui prilygstantis,
Šv. Veronai, rūsčiu gyvenimu kankiniui prilygstantis,
Šv. Veronai, šventais darbais tikėjimą išpažįstantis,
Šv. Veronai, skaistus kūnu ir dvasia,
Šv. Veronai, pasaulio piligrime,
Šv. Veronai, dangaus miesto gyventojau,
Šv. Veronai, mūsų užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Veronai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Prašome tave, Visagali Dieve, suteik mums malonę per savo šlovingo šventojo Verono nuopelnus ir jo dievobaimingą užtarimą būti apsaugotiems nuo visų nelaimių. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kovo 30 d.
Šventasis Veronas, iš Lembeko (Lembeek), Belgija, IX amžius
VERTĖ: iš prancūzų kalbos kun. MMSJ