ŠVENTOJO STEPONO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Kankinių Karaliene, melski už mus!
Šventieji Diakonai, melskite už mus!
Šventasis Steponai, melskis už mus.
Šv. Steponai, pirmuoju užgimstančios Bažnyčios diakonu apaštalų paskirtas,
Šv. Steponai, pirmasis šlovingas kankiny,
Šv. Steponai, pirmasis krikščioniškojo tikėjimo liudytojau,
Šv. Steponai, pirmasis Bažnyčioje savo kraują dėl Jėzaus vardo praliejęs,
Šv. Steponai, spindintis pirmosios Bažnyčios puošmena,
Šv. Steponai, vyre pagal Dievo širdį,
Šv. Steponai, kurio lūpomis Šventoji Dvasia kalbėjo,
Šv. Steponai, Tėvo ir Sūnaus šlovę kontempliavęs,
Šv. Steponai, ugningasis Dievo mylėtojau,
Šv. Steponai, išminties ir pažinimo Dvasios kupinas,
Šv. Steponai, tikėjimo ir stiprybės kupinas,
Šv. Steponai, Dievo Apvaizdoje gyvenęs,
Šv. Steponai, malonės dovanomis pripildytas,
Šv. Steponai, taip artimai sekęs Jėzumi Kristumi,
Šv. Steponai, pilnas tikėjimo ir Šventos Dvasios vyre,
Šv. Steponai, Jėzaus širdžiai brangus,
Šv. Steponai, kurio sieloje įsikūrė Šventoji Dvasia, spindėdama ir liedamasi savo spinduliais tavo kūne,
Šv. Steponai, ištikimasis dieviškųjų paslapčių saugotojau,
Šv. Steponai, Šventojoje Dvasioje išmintingas,
Šv. Steponai, tyrumo lelija,
Šv. Steponai, artimo meilės paveiksle,
Šv. Steponai, atleidimo pavyzdy,
Šv. Steponai, uoliausias dėl Dievo garbės,
Šv. Steponai, kantriausias ir pastovusis,
Šv. Steponai, tyrumo ir skaistumo pavyzdy,
Šv. Steponai, angele savo skaistybe,
Šv. Steponai, visus žavėjęs savo dangiškąja tvirtybe,
Šv. Steponai, meile Dievui, nemenkesnis nei patys apaštalai,
Šv. Steponai, ugningasis Kristaus liudytojau ir pamokslininke,
Šv. Steponai, drąsusis Evangelijos skelbėjau,
Šv. Steponai, nuostabius stebuklus daręs,
Šv. Steponai, savo žodžiu mokinių skaičių Jeruzalėje pagausinęs
Šv. Steponai, tikinčiųjų susirinkime angelo veidu spindėjęs
Šv. Steponai, kurio žodžiams niekas atsispirti negalėjęs,
Šv. Steponai, bebaimi Jėzaus vardo skelbėjau,
Šv. Steponai, daugelį atvertęs į Kristaus tikėjimą,
Šv. Steponai, apaštališkasis vargšų tėve,
Šv. Steponai, užsispyrusių žydų sugėdintojau,
Šv. Steponai, uolusis šventųjų apaštalų pagalbininke,
Šv. Steponai, didis Dvasios pripildytas stebukladary, sugėdinęs savo priešus,
Šv. Steponai, kurio žodžiui niekas atsispirti negalėjo,
Šv. Steponai, Kristaus kankiny,
Šv. Steponai, kentėjęs dėl Jėzaus Kristaus vardo skelbimo,
Šv. Steponai, savo uolumu žydų pyktį ir sinagogos rūstybę sukėlęs,
Šv. Steponai, parodęs didžią meilės savo priešams dorybę,
Šv. Steponai, sučiuptas, į teismo tarybą nutemptas ir kaip Jėzus melagingų liudytojų apkaltintas,
Šv. Steponai, melagingų liudytojų apkaltintas piktžodžiavimu,
Šv. Steponai, angelo veidu savo priešams spindėjęs,
Šv. Steponai, drąsiai žydus tikėjimo kietasprandžiais pavadinęs,
Šv. Steponai, kietasprandžius Jėzaus išdavikais ir žudikais paskelbęs,
Šv. Steponai, atsivėrusį dangų ir Jėzų Dievo Tėvo dešinėje regėjęs,
Šv. Steponai, dėl savo ištikimybės Žmogaus Sūnų regėti nusipelnęs,
Šv. Steponai, už miesto išvarytas ir akmenimis užmuštas,
Šv. Steponai, priešų mušamas akmenimis, degęs ne pykčiu, o meile, kad uždegtum juos ta meile, stipresne nei jų metami akmenys,
Šv. Steponai, mirdamas savo mirties bausmės vykdytojams Viešpaties danguje atleisti prašęs,
Šv. Steponai, po šių maldų palaimingai Viešpatyje užmigęs,
Šv. Steponai, savo dvasią Jėzui paaukojęs,
Šv. Steponai, su Dievu susivienijęs,
Šv. Steponai, danguje vainikuotas ir pagerbtas,
Šv. Steponai, šlovingas visų šventųjų bičiuli,
Šv. Steponai, šlovingo kankinių būrio vadove,
Šv. Steponai, per kurį Bažnyčia nuolat gauna tokias išskirtines malones,
Šv. Steponai, kurio dėka įvyko tiek daug stebuklų,
Šv. Steponai, mūsų užtarėjau pas Dievą,
Šv. Steponai, mūsų globėjau,
Mes, vargšai nusidėjėliai!
- Meldžiame Tave, išklausyk mus, Viešpatie!
Šv. Stepono užtarimu, Šventosios Dvasios jėgą suteikti suteiki,
Šv. Stepono užtarimu, nuo bet kokios neteisybės ir pasaulio meilės išvaduoti suteiki,
Šv. Stepono užtarimu, tikrąją vienybę ir taiką mumyse išsaugoti suteiki,
Šv. Stepono užtarimu, malonę ir tinkamą metą daryti gerus darbus suteikti suteiki,
Šv. Stepono užtarimu, malonę už savo priešus melstis suteiki,
Šv. Stepono užtarimu, malonę nieko kito, tik Jėzaus Kristaus šlovės ieškoti suteiki,
Šv. Stepono užtarimu, malonę niekada nuo Dievo malonių nenusigręžti suteiki,
Šv. Stepono užtarimu, malonę ieškoti priešus pataisyti pagal meilės įstatymą suteiki,
Šv. Stepono užtarimu, malonę Dievo ir Bažnyčios priešų nebijoti suteiki,
Šv. Stepono užtarimu, malonę jo tikėjimu ir kantrybe pasekti suteiki,
Šv. Stepono užtarimu, malonę visų pykčio akmenų išvengti suteiki,
Šv. Stepono užtarimu, malonę Dangaus Karalystę pasiekti suteiki,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Steponai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Viešpatie, meldžiame Tave, kad sekdami šventojo Stepono, kurį didžiai gerbiame, pavyzdžiu, išmoktume mylėti net savo priešus; mes gerbiame jį, užtariantį net savo persekiotojus Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, kuris būdamas Dievas su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja be per amžius R. Amen
.

Iš anglų, prancūzų, vokiečių, italų kalbų vertė JB, Kun. Mindaugas Malinauskas SJ