ŠVENTŲJŲ TIMOTIEJAUS IR TITO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Apaštalų Karalienė, melski už mus!
Šv. Pauliau, melski už mus!
Šventieji Timotiejau ir Titai, melskite už mus!
Šventasis Timotiejau, melski už mus!
Šv. Timotiejau, apaštalų įpėdini,
Šv. Timotiejau, vienas pirmųjų Kristaus žiedų,
Šv. Timotiejau, gerasis Kristaus tarne,
Šv. Timotiejau, tikėjimo puošmena,
Šv. Timotiejau, Viešpaties mokiny,
Šv. Timotiejau, Dievo fleita, parinkta skambėti iki žemės pakraščių,
Šv. Timotiejau, šventosios Bažnyčios vyskupe ir ganytojau,
Šv. Timotiejau, gavusysis tikėjimą iš apaštalų,
Šv. Timotiejau, besimaitinęs tikėjimo žodžiu,
Šv. Timotiejau, sėmęsis jėgų iš malonės,
Šv. Timotiejau, sudėjusysis visas viltis į gyvąjį Dievą,
Šv. Timotiejau, gavęs stiprybės, meilės ir išminties Dvasią,
Šv. Timotiejau, išgyvenęs savyje pilnai tau duotas Dievo dovanas,
Šv. Timotiejau, Šventosios Dvasios pagalba išlaikęs savyje vertingą lobį,
Šv. Timotiejau, išpažinęs atvirai tikėjimą,
Šv. Timotiejau, pakviestasis šventam pašaukimui,
Šv. Timotiejau, priėmęs apaštalų mokymus ir pranašystes,
Šv. Timotiejau, tikrasis Šv. Pauliaus sūnau tikėjime,
Šv. Timotiejau, šv. Pauliaus bendražygi ir ištikimasis mokiny Dieve,
Šv. Timotiejau, šv. Pauliaus išaugintoji tikėjimo atžala,
Šv. Timotiejau, gavęs vyskupystę apaštalo Pauliaus rankų uždėjimu,
Šv. Timotiejau, Efezo šventosios Bažnyčios vyskupe,
Šv. Timotiejau, nepriekaištingasis vyskupe,
Šv. Timotiejau, išlaikęs tikėjimo slėpinį, vyskupe,
Šv. Timotiejau, geranoriškas ir švelnusis visiems vyskupe,
Šv. Timotiejau, vadovavęs su tikėjimu patikėtai tau tikinčiųjų kaimenei,
Šv. Timotiejau, įvykdęs iki galo savo tarnystę,
Šv. Timotiejau, kėlęs savo tyras rankas į dangų,
Šv. Timotiejau, meilės ugdytas vengti pavydo ir išdidumo,
Šv. Timotiejau, kovojęs gerą tikėjimo kovą,
Šv. Timotiejau, kentėjęs už Evangeliją,
Šv. Timotiejau, išdalijęs visus savo turtus ir atidavęs savo kūną mirčiai kaip aukščiausią tikėjimo liudijimą,
Šv. Timotiejau, įmestas į kalėjimą,
Šv. Timotiejau, dorybių pavyzdy,
Šv. Timotiejau, savo meilę parodęs kantrybe,
Šv. Timotiejau, švelnusis ir svetingasis,
Šv. Timotiejau, praktikavęs tikrą pamaldumą,
Šv. Timotiejau, tikinčiųjų pavyzdy savo meile, tikėjimu ir tyrumu,
Šv. Timotiejau, tikinčiųjų pavyzdy savo žodžiais ir darbais,
Šv. Timotiejau, viską patyręs iš meilės, kad visa taptų naudinga,
Šv. Timotiejau, dosnios meilės,
Šv. Timotiejau, dėl meilė su niekuo nesipykęs ir nekerštavęs,
Šv. Timotiejau, išmintinga Dievo Žodžio burna,
Šv. Timotiejau, kurio uolumą liudija šv. Pauliaus laiškai,
Šv. Timotiejau, tikrasis Karalystės darbininke,
Šv. Timotiejau, raginęs visus gyvesniam tikėjimui savo kilnia gyvenimo laikysena ir mokymu,
Šv. Timotiejau, savo meile nė vieno nepaniekinęs ir neieškojęs savo naudos,
Šv. Timotiejau, tikinčiųjų žvaigžde ir apaštale išgarsėjęs per Dievo Žodį,
Šv. Timotiejau, kruopštusis tiesos žodžio skleidėjau,
Šv. Timotiejau, nenuvargstantis pamokslaujant ir mokant,
Šv. Timotiejau, vyskupe, gebantis mokyti,
Šv. Timotiejau, apaštale, skelbęs prisikėlusį Kristų,
Šv. Timotiejau, atlikęs savo evangelizuotojo darbą,
Šv. Timotiejau, daug keliavęs, kad visiems žmonėms atneštum Gerąją Naujieną,
Šv. Timotiejau, davęs nuostabų tikėjimo liudijimą,
Šv. Timotiejau, sėdintis tame pačiame soste kaip ir apaštalai,
Šv. Timotiejau, išsaugojęs tikėjimą be dėmės,
Šv. Timotiejau, kontempliuojantis teisingumo Saulę be šešėlio,
Šv. Timotiejau, apsiaustas amžinos šviesos,
Šv. Timotiejau, persekiojamas dėl teisingumo, kurio dabar yra dangaus karalystė,
Šv. Timotiejau, romusis, kuris dabar paveldėjai žemę,
Šv. Timotiejau, tyros širdies, kuris dabar matai Dievą,
Šv. Timotiejau, vargšo dvasios, kurio dabar Dangaus karalystė.
Šv. Timotiejau, alkęs ir troškęs teisybės, kuria dabar esi pasotintas,
Šv. Timotiejau, kenčiantis su kenčiančiais, kuris dabar esi paguostas,
Šv. Timotiejau, gailestingas, kuris dabar radęs gailestingumą,
Šv. Timotiejau, taikdary, kuris dabar esi vadinamas Dievo sūnumi,
Šv. Timotiejau, Bažnyčios parama,
Šv. Timotiejau, užtarėjau ir gynėjau,
Šventasis Titai, melski už mus.
Šv. Titai, šventasis Dievo ir Jo žodžio tarne,
Šv. Titai, spindintis netikinčiųjų tikėjimo ir išganymo švytury,
Šv. Titai, Jėzaus, ganytojų Karaliaus vainike ir spindintis brangakmeni,
Šv. Titai, gerą tikėjimo kovą kovojęs,
Šv. Titai, besąlygiškai sekęs Jėzų,
Šv. Titai, šv. Pauliaus iš pagonybės vienas pirmųjų Korinte atverstas,
Šv. Titai, dangiškąją tiesą pripažinęs ir krikšto malonę su džiaugsmu priėmęs,
Šv. Titai, šv. Pauliaus ištikimas ir mylimas sūnau, mokiny, drauge ir bendražygi,
Šv. Titai, šv. Paulių kelionėse jūra ir sausuma lydėjęs,
Šv. Titai, šv. Pauliui savo tarnyste džiaugsmą teikęs
Šv. Titai, dieviško žodžio sėklą įvairių kalbų ir kraštų žmonių širdyse sėjęs,
Šv. Titai, su didele sielos tvirtybe, daugybę kelionės išbandymų įveikęs, Kryžiaus malonę įtvirtinti,
Šv. Titai, į Kretą vyskupo tarnystei pasiųstas,
Šv. Titai, šv. Pauliaus darbus nuolankiai tęsęs,
Šv. Titai, visas šv. Pauliaus nurodytas dorybes šventai puoselėjęs,
Šv. Titai, žmonių širdis tikėjimu Kristumi uždegęs,
Šv. Titai, tikinčiųjų labai gerbiamas ir mylimas,
Šv. Titai, tikintiesiems tikėjimo pavyzdžiu tapęs,
Šv. Titai, nepaprastai uoliai žmones po Kryžiaus vėliava kvietęs,
Šv. Titai, su nenuilstančiu užsidegimu atlikęs savo sielovados pareigas,
Šv. Titai, švelniai, su meile, nepasisydamas persekiojimų nuovargio ir pavojų skelbęs evangeliją,
Šv. Titai, tūkstančius sielų iš pagonybės labirintų išgelbėjęs,
Šv. Titai, krikščioniškojo tikėjimo spinduliais stabmeldystėje ir melo tamsoje esančius apšvietęs,
Šv. Titai, maldos jėga pagonių statulas ir šventyklas sudaužęs,
Šv. Titai, malone, gauta iš aukštybių, daug stebuklų padaręs
Šv. Titai, padarytais stebuklais pagonių akis į šventąją tikėjimo tiesą atvėręs,
Šv. Titai, nuo pat jaunystės kuklumą, nuošalumą ir skaistumą branginęs,
Šv. Titai, apaštalų drąsa ir išmintimi apdovanotas,
Šv. Titai, tikėjimo ir teisingumo pavyzdy,
Šv. Titai, meilės, šventumo ir kantrybės pavyzdy,
Šv. Titai, nuostabiu tikėjimu ir ištikimybe apdovanotas,
Šv. Titai, ištvermę ir užsidegimą savo tarnystei Dievo malonėj gavęs,
Šv. Titai, kituose su džiaugsmu kas gera ieškojęs ir matęs,
Šv. Titai, švelnus ir atjaučiantis,
Šv. Titai, visais atvejais savo gerų darbų pavyzdį rodęs,
Šv. Titai, visą gyvenimą skaistume tvirtai gyvenęs,
Šv. Titai, visiems žmonės palaimingo Jėzaus pažinimo uoliai siekęs,
Šv. Titai, krikšto malonės laimės visiems troškęs,
Šv. Titai, drąsiai ir išmintingai Evangeliją liudijęs
Šv. Titai, savo pavyzdžiu gyvą tikėjimą skelbęs
Šv. Titai, žmones savo paprastumu ir nuoširdumu patraukęs,
Šv. Titai, išmaldą neturtingiems ir badaujantiems dalinęs,
Šv. Titai, vargšais labiau nei savo gyvybę rūpinęsis,
Šv. Titai, ankstyvosios Bažnyčios misionieriau, vadove ir taikdary,
Šv. Titai, ryškią šventumo šviesą jaunoje Bažnyčioje skleidęs,
Šv. Titai, drąsiai Evangelijos skelbimo naštą nešęs,
Šv. Titai, kantriai rinkęs išmaldą kenčiančiai Jeruzalės bažnyčiai,
Šv. Titai, mirties valandą Dievo siųstų angelų lankytas ir neišnykstančius džiaugsmus palydėtas,
Šv. Titai, Dievo pasirinktas mus paguosti,
Šv. Titai, globėjau nuo žarnyno sutrikimų ir skrandžio ligų,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventieji Timotiejau ir Titai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, apdovanojęs šventuosius Timotiejų ir Titą apaštališkomis dorybėmis, jų užtarimu, leisk mums, teisingai ir pamaldžiai gyvenant, tapti vertais pasiekti savo dangiškąją tėvynę. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų Tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.
Melskimės. Visagali Dieve, pašaukęs šv. Timotiejų ir Titą būti evangelistais ir mokytojais bei sustiprinęs juos ištverti sunkumus: stiprink mus, kad atsilaikydami negandose ir teisingai bei dievobaimingai gyvendami šiandien, užtikrintai ieškotume mūsų palaimintos vilties, apreikštos šlovingojo mūsų didžiojo Dievo ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pasirodymu, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžius. Amen.

Šventieji Timotiejus ir Titas
Timotiejus (apie 17-97m. Listra, Efezas), Titas (+apie 96 Kreta)
Globėjai nuo skrandžio ir virškinimo ligų.
I
š rusų, anglų, italų kalbų vertė JB, kun Mindaugas Malinauskas SJ.