ŠV. TOMO AKVINIEČIO LITANIJA                                        INDEX

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Šventoji Marija, melski už mus!
Garbinga karalių Karaliaus Motina,
Šv. Tomai Akvinieti,
Mergelių Karalienės brangusis sūnau,
Kvapni gėle Šv. Dominiko sode,
Pamokslininkų ordino šlove,
Mylintysis gyvenimo paslėpto su Kristumi Dieve,
Geriausiasis Kristaus kryžiaus mokykloje,
Uolusis Švč. Sakramento garbintojau,
Bažnyčios sūnau,
Bažnyčios pranašyste,
Iš aukštybių apšviestasis,
Mokslo genijau,
Tyliai iškalbingasis,
Nepalyginamasis rašytojau apie Dievą ir žmogų
Šv. Tomai skaistusis,
Šv. Tomai kantrusis,
Šv. Tomai, tobulo paklusnumo pavyzdy,
Šv. Tomai, apdovanotasis tikrąja šventąją neturto dvasia,
Šv. Tomai, atmetantysis ambicijas,
Šv. Tomai, globėjau moksluose,
Šv. Tomai, globėjau kovoje dėl skaistumo,
Šv. Tomai, mūsų globėjau,
Ką gi aš turiu danguje, ar ko noriu žemėje?
Kad Dievas būtų mano širdyje, tai – mano dalis per amžius.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!
V. Melski už mus, šventasis Tomai Akvinieti, mūsų vedly.
R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų
Melskimės.
Dieve, kuris paskyrei Šv. Tomą apšviesti savo Bažnyčią, suteiks, kad jo užtarimu galėtume tuo gyventi, ko jis mokė. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen

sausio 27 d. šv. Tomas Akvinietis