ŠVENTOJO PRANCIŠKAUS BORDŽIJOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Ignacai, melski už mus!
Šventasis Pranciškau Ksaverai, melski už mus!

Šventasis Pranciškau Bordžija, melski už mus!
Šv. Pranciškau, nuo pat jaunystės išsiskyręs nekaltumu ir dievotumu,
Šv. Pranciškau, dvare švytėjęs kilniais papročiais ir meilės dorybe,
Šv. Pranciškau, paniekinęs savo kilmę ir viską, kas žemiška,
Šv. Pranciškau, nuolankiai priėmęs užtarnautą gyrių,
Šv. Pranciškau, kuklusis turte,
Šv. Pranciškau, kantrusis sunkumuose,
Šv. Pranciškau, pelnytai vadinamas kunigaikščių stebuklu,
Šv. Pranciškau, pasigėrėtinas dorybių pavyzdy pasaulio audrose,
Šv. Pranciškau, tobulos krikščioniškosios religinės praktikos pavyzdy,
Šv. Pranciškau, visuomet klusnus Dievo valiai,
Šv. Pranciškau, glaudžiai susivienijęs su Dievu visuose reikaluose,
Šv. Pranciškau, savo raginimais ir pavyzdžiu skatinęs kunigaikščius niekinti savo titulus ir atsisakyti vainikų,
Šv. Pranciškau, laikęs priešu savo sostą,
Šv. Pranciškau, nuolat griežtai marinęs savo kūną,
Šv. Pranciškau, degęs troškimu gelbėti sielas,
Šv. Pranciškau, vadovaudamas Jėzaus draugijai tapęs visų gerbiamas ir mylimas,
Šv. Pranciškau, labai brangus kunigaikščiams ir popiežiams savo šventumu, protingumu ir teisingumu,
Šv. Pranciškau, norėjęs būti vadinamas nusidėjėliu,
Šv. Pranciškau, platinęs katalikų tikėjimą, siusdamas apaštalinius misionierius į visus pasaulio kraštus,
Šv. Pranciškau, garbinęs Dievą kelis šimtus kartų per dieną,
Šv. Pranciškau, švytinčiu veidu aukojęs šv. Mišių auką ir skelbęs Dievo šlovę,
Šv. Pranciškau, ypatingu būdu pažinęs šventą Viešpaties kūną, slypintį Eucharistijoje,
Šv. Pranciškau, kurio pavardė tapo švento vyro ir ištikimo tarno ženklu,
Šv. Pranciškau, kasdien kelias valandas kontempliavęs dangiškus dalykus,
Šv. Pranciškau, garsus gausiais ir didžiais stebuklais,
Šv. Pranciškau, dar žemėje visomis dorybėmis išpuoštasis,
Šv. Pranciškau, danguje amžinąja šlove vainikuotasis,
Šv. Pranciškau, Jėzaus draugijos puošmena ir globėjau,
Šv. Pranciškau, mūsų užtarėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Pranciškau Bordžija!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Jėzau Kristau, mūsų Viešpatie, mūsų pavyzdy ir tikrojo nuolankumo atlygi, suteikęs šv. Pranciškui Brodžijai malonę būti Tavo šlovingu sekėju, paniekinusiu žemiškuosius Tavo duotus titulus, suteik mums malonę sekti Tave kaip jis, kad ir mes nusipelnytume Tavo amžinosios šlovės. Tu, būdamas Dievas, gyveni ir viešpatauji su Dievu Tėvu ir
Šventąja Dvasia per amžių amžius. Amen.

spalio 3 dieną minimas Šv. Pranciškus Bordžija. Gimė 1510 m. Valencijoje, mirė 1572 m. Romoje.
Pašventinęs savo nevisada geru vardu pagarsėjusią giminę. Jėzuitų trečiasis generalinis vyresnysis.
Globėjas nuo žemės drebėjimų.
Vertė: iš prancūzų kalbos kun. MMSJ