PALAIMINTOSIOS NATALIJOS TULASEVIČ LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Palaimintoji Natalija, melski už mus!
Pal. Natalija, besidžiaugianti Dievo buvimu,
Pal. Natalija, besidžiaugianti pažindama tiesą,
Pal. Natalija, besidžiaugianti pažindama grožį,
Pal. Natalija, besidžiaugianti bendraudama su žmogumi,
Pal. Natalija, besidžiaugianti bendraudama su gamta,
Pal. Natalija, besidžiaugianti kasdienybėje,
Pal. Natalija, mylinti Dievą,
Pal. Natalija, mylinti grožį,
Pal. Natalija, mylinti literatūrą, muziką ir dailę,
Pal. Natalija, besiilginti šventumo,
Pal. Natalija, besiilginti tobulumo,
Pal. Natalija, trokštanti nuolat tobulinti dvasinį gyvenimą,
Pal. Natalija, trokštanti kankinio mirties,
Pal. Natalija, visada paklusni Dievo valiai,
Pal. Natalija, dosnioji stokojantiems pagalbos,
Pal. Natalija, kantri kentėjimuose,
Pal. Natalija, palaikanti parkrintančius dvasiniame kelyje,
Pal. Natalija, palaimintoji kankine Ravensbruko koncentracijos stovykloje,
Pal. Natalija, gyvoji Jėzaus Kristaus evangelija,
Pal. Natalija, liudijanti gyvenimu ir mirtimi tiesą „kas gi toks kaip Dievas?“,
Pal. Natalija, visiškai pasitikinti Dievu,
Pal. Natalija, šv. Pranciškaus iš Asyžiaus dvasios dukra,
Pal. Natalija, nepailstančios maldos pavyzdy,
Pal. Natalija, studijuojančiųjų pavyzdy,
Pal. Natalija, mokančiųjų pavyzdy,
Pal. Natalija, pasauliečių apaštalavimo pavyzdy,
Pal. Natalija, sužadėtinių pavyzdy,
Pal. Natalija, atsakingumo už kitą žmogų pavyzdy,
Pal. Natalija, atsakingumo už Kristaus Bažnyčią pavyzdy,
Pal. Natalija, Šventosios Bažnyčios garbe,
Pal. Natalija, universiteto garbe,
Pal. Natalija, savo krašto garbe,
Pal. Natalija, mūsų užtarėja,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, palaimintoji Natalija
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Gailestingasis Dieve, Švenčiausioje Trejybėje vienas, Tu uždegei savo meile palaimintąją Nataliją, kad ji skleistų džiaugsmo, pasiaukojimo ir kankinystės žinią pasauliui, perkeisk ir mūsų širdis, kad pažintume Tave, mūsų vienintelį Meilės šaltinį, ir kiekviename žmoguje matytume Kristaus atvaizdą. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kovo 31 d. Palaimintoji Natalija Tulasevič (Natalia TUŁASIEWICZ) (1906 Lenkija, +1945 Ravensbrück Vokietija)
Nacių rėžimo kankinė už tikėjimą koncentracijos stovykloje
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė