ŠVENTOJO TOMO APAŠTALO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!
Apaštalų Karaliene, melski už mus!
Šv. Tomai Apaštale, melski už mus!
Šv. Tomai, Jėzaus pašauktas būti apaštalu,
Šv. Tomai, Galilėjos žvejy,
Šv. Tomai, uoliai ieškojęs tiesos,
Šv. Tomai, dėmesingai klausęs Jėzaus pamokymų,
Šv. Tomai, nuoširdžiai mylėjęs savo Viešpatį,
Šv. Tomai, ištikimasis Viešpaties mokiny,
Šv. Tomai, Mokytojo iš Nazareto kelionės drauge,
Šv. Tomai, Dievo galia gydęs ligonius ir išvaręs piktąsias dvasias,
Šv. Tomai, dieviškojo Mesijo stebuklų ir mokymo liudytojau,
Šv. Tomai, kartu su Kristumi pasirengęs priimti Jo kančią,
Šv. Tomai, Mesijo vakarienės dalyvi,
Šv. Tomai, iš Kristaus rankų priėmęs Švenčiausiąjį Jo Kūną ir Kraują,
Šv. Tomai, Aukščiausiojo Kunigo aukos dalyvi,
Šv. Tomai, kartu su apaštalais gedėjęs dėl Išganytojo mirties,
Šv. Tomai, išgyvenęs abejonių dramą,
Šv. Tomai, nepaprastasis Jėzaus prisikėlimo liudininke,
Šv. Tomai, kuriam buvo leista paliesti Atpirkėjo žaizdas,
Šv. Tomai, pagarbinęs prisikėlusįjį Jėzų, suklupęs ir paskelbęs Jį savo Dievu,
Šv. Tomai, su viltimi laukęs malonės pamatyti prisikėlusįjį Viešpatį,
Šv. Tomai, apsidžiaugęs Prisikėlusiuoju ir pripildytas Jo ramybės,
Šv. Tomai, nuolankiai išpažinęs tikėjimo tiesą apie Kristų Dievą ir Žmogų,
Šv. Tomai, apdovanotas malone atleisti žmonių nuodėmes,
Šv. Tomai, stebuklingosios žūklės po Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo liudininke,
Šv. Tomai, buvęs prie Viešpaties Jo žengimo į dangų valandą,
Šv. Tomai, budėjęs maldoje su Marija ir apaštalais laukiant Šventosios Dvasios atsiuntimo,
Šv. Tomai, pagarba apsupęs Jėzaus Motiną Mariją,
Šv. Tomai, sutvirtintas septyniomis Šventosios Dvasios dovanomis,
Šv. Tomai, apsisprendęs nešti pagonims Kristaus tikėjimą,
Šv. Tomai, nepailstantis pagonių apaštale,
Šv. Tomai, jautrus žmonių nelaimėms,
Šv. Tomai, didis Eucharistijos gerbėjau,
Šv. Tomai, vyriškai išpažinęs savo tikėjimą žvelgdamas kankinystei į akis,
Šv. Tomai, šventasis kankiny, mirtimi paliudijęs amžiną Kristaus meilę,
Šv. Tomai, pagonių šventikų iš neapykantos ieškotas nužudyti,
Šv. Tomai, perdurtas ietimi kaip ir tavo Atpirkėjas,
Šv. Tomai, aklųjų šviesa,
Šv. Tomai, nežinančiųjų vadove,
Šv. Tomai, pagonybės griovėjau,
Šv. Tomai, Evangelijos nešėjau,
Šv. Tomai, nelaimingųjų sergėtojau,
Šv. Tomai, liūdinčiųjų guodėjau,
Šv. Tomai, vargšų tėve,
Šv. Tomai, prislėgtųjų padėjėjau,
Šv. Tomai, išmintingai rėmęsis moterų evangeline tarnyste atverčiant vyrus,
Šv. Tomai, abejojančiųjų ir tiesos ieškančiųjų globėjau,
Šv. Tomai, Indijos apaštale ir globėjau,
Šv. Tomai, architektų ir statybininkų globėjau,
Šv. Tomai, mūsų globėjau ir užtarėjau.
Mes vargšai nusidėjėliai!
Tave meldžiame, išklausyk mus!
Šv. Tomo užtarimu mūsų tikėjimą Tavimi išlaikyti teikis,
Šv. Tomo užtarimu malonę niekada nesvyruoti dėl tikėjimo Jėzumi Kristumi atsiųsti mums teikis,
Šv. Tomo užtarimu malonę kaip ir jis išpažinti Jėzų, tikrą Dievą ir tikrą žmogų, atsiųsti mums teikis,
Šv. Tomo užtarimu malonę tvirtai tikėti Jėzų, mūsų Gelbėtoją, atsiųsti mums teikis,
Šv. Tomo užtarimu mūsų tikėjimą prisikėlimu sustiprinti teikis!
Šv. Tomo užtarimu Jėzaus prisikėlimu ir Dangun žengimu šiame gyvenime guosti teikis,
Šv. Tomo užtarimu malonę pasirengti Teisėjo atvykimui atsiųsti mums teikis,
Šv. Tomo užtarimu malonę gauti Šv. Dvasios dovanų atsiųsti mums teikis,
Šv. Tomo užtarimu malonę tvirtai ir nepajudinamai laikytis Bažnyčios atsiųsti mums teikis,
Šv. Tomo užtarimu malonę tyriems ir šventiems vaikščioti Tavo akivaizdoje atsiųsti mums teikis,
Šv. Tomo užtarimu nuodėmes atleisti mums teikis,
Šv. Tomo užtarimu malonę būti apsaugotiems paskutiniame teisme atsiųsti mums teikis,
Šv. Tomo užtarimu malonę turėti amžinąjį gyvenimą atsiųsti mums teikis,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Tomai Apaštale!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Visagali, amžinasis Dieve, parodyk mums savo gailestingumą ir šv. Tomo Apaštalo užtarimu saugok mumyse tas dovanas, kuriomis mus apdovanojai. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

I amžius. Gimė Galilėjoje Izraelyje, mirė šv. Tomo kalnas, Ramapuram, Indija
Indijos, Pakistano, architektų, menininkų, dailidžių, statybininkų, geometrikų, žemės matuotojų, akmentašių globėjas
Iš vokiečių ir lenkų kalbų kun. M. Malinauskas SJ