ŠV. LUIZOS DE MARILJAK LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Vincentai Paulieti, melski už mus!
Šventoji Luiza de Mariljak, melski už mus!
Šv. Luiza, Dievo mylimiausioji,
Šv. Luiza, Dievo meile degusioji,
Šv. Luiza, sėkmingai Dievo atrastoji,
Šv. Luiza, mylinčioji Jėzų Švenčiausiajame Sakramente,
Šv. Luiza, pamaldžioji Jėzui ir Marijai,
Šv. Luiza, visų dorybių pavyzdy,
Šv. Luiza, moterie stiprioji,
Šv. Luiza, pasninke ir maldoje ištikimoji,
Šv. Luiza, neįveikiamu klusnumu apdovanotoji,
Šv. Luiza, neturtu ir nuolankumu šviečiančioji,
Šv. Luiza, nuostabiai narsi ligoje,
Šv. Luiza, nekaltų rankų ir tyros širdies,
Šv. Luiza, gerais darbais nuostabiai papuoštoji,
Šv. Luiza, vargšus mylinti įkvėptoji,
Šv. Luiza, nenuilstanti vargšų tarnaite,
Šv. Luiza, atsitraukimo į tylą puikioji vadove,
Šv. Luiza, šlovingoji Krikščioniškosios meilės seserų kongregacijos įkūrėja,
Šv. Luiza, mūsų motina mieliausioji,
Šv. Luiza, garbe ir šlove vainikuotoji,
Šv. Luiza, Dievo ir žmonių mylimoji,
Šv. Luiza, mūsų užtarėja,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Luiza de Mariljak,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Amžinasis ir galingasis Dieve, šventosios Luizos de Mariljak meilės įkvėpėjau, išklausyk mūsų maldų ir apdovanok mus savo meile. Suteik malonę jos pavyzdžiu atpažinti Jėzų Kristų, tavo Sūnų, mūsų broliuose vargšuose ir nelaimėliuose, ir Jam visomis jėgomis tarnauti. Jos užtarimu išlaisvink mūsų širdis nuo tuštybės ir savanaudiškumo ir visuomet primink, kad vieną dieną būsime teisiami pagal tai, kiek mylėjome. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen!

Kovo 15 d. Šv. Luiza de Mariljak (Louise de Marillac)
1591-1660, Prancūzija
VERTĖ: kun. MMSJ iš portugalų kalbos