ŠVENTOJO JUOZAPO KALASANTO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šv. Juozapai Kalasantai, melski už mus,
Šv. Kalasantai, atsiųstas Dievo Apvaizdos,
Šv. Kalasantai, kunige pagal Dievo Širdį,
Šv. Kalasantai, Šventosios Bažnyčios atrama,
Šv. Kalasantai, Dievo Meilės židiny,
Šv. Kalasantai, Dievo paliestas,
Šv. Kalasantai, Naujojo Testamento Jobai,
Šv. Kalasantai, ištikimasis Nukryžiuotojo Kristaus sekėjau,
Šv. Kalasantai, nuoširdus Eucharistinio Kristaus garbintojau,
Šv. Kalasantai, ištikimasis Marijos tarne,
Šv. Kalasantai, Marijos sustiprintas ir paguostas,
Šv. Kalasantai, Maldos mokyklų Pasididžiavime ir Garbe,
Šv. Kalasantai, skaistumo lelija ir pavyzdy,
Šv. Kalasantai, garbingojo neturto mylėtojau,
Šv. Kalasantai, paklusnusis Bažnyčios tarne,
Šv. Kalasantai, paklusnumo pavyzdy,
Šv. Kalasantai, sunkumuose be ribų pasitikintis Dievu,
Šv. Kalasantai, tikrasis krikščioniškojo nuolankumo atspindy,
Šv. Kalasantai, nuoširdžiai atleidžiantis patirtas žaizdas,
Šv. Kalasantai, žmogiškumo stebukle,
Šv. Kalasantai, pilnas šventojo paprastumo,
Šv. Kalasantai, paprasto širdies,
Šv. Kalasantai, uolusis Dievo Garbės skelbėjau,
Šv. Kalasantai, pamaldumo ir mokslų platintojau,
Šv. Kalasantai, Maldos mokyklų įkūrėjau,
Šv. Kalasantai, Dievo baimės Mokytojau,
Šv. Kalasantai, savo gyvenimu ir darbu jaunimą ir vaikus mylėjęs,
Šv. Kalasantai, savo meilės genijumi naują mokyklą išradęs, kurioje pasiūlei kultūrą, kuri moko, ir tikėjimą, kuris gelbsti,
Šv. Kalasantai, jaunimu pasitikėjęs ir jiems skirta išlaisvinančia tiesos ir meilės galia,
Šv. Kalasantai, nuolatos ieškojęs vaikuose gėrio,
Šv. Kalasantai, iš tikėjimo uždegdavęs sielose šviesą,
Šv. Kalasantai, mokytojau, šviesa ir vadove,
Šv. Kalasantai, su meile ir kantrybe pasišventęs jaunimo ugdymui,
Šv. Kalasantai, išminties mokytojau ir tiesos darbininke,
Šv. Kalasantai, jaunimo apaštale,
Šv. Kalasantai, mažutėlių mokytojau,
Šv. Kalasantai, didysis jaunimo ugdytojau,
Šv. Kalasantai, žmogiškųjų širdžių paslapčių žinove,
Šv. Kalasantai, nepailstantis kovoje su blogiu,
Šv. Kalasantai, kunigų pavyzdy,
Šv. Kalasantai, didysis įstatymdavy,
Šv. Kalasantai, krikščioniškojo tikėjimo įtvirtinime,
Šv. Kalasantai, kenčiančių guodėjau,
Šv. Kalasantai, vargšų tėve ir gynėjau,
Šv. Kalasantai, susirūpinusiųjų ir liūdnųjų guodėjau,
Šv. Kalasantai, stebuklingasis ligonių ir žmonių su negalia gydytojau,
Šv. Kalasantai, gailestingasis samarieti,
Šv. Kalasantai, žmogiškojo pykčio nekaltoji auka,
Šv. Kalasantai, nukentėjusiųjų nuo audros stebuklingasis uoste,
Šv. Kalasantai, stebuklingasis ligonių ir žmonių su negalia gydytojau,
Šv. Kalasantai, susipykusiųjų sutaikintojau,
Šv. Kalasantai, persekiotojų ir persekiojamųjų mylėtojau,
Šv. Kalasantai, našlių gynėjau,
Šv. Kalasantai, našlaičių globėjau,
Šv. Kalasantai, didysis stebukladary,
Šv. Kalasantai, galingiausias savo sekėjų užtarėjau pas Dievą.
Šv. Kalasanto užtarimu, suteik malonę, kad visada patirtume Tavo gailestingąją meilę savo gyvenime,
-Meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šv. Kalasanto užtarimu, suteik klusn
umo Šventajai Dvasiai, kad ieškotume ir atrastume Dievo valią savo gyvenime,
Šv. Kalasanto užtarimu, suteik malonę, kad kasdien būtume nuolankesni ir paprastesni,
Šv. Kalasanto užtarimu, suteik malonę, kasdien vis labiau pasitikėtume Jėzumi,
Šv. Kalasanto užtarimu, sutek gailestingą širdį, jautrią mūsų brolių ir seserų poreikiams,
Šv. Kalasanto užtarimu, parodyk mums, kaip geriausiai tarnauti Dievui ir savo broliams bei seserims,
Šv. Kalasanto užtarimu, suteik jautrios širdies mūsų brolių ir seserų poreikiams,
Šv. Kalasanto užtarimu, suteik mums dosnios ir ryžtingos dvasios padėti tiems, kuriems reikia pagalbos,
Šv. Kalasanto užtarimu, suteik malonę, kad gailestingumo akimis žvelgiame į mus supančius žmones,
Šv. Kalasanto užtarimu, suteik mums jėgų skelbti tavo gailestingumą pasauliui,
Šv. Kalasanto užtarimu, suteik paprastą ir tyrą širdį,
Šv. Kalasanto užtarimu, apvalyk mūsų protus ir širdis nuo visų blogų minčių ir iškreiptų ketinimų,
Šv. Kalasanto užtarimu, suteik malonę, kad mūsų žodžiai ir darbai būtų sąžiningi ir nuoširdūs,
Šv. Kalasanto užtarimu, suteik nuolatos Bažnyčios nariams tarnavimo džiaugsmo ir nuolatinė dvasios jaunystės bei džiaugsmo,
Šv. Kalasanto užtarimu, laimink visus tuos, kurie mums vadovauja ir moko, kad jie padėtų mums išgirsti Šventosios Dvasios balsą mūsų širdyse,
Šv. Kalasanto užtarimu, duok jauniems žmonėms augti tiesoje ir mokėti ją atskirti nuo tuščių ir negyvybingų šūkių,
Šv. Kalasanto užtarimu, leisk jaunimui statyti save ne ant kintančio savanaudiškumo smėlio, bet ant tvirtos meilės uolos,
Šv. Kalasanto užtarimu, pašauk ir pažadink jaunų žmonių troškimą dosnia širdimi sekti Viešpačiu šventojo parodytu būdu,
Šv. Kalasanto užtarimu, pažadink jaunų žmonių širdyse pijoriškąjį pašaukimą, kad jie galėtų tęsti Kalasanto darbą,
Šv. Kalasanto užtarimu, laimink vargšus ir stokojančius, kad jie rastų mumyse
pagalbą ir artumą,
Šv. Kalasanto užtarimu, saugok visus kenčiančius nuo bet kokios neteisybės, kad jie rastų paguodą,

Melski už mus šventą Juozapai Kalasantai,
Kad taptume verti Kristaus pažadų.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskimės. Dieve, kuris per šventą Juozapą Kalasantą, savo Išpažinėją, teikeisi duoti savo Bažnyčiai naują pagalbą ugdant vaikus ir jaunimą pamaldumo ir išminties dvasioje, prašome, padaryk, kad per jo pavyzdį ir tarpininkavimą taip elgtumėmės ir mokytume, kad užsitarnautume amžiną atlygį danguje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

José de Calasanz, Gimė 1557 m. Aragone, Ispanija, mirė 1648 Roma. Pamaldžių mokyklų ir Pijorų ordino kūrėjas. Krikščioniškų mokyklų globėjas. Krikščioniškų mokyklų globėjasIš lenkų, anglų, ispanų kalbų vertė Natalija Maciulevičienė, kun. Mindaugas Malinauskas SJ