APREIŠKIMO ŠVČ. MERGELEI MARIJAI LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventasis Juozapai, melski už mus!
Šventasis arkangele Gabrieliaus, melski už mus!
Visi Dievo angelai ir šventieji, melski už mus!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, kuri laukiasi ir pagimdys Sūnų, kurio vardas bus Emanuelis, tai yra Dievas su mumis. (Iz 7, 14).
Šventoji Marija, Moterie, apkabinanti Dievo duotą berniuką (Jer 31,22)
Šventoji Marija, uždarytos durys, pro kurias įeina Viešpats, Izraelio Dievas ( Jer 31,22)
Šventoji Marija, Mieste, kuriame ilsėjosi Kūrėjas Dievas. (Sir 24,11)
Šventoji Marija, aukštasis ir puikusis kedre, nuo kurio Dievas nulaužė patį trapiausią ūglį, kad pasodintų naują medį. (Ez 17,22)
Šventoji Marija, išsilapojusi rože, (Sir 39,13)
Šventoji Marija, Vynuogyne, kuriuo gėrisi Mylimasis. (Gg 1,13)
Šventoji Marija, Arka, kuri laikanti tikrąjį Nojų,
Šventoji Marija, pas kurią Dievas pasiuntė angelą Gabrielį į Nazareto miestą Galilėjoje, (Lk 1, 26)
Šventoji Marija, Mergele iš Dovydo šeimos. (Lk 1,27)
Šventoji Marija, Mergele sužadėta su vyru, kurio vardas buvo Juozapas, (Lk 1, 27)
Šventoji Marija, Pasveikintoji , malonės pilnoji (Lk 1,28),
Šventoji Marija, su kuria yra Viešpats, (Lk 1,28)
Šventoji Marija, sumišusi, pasirodžius angelui. (Lk 1,29)
Šventoji Marija, kuriai arkangelas Gabrielius dangišką žinią atnešė, (Lk 1, 30)
Šventoji Marija, radusi malonę pas Dievą, (Lk 1,30)
Šventoji Marija, apsidžiaugusi ir neišsigandusi jai skirtos dieviškos žinios, (Lk 1,34)
Šventoji Marija, ant kurios nusileido Šventoji Dvasia. (Lk 1,35)
Šventoji Marija, kurią Aukščiausiojo galybė pridengė savo šešėliu. (Lk 1,35)
Šventoji Marija, iš kurios gims Šventų Švenčiausias, tai yra Dievo Sūnus. (Lk 1,26)
Šventoji Marija, nuolanki Viešpaties tarnaite, (Lk 1,38.48)
Šventoji Marija, kuri ištarė „Tebūnie“, (Lk 1,38)
Šventoji Marija, labiausiai palaiminta tarp visų moterų, (Lk 1,42)
Šventoji Marija, kurios įsčios vaisius yra palaimintas. (Lk 1,42)
Šventoji Marija, mano Dievo Motina, (Lk 1,43)
Šventoji Marija, kurios siela šlovina Viešpatį. (Lk 1,46)
Šventoji Marija, kurios dvasia veržiasi į Dievą, mus išgelbėjusį. (Lk 1, 46)
Šventoji Marija, į kurią pažvelgė Viešpats. (Lk 1,48)
Šventoji Marija, nuo tos dienos palaiminta vadina visų tautų. (Lk 1,48)
Šventoji Marija, kuriai Visagalis yra padaręs didelių dalykų. (Lk 1,49)
Šventoji Marija, svarsčiusi savo širdyje apie gautas dovanas ir palaiminimus (Lk 2,19),
Šventoji Marija, šventove, kurioje kūniškai gyveno Dievo pilnatvė. (Kol 2,9)
Šventoji Marija, Šventove, į kurią įžengė vienintelis šventasis Vyriausiasis Kunigas, nekaltas, be dėmės, atskirtas nuo nusidėjėlių ir aukštesnis už dangų, (Hbr 9,25-26)
Šventoji Marija, Aukso inde, laikanti maną iš dangaus (Iš 16,33),
Šventoji Marija, kurioje buvo įvykdyta dieviškosios ir žmogiškosios prigimties sąjunga (2Pt 1,4),
Šventoji Marija, Įsikūnijimo Mergele,
Šventoji Marija, galingoji Dievo Motina,
Šventoji Marija, Išganytojo ir Kristaus Motina,
Šventoji Marija, Motina tyriausioji ir skaisčiausioji,
Šventoji Marija, Motina Nesuteptoji ir be jokios dėmės,
Šventoji Marija, Motina puikioji ir malonioji,
Šventoji Marija, savo Kūrėjo Motina!
Šventoji Marija, nepriekaištinga Šventojo ir Nekaltojo Motina,
Šventoji Marija, savuoju Taip iš dangiškojo Tėvo įsčių į savąsias Amžiną Žodį perėmusi,
Šventoji Marija, kurios šventose įsčiose Dievo Sūnus Kūnu tapęs,
Šventoji Marija, tikrąją pasaulio Šviesą pagimdžiusi,
Šventoji Marija, malonioji mūsų Viešpaties Atpirkėjo Motina,
Šventoji Marija, tuomet ir dabar savo Kūrėją nešiojanti,
Šventoji Marija, tyriausioji Mergele,
Šventoji Marija, tobula ir teisinga sąjunga su Dievu sujungtoji,
Šventoji Marija, neprilygstamas kuklume,
Šventoji Marija, visų mieliausia,
Šventoji Marija, visų nuoširdžiausia,
Šventoji Marija, savo darbais pasaulį nustebinusi,
Šventoji Marija, šlovingoji ir palaimintoji Mergele,
Šventoji Marija, tūkstančius kartų pašlovintoji ir pasveikintoji,
Šventoji Marija, Dievo iškelta aukščiau visų angelų chorų,
Šventoji Marija, tikrojo nuolankumo ir angelų tyrumo,
Šventoji Marija, kurios Taip garbingiausias iš visų kitų Taip,
Šventoji Marija, palaiminčiausio, galingiausio ir veiksmingiausio Taip,
Šventoji Marija, skubanti vykdyti Dievo valią,
Šventoji Marija, atsiliepusi į Švč. Trejybės troškimą atpirkti žmogų,
Šventoji Marija, kuria Dangus ir žemė džiaugėsi, kad Amžinasis Žodis tapo Kūnu tapo,
Šventoji Marija, dangaus ir žemės Karaliaus soste,
Šventoji Marija, Dievo Įsikūnijimo bendradarbe,
Šventoji Marija, Karaliene, Dangaus soste sėdinčioji,
Šventoji Marija, Angelų Valdove,
Šventoji Marija, Jesės šaknie,
Šventoji Marija, Rytų vartai,
Šventoji Marija, Naujojo Testamento sandoros skrynia,
Šventoji Marija, Jūrų žvaigžde ir dangaus vartai,
Šventoji Marija, mistine ir nepaliečiamoji lelija, kur dieviškasis Žodis susijungė su mūsų prigimtimi,
Šventoji Marija, nusidėjėlių pagalba,
Šventoji Marija, vilties netekusius drąsinanti,
Šventoji Marija, Tau nusilenkiančių nusidėjėlių pasigailinti,
Šventoji Marija, žmonių širdis į Dievą nukreipianti,
Šventoji Marija, pasauliui gyvenimo Duoną davusi,
Šventoji Marija, savo paklusnumu žmones su Dievu susivienijusi,
Šventoji Marija, į nuoširdžią atgailą kviečiančioji,
Šventoji Marija, Rojų naujai atidaranti,
Šventoji Marija, Dievą žmonėms atnešanti,
Šventoji Marija, belaisves sielas iš pragaro išvaduojanti,
Šventoji Marija, sielas galingos malonės pripildanti,
Šventoji Marija, visas sielas dangiškais palaiminimais užliejanti,
Šventoji Marija, Kristų mūsų nuodėmes atleisti maldaujanti,
Šventoji Marija, duodanti jėgų nepasiduoti priešams,
Šventoji Marija, visas erezijas visame pasaulyje sunaikinanti,
Būk mums maloningas! Pasigailėk mūsų, Viešpatie!
Būk mums maloningas! Išklausyk mus, Viešpatie!
Nuo visokio blogio!
-Gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo visų pavojų,
Nuo visų šėtono gundymų,
Nuo visų nuodėmingų norų,
Nuo puikybės ir užsispyrimo savo nuomonėje,
Per atsiųstą arkangelą savo skaisčiausiajai Motinai,
Per jo šlovingą pasveikinimą,
Per jo išganymo paskelbimą,
Per Šventosios Dvasios malonės gavimą,
Per Marijos sutikimą ir nuolankumą,
Per Marijos skaisčią motinystę,
Per Gerąją žinią apie išgelbėjimą, kurią Marijai atnešė angelas,
Per Žodžio tapusio kūnu Slėpinį,
Per amžinojo Dievo Sūnaus gimimą,
Per Šlovės Karaliaus parodymą piemenims,
Per Pasaulio Kūrėjo paklusnumą Marijai ir Juozapui iš Nazareto,
Per Dievo Sūnaus krikštą Jordano upėje,
Mes, vargšai nusidėjėliai!
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Per arkangelo pasiuntinystę meilę ir paklusnumą mūsų šventajam angelui išugdyti teikis,
Per arkangelo pasiuntinystę savo valią kiekvienoje gyvenimo situacijoje parodyti teikis,
Per savo Motinos Taip nepaisant mūsų priešgynų Tau valios pritarimą tavo valiai suteiktum,
Per savo Motinos Taip nuolankiai sekti Tave, išmokyti teikis,
Per savo Motinos nuopelnus Šventosios Dvasios malonę apdovanoti teikis,
Per savo Motinos nuopelnus tyrumo dorybę į mūsų širdis įdėti teikis,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
V. Viešpaties angelas apreiškė Marijai.
R. Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios.
Melski už mus, šventoji Mergele Marija!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
Dieve, per šventojo angelo Gabrieliaus žinią Tavo dieviškasis Žodis tapo Kūnu Švč. Mergelėje Marijoje; išklausyk mus, kad Dievo Motinos užtarimas sutaikintų mus su Tavimi. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Dieve, Angelo apreiškimu, leidęs savo Sūnui priimti kūną iš Švč. Mergelės Marijos įsčių, todėl mes, garbindami ją kaip tikrą Dievo Motiną, jos užtarimu, nuolankiai meldžiame pagalbos. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Iš anglų ir prancūzų kalbų vertė JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ