ŠV. JUOZAPINOS BAKHITOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!
Šv. Juozapina Bakhita, melski už mus.
Šv. Juozapina Bakhita, sugebėjusioji aukoti Dievui savo kasdieninius rūpesčius,
Šv. Juozapina Bakhita, mokėjusioji vykdyti Viešpaties valią kokia sunki ji bebūtų,
Šv. Juozapina Bakhita, įkvėptoji didelio troškimo pažinti Dievą,
Šv. Juozapina Bakhita, ypač norėjusioji pagarbinti Dievui,
šv. Juozapina Bakhita, daug besimeldžiančioji Viešpačiui,
Šv. Juozapina Bakhita, norėjusioji būti tik su savo Viešpačiu, kurį vadinai „Patron“,
Šv. Juozapina Bakhita, dangiškojo džiaugsmo pripildytoji savo krikšto metu,
Šv. Juozapina Bakhita, visuomet turėjusioji paslaptingą jėgą,
Šv. Juozapina Bakhita, ypatingai išgyvenusioji Marijos pagalbą,
Šv. Juozapina Bakhita, išgyvenusioji, ką reiškia būti tiek nelaiminga, tiek ir pažeminta,
Šv. Juozapina Bakhita, išgyvenusioji žeminančią vergiją,
Šv. Juozapina Bakhita, pažinojusioji ekstremalų kančių gyvenimą,
Šv. Juozapina Bakhita, atleidusioji saviems kankintojams,
Šv. Juozapina Bakhita, jaučiančioji gailestingumą savo persekiotojams,
Šv. Juozapina Bakhita, liudijančioji Dievo meilės artumą,
Šv. Juozapina Bakhita, teikiančioji mums tvirto tikėjimo liudijimą,
Šv. Juozapina Bakhita, palikusioji mums neužginčijamo gerumo liudijimą,
Šv. Juozapina Bakhita, palikusioji mums gyvos vilties liudijimą,
Šv. Juozapina Bakhita, palikusioji mums savo nuostabią šypseną,
Šv. Juozapina Bakhita, skelbiančioji mums, kad Dievas yra meilė ir džiaugsmas,
Šv. Juozapina Bakhita, mokinančioji mus švelnumo,
Šv. Juozapina Bakhita, kviečiančioji mus išlaisvinti žmones iš priespaudos,
Šv. Juozapina Bakhita, kviečiančioji mus išlaisvinti žmones iš smurto ir prievartos,
Šv. Juozapina Bakhita, kviečiančioji mus mylėti ir atleisti,
Šv. Juozapina Bakhita, skatinančioji kurti gražesnį pasaulį,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šv. Juozapina Bakhita!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės
O Dieve, gailestingumo Tėve, vadovavęs šventajai mergelei Juozapinai Bakhitai, nuo liūdnos vergystės iki savo dukros ir Kristaus sužadėtinės orumo, suteik ir mums malonę pasekti jos pavyzdžiu, mylint Jėzų nukryžuotajį ir išliekant kantriems meilėje ir atleidime. Per Kristų mūsų Viešpatį.

Vasario 8 d. Šv. Juozapina Bakhita