ŠVENTOSIOS MARIJOS ALFONSINOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Motina Bažnyčios, melski už mus!
Karaliene taikos, melski už mus!
Karaliene šventojo rožinio, melski už mus!
Šventoji Marija, Šv. Marijos Alfonsinos mokytoja ir pavyzdy, melski už mus!
Šventoji Marija Alfonsina, melski už mus!
Šv. Marija Alfonsina, tikroji Mergelės Marijos mokine,
Šv. Marija Alfonsina, pasitikinčioji Mergele Marija,
Šv. Marija Alfonsina, šventosios Bažnyčios dukra,
Šv. Marija Alfonsina, pašvęstojo gyvenimo pavyzdy,
Šv. Marija Alfonsina, pasitikėjimo maldos pavyzdy,
Šv. Marija Alfonsina, paklusnumo ir nuolankumo pavyzdy,
Šv. Marija Alfonsina, neturto ir asketikos pavyzdy,
Šv. Marija Alfonsina, kontempliacijos ir darbo pavyzdy,
Šv. Marija Alfonsina, tylioji ir dėmesingoji,
Šv. Marija Alfonsina, paprastumo ir tyrumo pavyzdy,
Šv. Marija Alfonsina, apkabinanti kryžių su nuostabiu džiaugsmu,
Šv. Marija Alfonsina, šventumo žemėje pasodinta lelija,
Šv. Marija Alfonsina, uolioji tarnystėje,
Šv. Marija Alfonsina, vienybės ir taikos apaštale,
Šv. Marija Alfonsina, mylinti Kristų vargšuose,
Šv. Marija Alfonsina, dieviškosios šviesos Švenčiausiojo Sakramento paslaptyje liudininke,
Šv. Marija Alfonsina, Kristaus paslapties liudininke,
Šv. Marija Alfonsina, įvairių kartų auklėtoja Evangelijos žodžiu,
Šv. Marija Alfonsina, mūsų padėjėja nelaimėse ir sunkumuose,
Šv. Marija Alfonsina, mūsų drauge žemiškoje kelionėje ir dvasinėje piligrimystėje,
Šv. Marija Alfonsina, vadovaujanti tikrajam šeimų tikėjimui,
Šv. Marija Alfonsina, visada besimeldžiančioji už sielas skaistykloje, už kurias niekas nesimeldžia,
Šv. Marija Alfonsina, šventųjų ir jų šlovės regėtoja,
Šv. Marija Alfonsina, mūsų užtarėja,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Marija Alfonsina!
kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Viešpatie, kuris teikeisi suteikti šv. Marijai Alfonsinai malonę sekti Mergelės Marijos, Tavo Motinos, laikysena, gėrėtis jos mylinčiu žvilgsniu ir džiaugtis jos gausiomis dovanomis, suteik mums per jos užtarimą malonę, reikalingą autentiškam krikščioniškam gyvenimui, semtis jėgų iš rožinio slėpinių meditacijos, kad jų padedami galėtume gyventi ir skelbti žmonėms ir kad visa tai neštų atgailos ir dorybių vaisius. Padaryk, kad atrastume Tavo meilės grožį, apreikštą Tavo Sūnaus gyvenime, nuo įsikūnijimo iki atpirkimo ir prisikėlimo, ir kad mes patirtume Šventosios Dvasios veikimą savo gyvenime. Perkeisk mūsų širdis į buveinę, tinkamą gyventi Švenčiausiajai Trejybei, kuri yra verta garbės ir šlovės per amžius. Amen.

Kovo 25 d.
Šventoji Marija Alfonsina (Marie-Alphonsine Danil Ghattas)
(1843–1927) Einkarimas, Jeruzalė, Izraelis