ŠVENTŲJŲ JONO IŠ MATOS IR FELIKSO VALUA LITANIJA                            INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Geroji Patarėja, melski už mus
Šventieji Jonai iš Matos ir Feliksai Valua, melskite už mus
Šventasis Jonai iš Matos, melski už mus,
Šv. Jonai, maldų ir ašarų vyre,
Šv. Jonai, nuo vaikystės sekęs Jono Krikštytojo atgailos keliu,
Šv. Jonai, pasitraukęs į vienumą ir atsidavęs maldai,
Šv. Jonai, daugybės šventųjų tėve,
Šv. Jonai, naudingasis Bažnyčios tarne,
Šv. Jonai,didžiais darbais tarnavęs Bažnyčiai,
Šv. Jonai, Dievo įkvėpimu įkūręs Švenčiausios Trejybės Ordiną,
Šv. Jonai, kuriam pasirodė angelas, užsidėjęs Ordino škaplierių,
Šv. Jonai, dorybių pavyzdy,
Šv. Jonai, kupinas švelnumo ir kantrybės,
Šv. Jonai, pavyzdingasis visų dorybių išsipildyme,
Šv. Jonai, ištikimasis dieviškųjų nurodymų vykdytojau,
Šv. Jonai, dabusis mokslo ir žinių skelbėjau,
Šv. Jonai, nuolankusis gydytojau,
Šv. Jonai, liepsnojęs artimo meile,
Šv. Jonai, belaisvių vaduotojau,
Šv. Jonai, didingasis kontempliuotojau,
Šv. Jonai, Dievo šlovei ėmęsis didžių darbų,
Šv. Jonai, išgelbėjęs daugybę sielų,
Šv. Jonai, stebukladary, degęs meile Dievui,
Šv. Jonai, dažnai kentęs barbarų puolimus,
Šv. Jonai, daugelį kartų kentęs barbarų užgauliojimus,
Šv. Jonai, miręs vykdydamas šventą meilės darbą,
Šv. Jonai, žėrinčioji Provanso, savosios gimtinės, šviesa,
Šv. Jonai, daugybę sielų išgelbėjęs iš pragaro vartų,
Šv. Jonai, mūsų tėve ir globėjau,
Šventasis Feliksai Valua, melski už mus.
Šv. Feliksai, kurio šventumas buvo išpranašautas dar prieš gimimą,
Šv. Feliksai, gimęs globojant Dievo Motinai,
Šv. Feliksai, nuo vaikystės pašvęstas Dievui,
Šv. Feliksai, gavęs ypatingas žymes iš Mergelės Marijos švelnumo,
Šv. Feliksai, tvirtai paniekinęs pasaulio tuštybę ir priėmęs atsiskyrėlio gyvenimą,
Šv. Feliksai, mylėjęs kuklų gyvenimą vienumoje,
Šv. Feliksai, klausęs Dievo vienumos tyloje,
Šv. Feliksai, kuriam Dievas teikėsi atverti savo paslaptis,
Šv. Feliksai, kurį Dievas išsirinko Švenčiausios Trejybės Ordino įsteigimui,
Šv. Feliksai, angeliško skaistumo,
Šv. Feliksai, apsimarinimais nukryžiavęs savo kūną,
Šv. Feliksai, jautęs didžiausią palaimą maldoje,
Šv. Feliksai, persiėmęs nuolankumo dvasia,
Šv. Feliksai, sekęs Jėzaus Kristaus neturto gyvenimu,
Šv. Feliksai, daugybei belaisvių išmeldęs išvadavimą,
Šv. Feliksai, ypatingu prielankumu patarnaudavęs vargšams ir sielvartaujantiems,
Šv. Feliksai, daugelį žmonių mokęs tobulumo kelio,
Šv. Feliksai, kurio šventumą Dievas atskleidė daugybe stebuklų,
Šv. Feliksai, Prancūzijos šlove,
Šv. Feliksai, mūsų pavyzdy,
Šv. Feliksai, mūsų užtarėjau ir globėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melskite už mus, šventieji Jonai iš Matos ir Feliksai Valua!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, kuris dieviškuoju regėjimu teikeisi pavesti tėvams šventiesiems Jonui iš Matos ir Feliksui Valua įkurti Švenčiausios Trejybės Ordiną, paskirtą išlaisvinti belaisvius iš saracėnų valdžios, maldaujame, padaryk, kad dėl jų nuopelnų, per Tavo malonę mes būtume išlaisvinti iš kūno ir sielos priklausomybių ir iš nuodėmės pančių, per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Jonas iš Matos 1160–1213 m. Roma, Italija. Gruodžio 17 d.
Švenčiausios Trejybės Ordino globėjas
Šv. Feliksas Valua 1127 – 1212 m. Pikardis, Prancūzija. Minėjimas lapkričio 4 d.
Švenčiausios Trejybės Ordino ir eremitų globėjas
Iš prancūzų kalbos vertė Dalia Aleksandravičiūtė, Kun Mindaugas Malinauskas SJ