ŠVENTOJO ILARIJAUS IŠ PUATJĖ LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventasis Ilarijau, melski už mus.
Šv. Ilarijau, garbingasis šventojo Pranciškaus sūnau,
Šv. Ilarijau, nenugalimasis švenčiausiosios Trejybės asmenų nedalomos vienybės gynėjau,
Šv. Ilarijau, drąsusis kovotojau dėl Kūnu tapusio Žodžio prigimtinio vienumo su Švenčiausios Trejybės asmenimis,
Šv. Ilarijau, tvirtasis pamokslų apie Eucharistiją skelbėjau,
Šv. Ilarijau, vyskupų pavyzdy,
Šv. Ilarijau, gydytojų šlove,
Šv. Ilarijau, nuolatos vedęs šventąjį Martyną išganymo keliu,
Šv. Ilarijau, skaistusis šventųjų mergelių sergėtojau,
Šv. Ilarijau, garsiosios bazilikos įkūrėjau,
Šv. Ilarijau, veržlioji šventos iškalbos upe,
Šv. Ilarijau, pavyzdingasis jaunimo vedly,
Šv. Ilarijau, tikrojo tikėjimo didvyri,
Šv. Ilarijau, užtikrintas vedly, mokęs, kaip įveikti netikėjimą,
Šv. Ilarijau, didingasis Libano kedre,
Šv. Ilarijau, galingasis engiamos Bažnyčios vaduotojau,
Šv. Ilarijau, įnirtingasis arianizmo nugalėtojau,
Šv. Ilarijau, nenugalima Kristaus priešų baimės priežastie,
Šv. Ilarijau, išmintingai privertęs eretikus iškeliauti,
Šv. Ilarijau, nepalaužiamas tikinčiųjų rėmėjau žamės galingųjų akivaizdoje,
Šv. Ilarijau, garsusis tremtiny dėl Kristaus,
Šv. Ilarijau, džiaugsmingai išvaręs gyvates,
Šv. Ilarijau, prikeldavęs mirusiuosius,
Šv. Ilarijau, šlovingai išvaikydavęs demonus,
Šv. Ilarijau, mylimasis Puatjė miesto globėjau,
Šv. Ilarijau, mūsų globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus šventasis Ilarijau
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų

Melskimės. Visagali Dieve, meldžiame tave, padėti mums tinkamai suprasti ir visiškoje tiesoje išpažinti tavojo Žodžio tobulumą, kurį šventasis Ilarijus, kunigas ir gydytojas, šlovingai gynė per Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir Šventąja Dvasia per amžių amžius. Amen.

Hilaire de Poitiers 310–367 m., Puatjė vyskupas, Bažnyčios daktaras. Globėjas teisininkų, mamų, vaikų su negalia, ligonių, nuo gyvačių įkandimo. Iš prancūzų kalbos vertė Dalia Aleksandravičiūtė, kun Mindaugas Malinauskas SJ