ŠV. KIRILO IR METODIJAUS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventieji Kirilai ir Metodijau, melskite už mus.
Šventieji Kirilai ir Metodijau, ištikimi mokiniai ir Viešpaties Kristaus sekėjai nuo pas savo jaunystės,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, nuoširdieji Bažnyčios sūnūs,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, uolieji Švenčiausiosios Trejybės garbintojai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, brangieji Šventosios Dvasios indai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, sąžiningieji Viešpaties įsakymų vykdytojai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, brangieji skaistumo ir nekaltumo žiedai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, ryškiosios Dievo meilės žvaigždės,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, uolieji pamaldumo mylėtojai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, žemiškosios garbės ir malonumų taurieji atsižadėtojai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, išmintingieji kūno geidulių nugalėtojai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, garsieji laimėtojai prieš pasaulį ir šėtoną,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, drąsieji Kristaus kryžiaus tarnai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, didieji kantrybės pavyzdžiai nelaimėse,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, teisingieji atkaklumo atspindžiai išlikti gerame,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, mielieji Dievui dangiškosios išminties sargai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, tikrojo krikščioniškojo tobulumo pavyzdžiai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, garsieji Kristaus Evangelijos skelbėjai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, uolieji dangaus ramybės šaukliai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, išmintingieji pagonių tautų švietėjai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, slavų tautų dvasiniai tėvai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, uolieji nuodėmių sužeistųjų sielų gydytojai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, išmintingieji atgailaujančiųjų vedliai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, palaimintieji Dievo karalystės pamokslininkai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, palaimingieji apaštalų bičiuliai ir šlovingieji Dievo draugai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, palaimintieji amžinųjų vestuvių Dievo karalystėje prievaizdai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, maloningi slavų tautų gynėjai ir didieji jų atstovai pas Dievą,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, išprašiusieji iš Dievo didelių dalykų,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, nenuilstantieji Dievo malonių dalytojai,
Šventieji Kirilai ir Metodijau, Europos globėjai,
Mes esame nusidėjėliai, mes jus maldaujame, kad Dievas mūsų pasigailėtų, melskite už mus.
Kad Viešpats paskatintų mus į tikrąją atgailą, melskite už mus.
Kad išgelbėtų mūsų brolius iš schizmos ir sujungtų su savo šventąja Bažnyčia, melskite už mus.
Kad šventojo tikėjimo šviesa plistų, melskite už mus.
Kad mūsų protai puoselėtų dangaus troškimą, melskite už mus.
Kad mus išlaikytų savo šventoje tarnystėje, melskite už mus.
Kad mus išgelbėtų nelaimėse, melskite už mus.
Kad būtume sustiprinti kovoje su pagundomis, melskite už mus.
Kad mūsų skausmai į tobulą dvasinį džiaugsmą pavirstų, melskite už mus.
Kad nesutarimai ir nesantaika iš mūsų širdies būtų išrauti, melskite už mus.
Kad mus iš mūsų priešų rankų išvaduotų, melskite už mus.
Kad padarytų mus vertais tikrojo tikėjimo skleidėjais, melskite už mus.
Kad mes būtume apsaugoti nuo nederliaus, bado, maro, ugnies ir karo, melskite už mus.
Kad mūsų gyvenimas būtų pripildyti meile, melskite už mus.
Kad mes laimingos mirties valandos malonę gautume, melskite už mus.
Kad mes jūsų šventąją draugiją pasiektume, melskite už mus.
Kad sielos kenčiančios skaistyklos kančias, gailestingumą patirtų, melskite už mus.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melskite už mus, šventieji Kirilai ir Metodijau!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
Visagali amžinasis Dieve, kuris slavų tautoms davei savo palaimintuosius sekėjus ir vyskupus, Kirilą ir Metodijų, kad jos pažintų tavo šventąjį vardą, leisk ir mums vieną dieną prisijungti prie jų, kurių šventę taip mielai švenčiame.
Dieve, kuris pasiuntei Šv. Kirilą ir Metodijų, kad slavų tautas atitrauktų nuo pagonybės tamsos, teikis išgirsti mūsų maldas, kad slavų tautos, kurios dar nėra vienybėje su Romos katalikų Bažnyčia, atsisakiusios savo klaidų, sugrįžtų į Kristaus kaimenę, to prašome šventųjų apaštalų Kirilo ir Metodijaus užtarimu, per mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus nuopelnus.

Vasario 14 d. šv. broliai Kirilas ir Metodijus, Slavų apaštalai, Europos globėjai, gimę 826 ir 815 Grakijoje mirę 869 ir 885 Romoje ir Moravijoje
Versta iš lenkų kalbos pagal 1889 metų litaniją.