ŠVENTOJO JONO SARKANDRO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Bažnyčios Motina, melski už mus!
Karaliene Kankinių, melski už mus!

Šventasis Jonai Sarkandrai, melski už mus!
Šv. Jonai, kankiny, miręs už tikėjimą,
Šv. Jonai, uolusis Viešpaties Kristaus tarne,
Šv. Jonai, nepailstantis Dievo Žodžio skelbėjau,
Šv. Jonai, vienybės ir susitaikinimo kankiny,
Šv. Jonai, kunigiškojo uolumo pavyzdy,
Šv. Jonai, nuodėmklausių pavyzdy,
Šv. Jonai, tvirtasis išpažinties paslapties sergėtojau,
Šv. Jonai, kviečiantis nusidėjėlius atgailauti,
Šv. Jonai, drąsiai ginantis Bažnyčios teises,
Šv. Jonai, krikščioniškojo tobulumo pavyzdy,
Šv. Jonai, kantrumo ir nuolankumo pavyzdy,
Šv. Jonai, pagalbininke įvairiuose reikaluose,
Šv. Jonai, mūsų globėjau,

Būk mums gailestingas, - gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo kiekvienos nuodėmės,
Nuo iškreiptos sąžinės,
Nuo išpažinties ir atgailos atidėliojimo,
Nuo kūnui ir sielai gresiančių pavojų,
Nuo veidmainių ir nuo draugų išdavystės,
Nuo mums patikėtų paslapčių atskleidimo,
Nuo pašaukimo pareigų apleidimo,
Per Tavo pasmerkimą kryžiaus mirčiai,
Per Tavo pažeminimą greta nusidėjėlių,
Per fariziejų pajuoką,
Per pasiaukojančią Tavo mirtį,
Tavo teismo dieną,

Mes, nusidėjėliai, - Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis,
Mus prie Šventojo Rašto skaitymo ir jo tikrojo pažinimo atvesti teikis,
Mums atsivertimą ir gyvenimo šventumą suteikti teikis,
Visus krikščionis tikėjimo vienybėn atvesti teikis,
Šventojo Jono Sarkandro garbę padidinti teikis,
Visų jo sekėjų prašymus priimti teikis,
Dievo Sūnau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Jonai,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, kuris šventąjį Joną, kankinį, išpažįstantį tikrąjį tikėjimą, sustiprinti teikeisi, prašome Tave, suteik mums malonę drąsiai ištverti šventame tikėjime ir padaryk, kad, jo užtariami, skleistume minties ir širdžių vienybę tarp visų Evangelijos išpažinėjų. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kovo 17 dieną minimas Šv. Jonas Sarkandras (Jan Sarkander), 1576-1620 Moravija, Bohemija
Tikėjimo išpažinėjų, persekiojamų krikščionių globėjas.
Iš lenkų kalbos vertė Natalija Maciulevičienė