ŠVENTOJO JONO KAPISTRANO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, be nuodėmės pradėtoji, melski už mus.
Šv. Pranciškau Asyžieti, melski už mus.
Šv. Bernardinai Sienieti, melski už mus.
Šventieji pranciškonai, melskite už mus.

Šventasis Jonai Kapistranai, melski už mus.
Šv. Kapistranai, ypatingas šv. Kryžiaus ir Jėzaus vardo mylėtojau,
Šv. Kapistranai, uolusis Jėzaus vardo garbintojau,
Šv. Kapistranai, Kristaus pasekėjau,
Šv. Kapistranai, pamaldusis į švč. M. Mariją,
Šv. Kapistranai, serafiška meile uždegta širdimi,
Šv. Kapistranai, deganti ir žėrinti ugnie,
Šv. Kapistranai, naujasis Jonai Krikštytojau,
Šv. Kapistranai, pažinęs Šventojo Rašto slėpinius,
Šv. Kapistranai, paties šv. Neturtėlio vizijoje paragintas stoti į ordiną,
Šv. Kapistranai, stebuklingai papuoštas kunigiška karūna,
Šv. Kapistranai, Asyžiaus Neturtėlio pasekėjau,
Šv. Kapistranai, šv. Bernardino mokiny ir dvasinis sūnau,
Šv. Kapistranai, šv. Prancičkaus Ordino tvarkos reformuotojau,
Šv. Kapistranai, Oservantų pranciškoniškojo ordino įkūrėjau,
Šv. Kapistranai, Mažesniųjų Brolių garbe,
Šv. Kapistranai, Katlaikų Bažnyčios parama,
Šv. Kapistranai, Italijos garbe,
Šv. Kapistranai, atsisakęs pasaulio vardan Kristaus,
Šv. Kapistranai, žavingasis savo apsimarinimu, valgant ir geriant,
Šv. Kapistranai, tobulai paklusnusis,
Šv. Kapistranai, visada įvykdantis Dievo paliepimus,
Šv. Kapistranai, neturtingasis ir neturtingųjų saugotojau,
Šv. Kapistranai, visada ieškantis būti Jėzaus reikaluose,
Šv. Kapistranai, uolusis dėl tikėjimo,
Šv. Kapistranai, geranoriškas savo paties priešams,
Šv. Kapistranai, gerumo pavyzdy,
Šv. Kapistranai, paprastumo pavyzdy,
Šv. Kapistranai, artimo meilės pavyzdy,
Šv. Kapistranai, garsusi pamokslininke,
Šv. Kapistranai, charizmatiškas pamokslininke,
Šv. Kapistranai, atkaklus pamokslininke,
Šv. Kapistranai, kuklusis pamokslininke,
Šv. Kapistranai, apaštališkasis vyre,
Šv. Kapistranai, Europos apaštale,
Šv. Kapistranai, žmonių drąsintojau,
Šv. Kapistranai, priešiškų turkų išsklaidytojau,
Šv. Kapistranai, kvotojau su erezijomis,
Šv. Kapistranai, teisingas teisėjau,
Šv. Kapistranai, ligoninių steigėjau,
Šv. Kapistranai, klystančiųjų pataisytojau,
Šv. Kapistranai, galingasis savo darbais ir žodžiais,
Šv. Kapistranai, sutaikintojau susipriešinusiųjų,
Šv. Kapistranai, krikščioniškojo tikėjimo gynėjau,
Šv. Kapistranai, visada besidarbuojantis Dievo darbais,
Šv. Kapistranai, keliaujantis misionieriau,
Šv. Kapistranai, dėl Evangelijos keliavęs į visą pasaulį,
Šv. Kapistranai, savo juristo žinias nuostabiai panaudojęs susipriešinusių sutaikinimui,
Šv. Kapistranai, savo vadovo įgūdžius pajungęs sielų ganymui,
Šv. Kapistranai, garsusis eretikų atvertėjau,
Šv. Kapistranai, Bažnyčios vienybės šaukly,
Šv. Kapistranai, visiems skelbęs Gerąją Naujieną,
Šv. Kapistranai, tikėjimo grynumo gynėjau,
Šv. Kapistranai, teologinių veikalų kūrėjau,
Šv. Kapistranai, dvasinis užtarėjau Belgrado mūšyje,
Šv. Kapistranai, žmonių gydytojau,
Šv. Kapistranai, mūsų laikų pranaše,
Šv. Kapistranai, visos žemės garbe,
Šv. Kapistranai, krikščionių kovotojų vėliavnešy,
Šv. Kapistranai, galingasis stebukladary,
Šv. Kapistranai, savo gerbėjų pagalbininke,
Šv. Kapistranai, mūsų užtarėjau pas Dievu,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Jonai Kapistranai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės: Dieve, suteikęs šventajam Jonui Kapestranui meilę šventajai Evangelijai ir pasiuntęs jį skelbti savo Žodžio žmonėms visoje Europoje, jo užtarimu, suteiki mums malonių, kurių mums reikia ir atgaivinki mūsų širdyse entuziazmą skelbti tiesą apie Tave, kad padedami mūsų globėjo ir pagalbininko, galėtume drąsiai liudyti Tave, mūsų Dievą. Kurie gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Melskimės. Viešpatie, papuošęs šv. Joną Kapistraną nesuskaičiuojamais stebuklais, o šaukiantis tavo šventojo Vardo, leidęs nugalėti turkų žiaurumą, suteik malonę, jo nuopelnais ir maldomis, būti apsaugotiems nuo viso blogio. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Šv. Jonas Kapistranas gimė 1386 m. Abrucis, dabartinė Italija. Mirė 1456 m. Vilachas, dabartinė Austrija. Pranciškonas misionierius.
Teisėjų, teisininkų, juristų, kariuomenės kapeionų, Belgrado, Vengrijos globėjas
I
š lenkų ir prancūzų kalbų vertė kun Mindaugas Malinauskas SJ