Šventojo Augustino litanija                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus!
Šventoji Monika, melski už mus!
Šventasis Ambrozijau, melski už mus!
Šventasis Augustinai, melski už mus!
Šv. Augustinai, šventosios motinos Monikos pamaldžių ašarų sūnau,
Šv. Augustinai, drąsiosios ir atkakliosios motinos Monikos sūnau,
Šv. Augustinai, nuolankusis ir sugrudusios širdies atgailautojau,
Šv. Augustinai, dieviškosios malonės stebukle ir triumfe,
Šv. Augustinai, ištikimasis Dievo malonei,
Šv. Augustinai, nuostabusis Dievo kūriny,
Šv. Augustinai, nenuilstantis Švenčiausiosios Trejybės garbintojau,
Šv. Augustinai, apdovanotasis Švenčiausiosios Trejybės vizijomis,.
Šv. Augustinai, dieviška meilės ugnimi liepsnojančios širdies,
Šv. Augustinai, degąs Kristaus meile,
Šv. Augustinai, Kristaus meilės sužeistasis,
Šv. Augustinai, Bažnyčios sode žydintis derlingasis alyvmedi,
Šv. Augustinai, ryški Bažnyčios žvaigžde,
Šv. Augustinai, tikrojo tikėjimo ramsti,
Šv. Augustinai, Dievo šventykloje šviečianti saule,
Šv. Augustinai, šviesa, perverianti klaidų tamsybę,
Šv. Augustinai, švytinti šventosios išminties saule,
Šv. Augustinai, tikinčiųjų perle,
Šv. Augustinai, išpažinėjų tėve,
Šv. Augustinai, žydinti pamaldumo rože,
Šv. Augustinai, Dievo sukurta bitele,
Šv. Augustinai, Trejybės ereli, pasiekęs saulę,
Šv. Augustinai, malonės vasarą pasklidęs nuostabus kvape,
Šv. Augustinai, vyskupo tarnystės puošmena ir garbe,
Šv. Augustinai, vyskupų ir Bažnyčios daktarų kunigaikšti,
Šv. Augustinai, nuolankusis ir iškilusis Bažnyčios daktare,
Šv. Augustinai, puikusis visų dorybių pavyzdy,
Šv. Augustinai, kupinas uolumo tarnauti Dievo šlovei,
Šv. Augustinai, švytintis tyra Dievo meile,
Šv. Augustinai, nuolankusis ir gailestingasis vyskupe ir tėve,
Šv. Augustinai, tikrojo tikėjimo šviesa,
Šv. Augustinai, rinktine Bažnyčios mokytojų šviesa,
Šv. Augustinai, apaštališkojo gyvenimo pavyzdy,
Šv. Augustinai, švytintis šventumo paveiksle,
Šv. Augustinai, Dievo meilės daktare,
Šv. Augustinai, nesukurtojo grožio meilės patrauktas,
Šv. Augustinai, duodantis gausių vaisių,
Šv. Augustinai, ištroškęs tikrojo mokslo ir išminties,
Šv. Augustinai, neprilygstamas moksle,
Šv. Augustinai, Šventojo Rašto apšviestasis aiškintojau ir liudytojau,
Šv. Augustinai, garsusis ir uolus Dievo Žodžio tyrėjau ir skelbėjau.
Šv. Augustinai, išmintingasis tikėjimo aiškintojau,
Šv. Augustinai, šventosios teologijos mokytojau,
Šv. Augustinai, dieviškosios išminties inde,
Šv. Augustinai, rinktine Bažnyčios daktarų šviesa,
Šv. Augustinai, kilnusis šventosios Bažnyčios gynėjau,
Šv. Augustinai, tiesos saugotojau nuo klaidų,
Šv. Augustinai, garsusis kovotojau su Bažnyčios priešais,
Šv. Augustinai, neišsenkantis dieviškos iškalbos šaltini,
Šv. Augustinai, įžvalgusis bebaimi tikėjimo ir Evangelijos gynėjau,
Šv. Augustinai, erezijų nugalėtojau ir naikintojau,
Šv. Augustinai, eretikų gėdintojau,
Šv. Augustinai, žymusis vienuolių ordino tėve ir įkūrėjau,
Šv. Augustinai, daugelio ordinų, gyvenančių tavo regula, tėve,
Šv. Augustinai, tobulumo kelio mokytojau,
Šv. Augustinai, išminties ir gerų patarimų spinduly,
Šv. Augustinai, pavyzdy atgailaujančioms sieloms,
Šv. Augustinai, Dievo šlovės nešėjau,
Šv. Augustinai, vargšų drauge ir pagalbininke,
Šv. Augustinai, apleistųjų globėjau,
Šv. Augustinai, sugniuždytųjų guodėjau,
Šv. Augustinai, vargšų ir kenčiančiųjų paguoda,
Šv. Augustinai, Kristaus sekėjų tėve,
Šv. Augustinai, tėve tarp nesuskaitomos daugybės šventųjų,
Šv. Augustinai, maloningasis visų, į tave besikreipiančių, gynėjau,
Šv. Augustinai, mūsų globėjau ir tėve, kuriuo pasitikime,

Būk mums maloningas! Gelbėk mus, Viešpatie!
Būk mums maloningas! Išklausyk mus, Viešpatie!

Nuo visų nuodėmių!
Gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo tikėjimo svyravimų,
Nuo šventumo niekinimo,
Nuo blogų minčių nuodų,
Nuo nedorų žmonių įtakos,
Per šventojo vyskupo Augustino pašaukimą,
Per savo šventosios motinos Monikos ašaras
Per šv. Augustino nuostabų atsivertimą,
Per šv. Augustino tvirtą tikėjimą,
Per šv. Augustino troškimą skleisti tikėjimą,
Per šv. Augustino liepsningą meilę tikėjimui,
Per šv. Augustino triūsą, palaikiusį Bažnyčią,
Per šv. Augustino stebuklus, kuriais jį pagerbi,

Suteikdamas mums atgailos ir ašarų malonę,
Suteikdamas mums ugningą maldą,
Suteikdamas mums šventą mirtį,
Išklausydamas mūsų karštų prašymų,

Mes, vargšai nusidėjėliai!
Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Kad šventų Tau duotų pažadų laikytumės,
Kad mūsų tikėjimą ir atsidavimą Tau stiprintum,
Kad mums meilę ir pagarbą Tavo šventam Žodžiui suteiktum,
Kad Bažnyčios popiežių ir vyskupus nuo priešų apsaugotum,
Kad savo šventąją Bažnyčią nuo klaidų ir erezijų apsaugotum,
Kad visas Bažnyčios vienuolijas tyras ir šventas išlaikytum,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Augustinai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Dieve, kuris šv. Augustinui atskleidei paslėptuosius savo išminties slėpinius ir įžiebei jo širdyje dieviškosios meilės liepsną, taip atnaujindamas savo Bažnyčios tikėjimo ugnį, maloniai leisk mums įveikti šio pasaulio audras ir pasiekti amžinąją Dievo šalį, kurią mums pažadėjai per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Augustinas iš Hipono (Aurelius Augustinus)
gimė 354 m. Tagastėje, mirė 430 m. Hipone, dabartiniame Alžyre.
Knygų spausdintojų, teologų, reguliariosios dvasininkijos, aludarių globėjas, meldžiamas kai skauda akis.
Vertė iš anglų kalbos Lukas Osipovič ir iš kitų kalbų kun.MMSJ