ŠV. STANISLOVO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šv. Stanislovai, melski už mus!
Šv. Stanislovai, šventasis vyskupe, Kristaus kankiny,
Šv. Stanislovai, Jėzaus Kristaus kunige,
Šv. Stanislovai, Dievo Bažnyčios šviesa,
Šv. Stanislovai, Kristaus avelių ganytojau,
Šv. Stanislovai, tikinčiųjų žmonių apaštale,
Šv. Stanislovai, savo tėvynės tėve,
Šv. Stanislovai, Dievui paaukotasis prieš gimstant,
Šv. Stanislovai, nuo pat vaikystės tobulai besielgiantis,
Šv. Stanislovai, vyre, pašauktas ir paskirtas į dvasinį luomą,
Šv. Stanislovai, dvasinio luomo vyre ir pavyzdy,
Šv. Stanislovai, šventojo tobulumo pavyzdy,
Šv. Stanislovai, vyskupo orumo pavyzdy,
Šv. Stanislovai, kunigų puošmena,
Šv. Stanislovai, savo tautos puošmena,
Šv. Stanislovai, tiesos pamokslininke,
Šv. Stanislovai, žodžiais ir darbais didis prieš Dievą,
Šv. Stanislovai, vargšų gynėjau ir maitintojau,
Šv. Stanislovai, ištikimasis šv. Jono Krikštytojo sekėjau,
Šv. Stanislovai, savo užsidegimu panašus į Eliją,
Šv. Stanislovai, nusikaltimų ir nedorybių triuškintojau,
Šv. Stanislovai, dorybių mokytojau,
Šv. Stanislovai, prikeliantis numirusiuosius,
Šv. Stanislovai, uoliai skelbęs tiesą karaliui net savo karste,
Šv. Stanislovai, abejojančiųjų tikėjimo stiprintojau,
Šv. Stanislovai, stiprinantis prisikėlimo viltį,
Šv. Stanislovai, per Dieviškosios Aukos atnašavimą karaliaus kardu nukirsdintas,
Šv. Stanislovai, Dievui miela auka,
Šv. Stanislovai, įvairių ligų gydytojau,
Šv. Stanislovai, tėvynės globėjau,
Šv. Stanislovai, rėmėjau visuose reikaluose,
Šv. Stanislovai, viso krikščioniškojo pasaulio globėjau ir Dievo malonių siuntėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Stanislovai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, dėl kurio garbingasis vyskupas Stanislovas mirė nuo bedievių žmonių kardų, padaryk, prašome, kad visi, besišaukiantys jo užtarimo, patirtų šios maldos išganomuosius vaisius. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Balandžio 11 d. minimas  Šventasis Stanislovas, vyskupas ir kankinys
(1030-1079) Krokuvoje, Lenkijoje

VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė