ŠV. VALENTINO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Valentinai, melski už mus,
Šv. Valentinai, kunige ir kankiny,
Šv. Valentinai, uolusis Kristaus sekėjau,
Šv. Valentinai, neišgąsdinamasis Dievo Žodžio skelbėjau,
Šv. Valentinai, drąsusis Kristaus avių ganytojau,
Šv. Valentinai, Kristaus kunigystės atspindy,
Šv. Valentinai, Dievo gailestingumo prievaizde,
Šv. Valentinai, krikščioniškojo gailestingumo pavyzdy,
Šv. Valentinai, vargšų ir našlaičių tėve,
Šv. Valentinai, nuliūdusiųjų viltie,
Šv. Valentinai, aukos Dievui pavyzdy,
Šv. Valentinai, keliautojų drauge
Šv. Valentinai, išmeldžiantysis sielos ir kūno sveikatos,
Šv. Valentinai, negaluojančiųjų gydytojau,
Šv. Valentinai, pagalba kiekvienoj ligoje,
Šv. Valentinai, paduodantysis ranką nematantiesiems,
Šv. Valentinai, alpstančiųjų atrama,
Šv. Valentinai, priebėga pavojuose,
Šv. Valentinai, jaunimo globėjau,
Šv. Valentinai, vadove gyvenimo patirtyse,
Šv. Valentinai, priešsantuokinio skaistumo sergėtojau,
Šv. Valentinai, sužadėtinių globėjau,
Šv. Valentinai, tėvystės gynėjau,
Šv. Valentinai, šeimos laimės saugotojau,
Šv. Valentinai, mokytojau mokantis nuolankiai atsiduoti Dievo valiai,
Šv. Valentinai, gynėjau mūsų mirties valandą,
Šv. Valentinai, mūsų užtarėjau pas Dievą,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Valentinai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Visagali, amžinasis Dieve, kuris šventojo Valentino užtarimu, pašalini visas žmonių ligas, prašome per Jėzų, jo nuopelnais ir užtarimu, atitraukti nuo mūsų visus blogumus, kad mes būtume dėkingi už kūno ir sielos sveikatą ir noriai tau tarnautume. Amen.
Vasario 14 d. šv. Valentinas (226 - 269) Roma, kankinys
Adaptuota kun. MMSJ pagal litaniją lenkų kalba