ŠV. PRANCIŠKOS KSAVEROS KABRINI LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!

Šventoji Pranciška Ksavera Kabrini, melski už mus!
Šv. Pranciška Ksavera, ištikimoji Dievo tarnaite,
Šv. Pranciška Ksavera, Švenčiausios Jėzaus Širdies misioniere,
Šv. Pranciška Ksavera, mylimoji Jėzaus sužadėtine,
Šv. Pranciška Ksavera, Jėzaus mylėtoja,
Šv. Pranciška Ksavera, Dieviškosios meilės auka,
Šv. Pranciška Ksavera, Kristaus piligrime,
Šv. Pranciška Ksavera, tautų vienybės simboli,
Šv. Pranciška Ksavera, Amerikos pasididžiavime,
Šv. Pranciška Ksavera, žmonijos geradare,
Šv. Pranciška Ksavera, šventoji mokytoja,
Šv. Pranciška Ksavera, mergaičių nekaltumo saugotoja,
Šv. Pranciška Ksavera, jaunimo apaštale,
Šv. Pranciška Ksavera, sielų medžiotoja,
Šv. Pranciška Ksavera, Katalikiškos Akcijos globėja,
Šv. Pranciška Ksavera, ligonių viltie,
Šv. Pranciška Ksavera, vargšų motina,
Šv. Pranciška Ksavera, našlaičių motina,
Šv. Pranciška Ksavera, emigrantų motina,
Šv. Pranciška Ksavera, apleistųjų priebėga,
Šv. Pranciška Ksavera, kalinių guodėja,
Šv. Pranciška Ksavera, kiekvieno vargstančio žmogaus paguoda,
Šv. Pranciška Ksavera, ištikimybės Kristaus vietininkui pavyzdy,
Šv. Pranciška Ksavera, taikos pasiuntine,
Šv. Pranciška Ksavera, paklusnumo pavyzdy,
Šv. Pranciška Ksavera, neturto mylėtoja,
Šv. Pranciška Ksavera, tyrumo angele,
Šv. Pranciška Ksavera, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Pranciška Ksavera, kantrybės atspindy,
Šv. Pranciška Ksavera, mūsų užtarėja prie Švenčiausiosios Jėzaus Širdies,
Šv. Pranciška Ksavera, paguoda, tų, kuries tavęs šaukiasi,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Pranciška Ksavera Kabrini!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Dieve Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, mes tikime Tave, viliamės Tavimi ir mylime Tave labiau už viską. Didesnei Tavo tarnų garbei, pasigailėk mūsų ir suteik mums malonę, kurios tikimės tik iš tavęs. Tau garbė ir šlovė per amžius.

Melskimės. Dieve, Šventoji Dvasia, nuliūdusiųjų guodėja, dėl Šv. Pranciškos Ksaveros Kabrini atsidavimo Tau, suteik mums savo visagalę pagalbą, padėk mūsų reikaluose ir suteik malonių, kurių taip trokštame. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Melskimės. Dieve, mūsų Gelbėtojau, išklausyk mus, kad džiaugdamiesi šventosios mergelės Pranciškos Ksaveros Kabrini švente, mokytumės iš jos maldingo atsidavimo. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Gimė 1850 m. Santandžele Lodidžiane, Italija mirė 1917 m. Čikaga, JAV.
Emigrantų, ligoninių vadovybės, neišsprendžiamų atvejų globėja.
Iš italų ir anglų kalbų vertė Lina Jurkūnaitė, Kun Mindaugas Malinauskas SJ