ŠV. ANGELOS MERIČI LITANIJA                                       INDEX

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Šventoji Marija, Dievo Motina, mūsų Globėja, melski už mus.
Šventoji Angela Meriči, melski už mus!
Šv. Angela, gyvenusioji angelišką gyvenimą jau savo tėvų namuose,
Šv. Angela, apdovanotoji nuo pat vaikystės Dievo geriausiomis dovanomis,
Šv. Angela, pasiryžusi gyventi dorybėmis nuo pat vaikystės,
Šv. Angela, nuo vaikystės suradusioji savo laimę vienatvėje,
Šv. Angela, išlikusioji visada tyra,
Šv. Angela, savo meile šventam tyrumui nusipelniusi tau suteikto angelo vardo,
Šv. Angela, turinčioji tikėjimą, viltį ir meilę,
Šv. Angela, sužeistoji ir išgydytoji tos pačios Dievo meilės ,
Šv. Angela, noriai priėmusioji tiek džiaugsmą tiek ir kančias,
Šv. Angela, kasdien patyrusioji Jėzaus kančias savo kūne,
Šv. Angela, gavusioji iš Dievo maldos ir kontempliacijos dovaną,
Šv. Angela, kuriai, kaip ir Jokūbui, leista pamatyti slėpiningas kopėčias,
Šv. Angela, triumfavusioji prieš ypatingas priešo pagundas ,
Šv. Angela, tobulo savęs atsižadėjimo ir tikro nuolankumo pavyzdy,
Šv. Angela, gebėjusi atpažinti Viešpaties valią,
Šv. Angela, ištikimoji visada Šventosios Dvasios įkvėpimui,
Šv. Angela, kupina ramybės ir sutaikinimo,
Šv. Angela, turėjusioji ypatingą susitaikymo dovaną,
Šv. Angela, sutaikinusioji ir didžiausius priešus,
Šv. Angela, tapusioji Šv. Pranciškaus tretininke nuo 13 metų amžiaus ir likusioji visada ištikima jo regulai,
Šv. Angela, nenuilstančioji šventų vietų piligrime,
Šv. Angela, apsilankiusioji Šventojoje žemėje ir ten keliavusi kruvinais Jėzaus pėdsakais,
Šv. Angela, nepabūgusioji regėjimo praradimo savo kelionės į Šventąją Žemę metu,
Šv. Angela, stebuklingai atgavusioji savo regėjimą Candia saloje,
Šv. Angela, pilna džiaugsmo atidavusioji savo sielą į Viešpaties glėbį,
Šv. Angela, kurios kūnas liko nesuiręs ir po mirties,
Šv. Angela, gyvenusioji tiek Dievo tiek ir artimo meilėje,
Šv. Angela, pasitikėjusioji tiek Dievo visagalybe tiek ir žmogaus sugebėjimais,
Šv. Angela, žinojusioji visais atvejais, kaip priimti ir suprasti sutiktą žmogų,
Šv. Angela, žinojusioji ieškoti ir rasti tai kas svarbiausia kitam,
Šv. Angela, visada aktyvioji ir pasiruošusioji veikti,
Šv. Angela, Dievo išrinktoji sujungti kontempliatyvų ir apaštalinį gyvenimus Bažnyčioje,
Šv. Angela, garbingos Uršuliečių vienuolijos įkūrėja,
Šv. Angela, gavusioji Dievo pažadą, kad Uršuliečių vienuolija visada gyvuos,
Šv. Angela, pasirinkusioji šventąją Uršulę Uršuliečių globėja,
Šv. Angela, pažadėjusioji visada būti su savo dukterimis, gyvenant ir po mirties
Šv. Angela, Dievo išsirinktoji daugelio šventų mergelių motina,
Šv. Angela, krikščionių motinų globėja,
Šv. Angel, jaunų mergaičių apsauga,
Šv. Angela, mūsų motina ir advokate,
Šv. Angela, visų socialinių klasių apaštale,
Šv. Angela, jaunimo globėja,
Šv. Angela, šeimų globėja,
Šv. Angela, globėja pasišventusiųjų Dievui pagal savo būdą ir sugebėjimus,
Šv. Angela, mūsų globėja,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!
V. Melskis už mus, šv. Angela Meriči, R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Melskimės
Dieve, kuris, pasitelkdamas mūsų palaiminta motina šv. Angela įkūrei Uršuliečių vienuoliją savo Bažnyčioje, per jos užtarimą suteik, kad mes sektume jos angeliškomis dorybėmis, ir palikdami visus žemiškus dalykus, būtume verti amžino palaiminimo, per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Sausio 27 d. šv. Angela Meriči