ŠVENTOJO JONO KANTIEČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!

Šventasis Jonai Kantieti, melski už mus!
Šv. Jonai Kantieti, ištikimasis Jėzaus Kristaus tarne,
Šv. Jonai Kantieti, ugningasis išpažinėjau ir Kristaus Evangelijos skelbėjau,
Šv. Jonai Kantieti, Viešpaties Kančios garbintojau,
Šv. Jonai Kantieti, pavyzdingasis Jėzaus Kristaus kaimenės ganytojau,
Šv. Jonai Kantieti, švenčiausiosios Dievo Gimdytojos garbintojau,
Šv. Jonai Kantieti, šv. Onos gerbėjau,
Šv. Jonai Kantieti, uolusis šventųjų sekėjau,
Šv. Jonai Kantieti, Kristaus Krauju atpirktų sielų mylėtojau,
Šv. Jonai Kantieti, kunigystės pašaukimo puošmena ir globėjau,
Šv. Jonai Kantieti, vargšų tėve,
Šv. Jonai Kantieti, krikščioniškojo gerumo pavyzdy,
Šv. Jonai Kantieti, nuskriaustųjų gynėjau,
Šv. Jonai Kantieti, nuliūdusiųjų priebėga,
Šv. Jonai Kantieti, kalinių globėjau,
Šv. Jonai Kantieti, piligrimų globėjau,
Šv. Jonai Kantieti, didysis stebukladary,
Šv. Jonai Kantieti, ligonių gydytojau,
Šv. Jonai Kantieti, akių šviesos neregiams grąžintojau,
Šv. Jonai Kantieti, skęstančiųjų išsigelbėjimo uoste,
Šv. Jonai Kantieti, mirštančiųjų paguoda ir pagalba,
Šv. Jonai Kantieti, Dievo teisingumo skelbėjau,
Šv. Jonai Kantieti, nuodėmingųjų užtarėjau Dievo akivaizdoje,
Šv. Jonai Kantieti, mūsų globėjau,
Šv. Jonai Kantieti, šviesusis profesorių pavyzdy,
Šv. Jonai Kantieti, mokytojų globėjau,
Šv. Jonai Kantieti, mokslo žmonių globėjau,
Šv. Jonai Kantieti, tiesos mokytojau,
Šv. Jonai Kantieti, priebėga visuose reikaluose,
Šv. Jonai Kantieti, besidžiaugiantis su išrinktaisiais danguje,

Būk mums gailestingas, meldžiam tave, Viešpatie!
Būk mums gailestingas, išklausyk mus Viešpatie!

Kad gailestingasis Dievas šv. Jono Kantiečio užtarimu suteiktų mums krikščioniškosios išminties dovaną,
Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Kad šv. Jono Kantiečio užtarimu būtų atnaujinta mūsų veiklios meilės broliams dvasia,
Kad šv. Jono Kantiečio užtarimu mūsų sielos būtų pripildytos pašvenčiamosios malonės,
Kad šv. Jono Kantiečio užtarimu būtume apsaugoti nuo dvasinių pavojų,
Kad šv. Jono Kantiečio užtarimu būtume išgelbėti nuo nelaimių ir pasaulio pagundų,
Kad šv. Jono Kantiečio užtarimu mūsų Tėvynėje viešpatautų taika ir Tavo malonė,
Kad šv. Jono Kantiečio užtarimu mūsų šeimose stiprėtų ištikimybė ir meilė,
Kad šv. Jono Kantiečio užtarimu ypatinga Tavo globa lydėtų vaikus ir jaunimą,
Kad šv. Jono Kantiečio užtarimu stiprėtų studentų ištikimybė Evangelijai ir krikščioniškosioms vertybėms,
Kad šv. Jono Kantiečio užtarimu akademinė jaunuomenė gyventų išminties ir ištikimybės tiesai dvasia,
Kad šv. Jono Kantiečio užtarimu visi tikintieji būtų apdovanoti ištverme, o klystantieji atsivertimo ir atgailos malone,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Jonai Kantieti!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Gailestingasis Dieve Tėve, prašome Tave šventojo kunigo Jono Kantiečio užtarimu išklausyti mūsų prašymų ir suteikti malonių ir savo palaimos visiems, kurie su pasitikėjimu į Tave kreipiasi. Amen.

Šventasis Jonas Kantietis (Jan Kanty, z Kęt, Wacięga, Joannis Cantii, Cantius)
Gimė 1390 m., mirė 1473 m. Krokuvoje
Kunigas, profesorius, šventojo Kazimiero mokytojas, Lenkijos ir Lietuvos, profesorių, mokytojų ir studentų globėjas.
Iš lenkų kalbos vertė Natalija Maciulevičienė