ŠVENTOJO DIONIZO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventieji Viešpatie kankiniai, melskite už mus!
Šventieji Prancūzijos kankiniai ir šventieji, melskite už mus!

Šventasis Dionizai, melski už mus!
Šv. Dionizai, pavyzdingasis Viešpaties sekėjau,
Šv. Dionizai, apaštalų įpėdini,
Šv. Dionizai, šventasis kunige,
Šv. Dionizai, rinktini Viešpaties kunige,
Šv. Dionizai, pakeltas į vyskupo sostą,
Šv. Dionizai, pavyzdingas ganytojau,
Šv. Dionizai, galingasis Evangelijos skelbėjau,
Šv. Dionizai, Šventojo Tėvo pasiuntiny,
Šv. Dionizai, galingasis tikėjimo pasiuntiny,
Šv. Dionizai, Paryžiaus Bažnyčios fondatoriau,
Šv. Dionizai, galų tautų misionieriau,
Šv. Dionizai, įveikęs keltų pagonybę,
Šv. Dionizai, bebaimi Evangelijos skelbimo tarp pagonių didvyri,
Šv. Dionizai, paniekinęs pasaulį, jo turtus ir jo malonumus,
Šv. Dionizai, vertai atlikęs dvasininko pareigas,
Šv. Dionizai, kupinas uolumo ir užsidegimo skleisti tikėjimą,
Šv. Dionizai, įtikinamas tiesos gynėjau,
Šv. Dionizai, ištikimas Jėzaus Kristaus liudytojau,
Šv. Dionizai, ištikimas Trejybinio Dievo liudytojau,
Šv. Dionizai, krikščioniškos Europos bendraįkūrėjau,
Šv. Dionizai, bebaimi kankiny,
Šv. Dionizai, šventasis kankiny,
Šv. Dionizai, stiprus ir drąsus sunkumuose ir kančiose,
Šv. Dionizai, bebaimi persekiotojų grasinimų akivaizdoje,
Šv. Dionizai, ištikimas net kankinystės,
Šv. Dionizai, kurio kraujas buvo naujų krikščionių sėkla,
Šv. Dionizai, stiprus pagalbininke ir palaikytojau,
Šv. Dionizai, Dievo ir mūsų drauge,
Šv. Dionizai, šviečianti žvaigžde tarp visų šventųjų,
Šv. Dionizai, nuostabus užtarėjau danguje,
Šv. Dionizai, galingas pagalbininke,
Šv. Dionizai, galvos skausmo ir rimtų problemų atveju padėjėjau,
Šv. Dionizai, patarėjau sąžinės klausimuose,
Šv. Dionizai, pagalba tikėjimo kančiose ir sunkiose kovose,
Šv. Dionizai, Europos katalikų viltie,
Šv. Dionizai, galingas užtarėjau visuose mūsų poreikiuose,
Šv. Dionizai, mūsų globėjau,
Šv. Dionizo užtarimu, gydyk mūsų ligonius,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Šv. Dionizo užtarimu, apsaugok mūsų vaikus,
Šv. Dionizo užtarimu, globok mūsų jaunimą,
Šv. Dionizo užtarimu, suteik mums užsidegimą kaip jis tarnauti Kristui,
Šv. Dionizo užtarimu, išgydyk tuos, kurie kenčia nuo galvos skausmų,
Šv. Dionizo užtarimu, palengvink mūsų ligas,
Šv. Dionizo užtarimu, padėk mus suprasti antgamtinę kančios vertę,
Šv. Dionizo užtarimu, atitrauk nuo mūsų nuodėmės kančias,
Šv. Dionizo užtarimu, padėk mums sekti jo parodytu tikėjimu,
Šv. Dionizo užtarimu, suteik mums malonę gyventi visada draugystėje su Kristumi,
Šv. Dionizo užtarimu, suteik malonę visiems, kurie jo užtarimu pasitiki,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Dionizai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, sustiprinęs savo šventąjį kankinį ir vyskupą Dionizą, įkvėpdamas jį nepajudinama drąsa tarp kančių, suteik mums malonę, jo pavyzdžiu ir tavo meile, atmesti pasaulio turtų viliones ir nebijoti jokių sunkumų. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnus, kuris būdamas Dievas, gyvena ir viešpatauja kartu su Šventąja Dvasią per amžius. Amen.

Šventasis Dionizas Saint Denis (+250 ar 270 m.) Paryžiaus vyskupas.
Prancūzijos, Paryžiaus, nuo įsiūčio, nesantaikos, galvos skausmo, vandens baimės (hidrofobijos), piktosios dvasios apsėstų žmonių, nuo pasiutligės ir maro Globėjas. Paryžiaus Denisas buvo III amžiaus krikščionių kankinys ir šventasis.
Iš prancūzų ir vokiečių kalbų vertė kun. Mindaugas Malinauskas SJ