ŠVENTOJO KAJETONO TJENO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Kajetonai Tjenai, melskis už mus.
Šv. Kajetonai, šventas ir šlovingas,
Šv. Kajetonai, Švč. Jėzaus Širdies prievaizde,
Šv. Kajetonai, Dievo karalystės paveldėtojau,
Šv. Kajetonai, deganti meilės liepsna,
Šv. Kajetonai, Dievui tarnauti pasišventęs,
Šv. Kajetonai, mylintis Jėzų Švenčiausiame Sakramente,
Šv. Kajetonai, dalyvauti šventoje Eucharistijoje visuomet troškęs,
Šv. Kajetonai, nuolankusis pranaše tik Jėzaus pagarbiai bijojęs,
Šv. Kajetonai, taikos ir ramybės sūnau,
Šv. Kajetonai, Šventojo Kūdikio Jėzaus monstrancija,
Šv. Kajetonai, dėl savo tobulo skaistumo Marijos rastas vertas palaikyti Kūdikį Jėzų savo rankose,
Šv. Kajetonai, dėl savo vienybės su Jėzumi patyręs daug jo palaiminimų ir aplankymų,
Šv. Kajetonai, pagirdintas krauju iš Jėzaus šono,
Šv. Kajetonai, dieviškosios meilės serafime,
Šv. Kajetonai, pranašiška dvasia apdovanotas,
Šv. Kajetonai, apdovanotasis dvasinėmis gėrybėmis,
Šv. Kajetonai, Kristaus kunige, dieviškąja meile degantis,
Šv. Kajetonai, dieviškųjų sakramentų saugotojau,
Šv. Kajetonai, mylimas rinktini švč. Mergelės Marijos sūnau
Šv. Kajetonai, Švč. Mergelės Marijos pamaldžiai motiniškai globai atsidavęs,
Šv. Kajetonai, ypatingai pasišventęs Marijai ir susilaukęs jos apsaugos ir pagalbos,
Šv. Kajetonai, Kristaus Bažnyčios kolona ir puošmena,
Šv. Kajetonai, didesnę Dievo šlovę skleisti ir Bažnyčios įstatymus saugoti troškęs,
Šv. Kajetonai, vertas Dievo Bažnyčios prelate,
Šv. Kajetonai, kunige pagal Dievo Širdį,
Šv. Kajetonai, pirmasis reguliariųjų kunigų vienuolijos įkūrėjau,
Šv. Kajetonai, Tėvų Teatinų įkūrėjau,
Šv. Kajetonai, apaštalų ir kankinių pasekėjau,
Šv. Kajetonai, rūpestingasis Bažnyčios vargų atpažinėjau,
Šv. Kajetonai, krikščioniškų dorybių pavyzdy,
Šv. Kajetonai, krikščioniškojo gailestingumo galiūne,
Šv. Kajetonai, tyrumo lelija,
Šv. Kajetonai, taikos angele,
Šv. Kajetonai, ištikimas ir apdairus tarne,
Šv. Kajetonai, pamaldusis ir dvasingasis kunige,
Šv. Kajetonai, pasitikėti Dievu išmokęs,
Šv. Kajetonai, uolus maldoje ir apmąstymuose,
Šv. Kajetonai, pagundų nugalėtojau,
Šv. Kajetonai, tobulas savo gyvenimu, kurį visi vadino šventu,
Šv. Kajetonai, pasaulio pagyrimus niekinęs
Šv. Kajetonai, dorybių sergėtojau ir pavyzdy,
Šv. Kajetonai, skaistybės mylėtojau,
Šv. Kajetonai, vargingiausias tarp dvasios ir valios vargdienių,
Šv. Kajetonai, asketiško gyvenimo pavyzdy,
Šv. Kajetonai, tobulumo pavyzdy,
Šv. Kajetonai, visą gyvenimą kantrusis, kenčiantis ir nukankintasis,
Šv. Kajetonai, viską paaukojęs, kas trukdydavo mylėti Dievą visomis jėgomis,
Šv. Kajetonai, su džiaugsmu nuolat besimeldęs,
Šv. Kajetonai, atmetęs pasitikėjimą pasauliu ir sudėjęs visas viltis į Dievą,
Šv. Kajetonai, atsisakęs visų žemiškų privilegijų,
Šv. Kajetonai, nuolat pasninkavęs ir atgailavęs,
Šv. Kajetonai, paniekinęs žemiškus turtus,
Šv. Kajetonai, pasitikėjęs Dievo Pagalba,
Šv. Kajetonai, degančia krūtinėje širdimi artimo meile, pagalba vargšams ir apsauga nuo nuodėmės,
Šv. Kajetonai, ilgas valandas slaugęs ligonius ir išsekusius,
Šv. Kajetonai, kalbėjęs su valdovais ir karaliais, kad juos palenktum dalintis su vargšais,
Šv. Kajetonai, kentęs dėl Bažnyčios pasidalinimo ir meldęs jai vienybės ir popiežių palaikančių tikinčiųjų,
Šv. Kajetonai, maitinęs vargšus, kad jie paragautų Dievo Žodžio,
Šv. Kajetonai, mokęs dalintis su vargšais,
Šv. Kajetonai, mokęs mylėti Dievą labiau už viską,
Šv. Kajetonai, palydėjęs mirštančius į laimingą mirtį,
Šv. Kajetonai, pasipriešinęs tironams ir priešiškoms armijoms,
Šv. Kajetonai, skatinęs pamaldumą šventiesiems,
Šv. Kajetonai, tikrasis dvasinis ganytojau,
Šv. Kajetonai, tvirtas tikėjimo gynėjau nuo erezijų išpuolių,
Šv. Kajetonai, Viešpačiui statęs šventoves, kad tinkamai jį pagarbintų Eucharistijoje,
Šv. Kajetonai, visuomet susitelkęs į sielų išganymą,
Šv. Kajetonai, vidinę dvasią Dievo Bažnyčioje atgaivinęs
Šv. Kajetonai, apaštale, dieviškąja meile degęs,
Šv. Kajetonai, Apvaizdos siųstas tėve,
Šv. Kajetonai, kunigystės šventumo atkūrėjau,
Šv. Kajetonai, Dievui sielų laimėtojau,
Šv. Kajetonai, nuolankiųjų gynėjau,
Šv. Kajetonai, vargšų gynėjau ir užtarėjau,
Šv. Kajetonai, skurstančiųjų pagalba,
Šv. Kajetonai, apleistųjų viltie,
Šv. Kajetonai, nukentėjusiųjų globėjau,
Šv. Kajetonai, skausmus ir ligas gydęs,
Šv. Kajetonai, daug stebuklų Dievo vardu padaręs,
Šv. Kajetonai, nuolat už šventąją Bažnyčią besimeldęs,
Šv. Kajetonai, tikintiesiems nuolat sakramentus teikti įsipareigojęs,
Šv. Kajetonai, erezijų naikintojau,
Šv. Kajetonai, ligoninių ir varg
šų prieglaudų steigėjau,
Šv. Kajetonai, maro aukoms patarnavęs,
Šv. Kajetonai, tik žmonių išgelbėjimo troškęs
Šv. Kajetonai, savo mokymu ir pavyzdžiu kelią į išganymą parodęs,
Šv. Kajetonai, stebuklingai pasirūpinantis kiekvieno problema, kuris tik ateina pas tave,
Šv. Kajetonai, už mus ir su mumis kartu dieviškąja Apvaizdą maldaujantis rūpestingas globėjau,
Šv. Kajetonai, pasišventusiųjų mergelių, našlaičių ir našlių gynėjau,
Šv. Kajetonai, sergančių gydytojau,
Šv. Kajetonai, Dievo dovanų dalintojau,
Šv. Kajetonai, kenčiančiųjų paguoda,
Šv. Kajetonai, patikimasis vedly į dangų
Šv. Kajetonai, gyvenime ir po mirties daugybe stebuklų pagerbtas,
Šv. Kajetonai, tikinčiųjų globėjau,
Šv. Kajetonai, tavęs besišaukiančių užtarėjau,
Šv. Kajetonai, kančioje besišaukiantiems padedantis,
Šv. Kajetonai, daugybę malonių broliams vienuoliams suteikęs,
Šv. Kajetonai, gydytojų šlove,
Šv. Kajetonai, mūsų gynėjau ir užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Kajetonai Tjenai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, suteikęs kunigui šventajam Kajetonui malonę sekti apaštalų gyvenimu, išmokyk mus, jo pavyzdžiu ir užtarimu, visada Tavimi pasitikėti bei nuolat ieškoti Tavo Karalystės. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Kajetonas Tjenas  (1480–1547) Neapolyje
Bankininkų, bedarbių, darbo ieškančių asmenų, darbininkų, žaidėjų, lošėjų, raštvedžių, įvairių šalių globėjas.
I
š anglų, lenkų, prancūzų kalbų vertė JB, kun Mindaugas Malinauskas SJ