ŠVENTOJO PRANCIŠKAUS IŠ ASYŽIAUS LITANIJA - 1                                        INDEX

 Kyrie eleison,
Christe eleison, Kyrie eleison.
Kristau, išgirsk mus,
Kristau, išklausyk mus.
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų.
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Motina Dievo, melski už mus.
Pranciškau, Mažesniųjų brolių tėve,
angeliškasis tėve,
sumanusis tėve,
Dievo meile liepsnojantis žmogau,
uolusis Kristau sekėjau,
Kristau broli,
ištikimasis Bažnyčios rėmėjau,
skaistusis šaltini,
mažutėlių mylėtojau,
neturtėlių broli,
ligonių lankytojau ir guodėjau,
užmirštųjų drauge,
jautrusis atgailautojau,
Dievo žodžio brangintojau,
nuostabusis giesmininke,
Aukščiausio, visagalio ir gerojo Viešpaties garbintojau,
Viešpaties kūrinijos globėjau,
šventasis misionieriau,
besivaidijančių sutaikytojau,
paklydusiųjų vadove,
Jėzaus skausmo žaizdomis paženklintasis,
sesę mirtį su džiaugsmu pasitikęs,
Dievo karalystės regėtojau,
angelų drauge,
Dievo paukšteli,
Šventasis Pranciškau Asyžieti,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų.
Melski už mus, Šventasis Pranciškau,
kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės.
Viešpatie Dieve, Sūnau Jėzau Kristau, Dvasia Šventoji - vienas Dieve. Kartu su šventuoju Pranciškumi meldžiame Tavęs ugninga meilės jėga persmelkt i ir apvalyti mūsų širdis nuo žemiškos tuštybės ir savanaudiškumo, kad praregėtume ir eitume pas tuos, kas laukia jautrumo, globos ir suraminimo. Suteik mums, Viešpatie Dieve, šventojo Neturtėlio drąsos kas dieną gyventi ne savo, bet Tavo gyvenimą. Amen.
1994 spalio 4 - Pranciškaus Asyžiečio diena. Vilnius. Bernardinų bažnyčios šventinimas