ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS - GEROSIOS PATARĖJOS LITANIJA                        INDEX

Kyrie eleison - Christe eleison - Kyrie eleison,
Kristau išgirsk mus - Kristau išklausyk mus.

Tėve, Dangaus Dieve - pasigailėk mūsų.
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve –
Šventoji Dvasia Dieve –
Šventoji Trejybe, Vienas Dieve - pasigailėk mūsų.

Mylimoji Amžinojo Tėvo Dukra - melski už mus.
Šlovingoji Dievo Sūnaus Motina –
Palaimintoji Šventosios Dvasios Sužadėtine –
Gyvoji Švenčiausios Trejybės Šventykla –
Dangaus ir Žemės Karaliene –
Dieviškosios Išminties Soste –
Aukščiausiojo paslapčių Patikėtine –
Mergele išmintingiausioji -

Mūsų abejonėse ir sunkumuose –
mūsų baimėse –
mūsų išmėginimuose ir sielvartuose –
mūsų pavojuose ir gundymuose –
visuose mūsų reikaluose –
visuose mūsų troškimuose –
mirties valandą -

Savo Nekaltuoju Prasidėjimu –
Savo džiaugsminguoju Gimimu –
Savo puikiuoju Paaukojimu –
Savo šlovinguoju Apreiškimu –
Savo geraširdišku Apsilankymu –
Savo dieviškąja Motinyste –
Savo šventuoju Apsivalymu –
Savo skausmais ir sielvartais –
Savo motiniška Širdimi -
Savo brangiąja mirtimi –
Savo triumfuojančiu Dangun Ėmimu - melski už mus.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes - atleisk, mums Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes - išklausyk, mus Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes - pasigailėk mūsų.

Melski už mus Šventoji Dievo Gimdytoja
Ir suteik gero patarimo malonę.

Melskimės. Viešpatie Jėzau, visokio gėrio Kūrėjau ir Palaikytojau, Tu savo Įsikūnijimu Šventosios Mergelės Įsčiose suteikei Jai dangiškosios Išminties malonę. Leisk, kad garbindami Ją kaip Gerąją Patarėją, visuomet gautume iš Jos gerus, išmintingus ir išganančius patarimus, kurie mums leistų dalyvauti Tavo Garbėje. Amen