šv. Bazilijaus Didžiojo ir Grigaliaus Nazianziečio litanija                           INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!
Šventieji Bažnyčios tėvai, melskite už mus!

Šventasis Bazilijau Didysis, melski už mus.
Šv. Bazilijau, pasaulį palikęs,
Šv. Bazilijau, kontempliacija gyvąjį Dievą pažinęs,
Šv. Bazilijau, Dievo įkvėptas sekti Evangeliją ir vesti žmones į šventumą,
Šv. Bazilijau, atgaivintas gyvu tikėjimu ir uoliu užsidegimu,
Šv. Bazilijau, nuostabus pavyzdy ir paveiksle dvasininkams,
Šv. Bazilijau, tvirta apsauga visiems Kristaus dvasios atletams,
Šv. Bazilijau, mistine Šv. Bažnyčios kolona,
Šv. Bazilijau, katalikiškojo Bažnyčios Susirinkimo vade,
Šv. Bazilijau, mylimiausias Kristaus avelių ganytojau,
Šv. Bazilijau, po Kristaus pirmasis vienuolinės regulos kūrėjau,
Šv. Bazilijau, vienuoliškojo gyvenimo formuotojau,
Šv. Bazilijau, savo pamaldumu pagrindine visų atsiskyrėlių regula tapęs,
Šv. Bazilijau, gyvas dorybių paveiksle, kurio visa istorija yra stebuklinga,
Šv. Bazilijau, nemalonumų nepajudinamas atlete,
Šv. Bazilijau, skaistus Šventosios Dvasios būste,
Šv. Bazilijau, nei žodžiu ir nei veiksmu neįžeidęs Dievo,
Šv. Bazilijau, kūne be kūno pagalbos gyvybę palaikęs,
Šv. Bazilijau, angeliškojo skaistumo pavyzdy ir globėjau,
Šv. Bazilijau, dvasinio tobulumo pavyzdy,
Šv. Bazilijau, ryškiai įkūnijęs savo gyvenime Gyvojo Dievo paveikslą,
Šv. Bazilijau, gailestinga meile kiekvieną artimo kančią palengvinti stengęsis,
Šv. Bazilijau, savo išmintimi tikėjimo dogmas apgynęs,
Šv. Bazilijau, Dieviško tikėjimo garbingasis mokytojau,
Šv. Bazilijau, savo mokslu pagonių tarpe išgarsėjęs,
Šv. Bazilijau, išganingas evangelinio mokslo skelbėjau,
Šv. Bazilijau, garbingasis Dieviškos mokyklos mokytojau,
Šv. Bazilijau, gavęs knygą ir mokslą iš Švč. Mergelės Marijos,
Šv. Bazilijau, giliausių paslapčių tyrėjau,
Šv. Bazilijau, jautrus išganymo saugotojau,
Šv. Bazilijau, krikščionių filosofe ir filosofų krikščioni,
Šv. Bazilijau, apdovanotas pranašystės dovana ir malone,
Šv. Bazilijau, visą pasaulį nušvietęs išminties spinduliais,
Šv. Bazilijau, karšta dvasia uždegęs ir atnaujinęs tikėjimą savo pasakojimais nuo Rytų iki Vakarų,
Šv. Bazilijau, tiesos kolona ir ramsti,
Šv. Bazilijau, šventųjų teologinių karių vėliava,
Šv. Bazilijau, ištikimasis Dieviškųjų paslapčių aiškintojau,
Šv. Bazilijau, nuo pat jaunystės tobulas išminčiau,
Šv. Bazilijau, liepsnos liežuviu skleidžiantis Dievo garbę,
Šv. Bazilijau, arijoniškos schizmos naikintojau,
Šv. Bazilijau, iš įvairių pusių persekiojama bet nepajudinama kolona,
Šv. Bazilijau, aštri geležie, kuri iškirto su šaknimis nuodingą piktžolę,
Šv. Bazilijau, visų dvasinių ligų gydytojau,
Šv. Bazilijau, išgelbėjęs savo malda atiduotą per įrašą sielą velniui,
Šv. Bazilijau, laimėjęs tikėjimui tikrojo tikėjimo atsimetėlį,
Šv. Bazilijau, savo šeimininką Eubulą atvertęs į šventą tikėjimą,
Šv. Bazilijau, šventajai Makrinai patariant dykumoje likdavęs mąstyti apie Dievą,
Šv. Bazilijau, įtikinęs arijonus nustoti žeminti Dievo Sūnų,
Šv. Bazilijau, makedoniečius Šventosios Dvasios galia išsklaidęs,
Šv. Bazilijau, neteisėtą imperatoriaus Valenčio potvarkį panaikinęs ir vien tik balsu uždarytos bažnyčios vartus atidaręs,
Šv. Bazilijau, velnius nugalėjęs, kad išvaduoti nusidėjėliai atgautų savo Krikšto pažadų malonę,
Šv. Bazilijau, Vestianos skaistumą apgynęs,
Šv. Bazilijau, pašvęstos mergystės globėjau,
Šv. Bazilijau, nuo pakrikštyto žydo mirtį patraukęs,
Šv. Bazilijau, ant katafalko paliktame užanspauduotame laiške surašytos beviltiškos nusidėjėlės nuodėmės po mirties nuostabiai išvalyti davęs,
Šv. Bazilijau, visus ir net mažiausius vaikus slėpdamas po Dievo sparnais ne tik išgelbėjęs nuo šėtono ligų ir pagundų, bet ir savo nuopelnų dėka auginęs juos dorybėse ir moksluose,
Šv. Bazilijau, gailestingumo ligonines Baziliadas vargšams ir ligoniams pastatęs, į jas darbščius brolius ir seseris sukvietęs,
Šv. Bazilijau, Dievo akims malonioji auka,
Šv. Bazilijau, pašauktas būti tarsi ugnies liepsnos stulpu,
Šv. Bazilijau, Rytų dangaus dvasine šviesa,
Šv. Bazilijau, nemirtingos šlovės knyga,
Šv. Bazilijau, visokią garbę viršijantis stebukle,
Šv. Bazilijau, gyvųjų vaisių derlingoji pieva,
Šv. Bazilijau, Bažnyčios garbe ir papuošale,
Šv. Bazilijau, iškalbingiausias gražbyly tyloje,
Šv. Bazilijau, niekada neišblėstanti aušra,
Šv. Bazilijau, deganti mistinio spindulio saule,
Šv. Bazilijau, pasaulio puošmena ir šviesa,
Šv. Bazilijau, pavyzdžiais spindinti ugnie,
Šv. Bazilijau, didis ir vertas pašaukimo inde,
Šv. Bazilijau, garbinga savo tėvynės puošmena,
Šv. Bazilijau, žemiškų angelų, Bažnyčios tarnų tėve,
Šv. Bazilijau, didžių patriarchų patriarche,
Šv. Bazilijau, ugningas kalboje garbingas pranaše,
Šv. Bazilijau, tėviško uosto apaštale,
Šv. Bazilijau, dieviškos minties ir meilės kankiny,
Šv. Bazilijau, karštas evangelinių tiesų išpažinėjau,
Šv. Bazilijau, nebijantis grasinimų vyskupe,
Šv. Bazilijau, šlovingasis Kristaus Bažnyčios daktare,
Šv. Bazilijau, šventa kunigų tvirtove,
Šv. Bazilijau, vienuoliškų įžadų mazge,
Šv. Bazilijau, antrasis Adome,
Šv. Bazilijau, naujosios paveldėtosios žemės Jozue,
Šv. Bazilijau, nuostabus pasiuntiny, kaip Dovydas pagal Dievo širdį,
Šv. Bazilijau, Bažnyčią kaip Dovydas įvairiais giedojimais papuošęs,
Šv. Bazilijau, Nojaus teisingume, kuris vienuolinio gyvenimo arka daugybę sielų ne nuo žemiškojo potvynio, bet nuo pasaulio prakeikimo išgelbėjęs,
Šv. Bazilijau, Abraomo, tikinčiųjų tėvo, tikėjimo atnaujintojau,
Šv. Bazilijau, dosniai paliudijęs Dievo palaiminimus,
Šv. Bazilijau, Izaoko paklusnume, parodęs savo vaikams, kad paklusnumas už visas aukas Dievui yra mieliausias,
Šv. Bazilijau, Jokūbo saikingume, išmokęs mus gauti Tėvo palaiminimą, noriai atsisakant žemiškų dalykų,
Šv. Bazilijau, Juozapo skaistume, tiek daug sielų į angeliškai tyrą gyvenimą pasirinkti įtikinęs,
Šv. Bazilijau, Mozės romume, ramybės pilnus vienuolyno namus pavyzdžiu daugybei parodęs ir Dievo vaikus iš pasaulio Egipto išvadavęs,
Šv. Bazilijau, Jozuės uolume, nutildęs visus piktžodžiaujančius Dievui Tėvui,

Šv. Grigaliau Nazienzieti, melski už mus!
Šv. Grigaliau, vienas didžiųjų Kapadokijos šviesulių,
Šv. Grigaliau, pakrikštytas į pamaldų ir asketišką gyvenimą paniręs,
Šv. Grigaliau, šv. Bazilijaus bendramoksli, draugystę su juo ypatingai branginęs,
Šv. Grigaliau, šv. Bazilijaus pėdomis atsiskyrėliu dykumoje gyventi pasekęs,
Šv. Grigaliau, atgaivinti Rytų Bažnyčią pakviestas,
Šv. Grigaliau, tarpusavyje priešingas tikėjimo nuomones taikinęs,
Šv. Grigaliau, kuklumo ir nuolankumo paveiksle,
Šv. Grigaliau, savo raštais tikėjimo tiesų mokęs, ypač švč. Trejybės ir kristologijos mokslą išvystęs,
Šv. Grigaliau, Švč. Trejybę ypatingai garbinęs,
Šv. Grigaliau, šmeižtą ir ligas kantriai kentęs,
Šv. Grigaliau, ramybę, tylą bei darbščią ir intensyvią vienatvę rinkęsis,
Šv. Grigaliau, igaliau, nuo pat jaunystės pasišventęs skaistybei,
Šv. Grigaliau, nuolankus ir rūpestingas savo pasiligojusiems tėvams,
Šv. Grigaliau, paskirtas ganytojo pareigas nuolankiai priėmęs,
Šv. Grigaliau, į teisingą tikėjimą karinguosius arijonus grąžinęs, taikiai nesutarimus sprendęs,
Šv. Grigaliau, Šventosios Dvasios išmintimi apdovanotas,
Šv. Grigaliau, tvirtomis doktrinos žiniomis ir puikia iškalba pasižymėjęs
Šv. Grigaliau, dorybingas vyre,
Šv. Grigaliau, artimo meilės ir maldos vyre,
Šv. Grigaliau, visą Konstantinopolio miestą nuo arijonų klaidatikybės išvadavęs,
Šv. Grigaliau, nenuilstantis dvasios švytury,
Šv. Grigaliau, Dieve radęs pastovumą ir paguodą,

Švelniausias Dieve, dėkojame už šv. Bazilijaus ir Grigaliaus nuopelnus,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, nuo teisingo teismo, mus apsaugoti teikis,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, nuo pasaulietiško paklydimo ir niekingumo mus apsaugoti teikis,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, nuo mirtinos nuodėmės ir amžinosios mirties mus apsaugoti teikis,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, nuo amžinojo pasmerkimo nuosprendžio, mus apsaugoti teikis,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, nuo akių, kūno geidulių ir puikybės gyvenime, mus apsaugoti teikis,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, nuo kenksmingų progų sielai ir artimųjų papiktinimo, mus apsaugoti teikis,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, nuo blogų aistrų, mus apsaugoti teikis,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, nuolankiai prašome į savo Katalikų Bažnyčią pažvelgti teikis ir kylančių erezijų pragaro vartus sunaikinti teikis,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, mūsų tėvynę saugoti teikis, kaip kadais saugojai kraštus jo užtarimu, kur jis keliavo,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, mūsų vadovus, dievobaimingus valdytojus ir visus kitus pašaukimus katalikų Bažnyčioje saugoti tiekis,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, visiems kunigams atnaujink savo šventąsias dovanas, kurias jam kaip savo tarnui esi išliejęs,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, leisk čia ir dabar vargšams ir našlaičiams gailestingumą patirti,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, leisk Dieviškiems mokymams klestėti,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, leisk pasišventusių mergelių skaistumui išlikti,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, leisk nusidėjėliams nebenusidėti,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, leisk neištikimiesiems atsiversti, kad čia būtų pašlovintas Tavo šventasis vardas, vardas Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, suteik mums gyvą tikėjimą, kad gyventume ir dirbtume pagal Evangeliją,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, padėk atsiriboti nuo pasaulio, kad siektume dangiškų dalykų,
Šv. Bazilijaus ir Grigaliaus užtarimu, suteik tobulą meilę Dievui, kad savo artimuose mylėtume Dievą ir dovanok savo išminties spindulį, nukreipiantį visus mūsų veiksmus į pagrindinį tikslą - į Dievą, ir taip vieną dieną pasiekti amžiną palaimą danguje,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskite už mus, šventasieji Bazilijau Didysis ir Grigaliau Nazianzieti!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, apšvietęs savo Bažnyčią šventųjų Bazilijaus Didžiojo ir Grigaliaus Nazianziečio mokymu ir pavyzdžiu, suteik mums nuolankią ir uolią dvasią, kad, pažindami Tavo tiesą, drąsiai ją vykdytume savo gyvenime. Per mūsų Viešpatie Jėzų Kristų, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.
Dieve, norėdamas apginti katalikų tikėjimą ir suvienyti visa Kristuje, pripildei šventuosius Bazilijų Didįjį ir Grigalių Nazianzietį savo išminties ir tvirtybės dvasia, leisk mums, sekant jų mokymu ir pavyzdžiu, laimėti amžinąjį gyvenimą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis 330-379 m. ir 329-390 m. Kapadokijoje, Bažnyčios daktarai.
Rusijos, Kapadokijos, ligoninės administratorių, reformų vykdytojų, vienuolių, švietėjų, egzorcistų, liturgistų globėjai. Iš lenkų kalbos vertė ir kūrė Natalija Maciulevičienė, iš italų, anglų JB, kun MIndaugas Malinauskas SJ