ŠVENTOJO SEBASTIJONO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Motina, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!
Kankinių Karaliene, melski už mus!

Šventasis Sebastijonai, melski už mus!
Šv. Sebastijonai, šlovingas ir didis Kristaus kary,
Šv. Sebastijonai, karžygy, garsus kilme, tikėjimu ir elgesiu,
Šv. Sebastijonai, tikėjimo Jėzumi kankiny ir tikrasis tarne,
Šv. Sebastijonai, visko atsižadėjęs, kad Kristų laimėtum,
Šv. Sebastijonai, Švenčiausiosios Trejybės tarne ir skelbėjau,
Šv. Sebastijonai, Jėzaus Kristaus pranaše ir meilės auka,
Šv. Sebastijonai, Jėzų labiau už viską žemėje pamilęs,
Šv. Sebastijonai, ištikimasis apaštalų sekėjau,
Šv. Sebastijonai, dieviškuoju pašaukimu džiaugsmingai sekęs,
Šv. Sebastijonai, šventųjų angelų mokytas,
Šv. Sebastijonai, meile Dievui liepsnojęs,
Šv. Sebastijonai, nuo ankstyvo amžiaus krikščionių tikėjimą pažinęs ir juo gyvenęs,
Šv. Sebastijonai, netikinčiuosius savo žodžiais ir stebuklais į tikėjimą atvertęs,
Šv. Sebastijonai, daugeliui pagonių Jėzų pažinti leidęs,
Šv. Sebastijonai, gyvybe rizikuodamas krikščionis mokęs,
Šv. Sebastijonai, svyruojančius krikščionis kančioje ir mirtyje drąsinęs ir guodęs,
Šv. Sebastijonai, savo bičiulius krikščionis žodžiu ir veiksmu stiprinęs ir palaikęs,
Šv. Sebastijonai, jaunuolių tikėjimą stiprindamas, dangiškos šviesos apgaubtas buvęs,
Šv. Sebastijonai, krikščionių tikėjimą jo priešams be baimės paliudijęs,
Šv. Sebastijonai, drąsiai tikėjimą ir jo išpažinėjus prieš imperatorių gynęs,
Šv. Sebastijonai, kitiems drąsos tvirtai iki galo laikytis tikėjimo įkvėpęs,
Šv. Sebastijonai, imperatoriaus pažadus, privilegijas ir dovanas atmetęs,
Šv. Sebastijonai, imperatoriaus grasinimams tvirtai pasipriešinęs,
Šv. Sebastijonai, tirono sukelto skausmo nepaisęs,
Šv. Sebastijonai, gindamas tiesą ir tikėjimą prie stulpo pririštas ir skaudžiai strėlėmis suvarpytas,
Šv. Sebastijonai, žiauriai pažemintas ir sumuštas, nuo lazdų smūgių miręs,
Šv. Sebastijonai, nenugalimas tikėjimo karžygy ir kankiny,
Šv. Sebastijonai, kančioje angelų paguostas,
Šv. Sebastijonai, kaip deginamosios aukos avinėlis paaukotas,
Šv. Sebastijonai, skaudžiai kankinamas meile Dievui degęs,
Šv. Sebastijonai, spindinti išminties ir nuolankumo žvaigžde,
Šv. Sebastijonai, Šventosios Dvasios namai,
Šv. Sebastijonai, šviečiantis teisingumo ir meilės švytury,
Šv. Sebastijonai, triumfuojančios Bažnyčios garbe,
Šv. Sebastijonai, uolumu dėl Dievo šlovės degantis cherubine,
Šv. Sebastijonai, vartai link Kryžiaus,
Šv. Sebastijonai, nuostabusis dorybių pavyzdy,
Šv. Sebastijonai, tobulas dorybėmis ir išmintimi,
Šv. Sebastijonai, kantrusis ir ištvermingasis,
Šv. Sebastijonai, Dievo valiai atsidavęs,
Šv. Sebastijonai, Dievo ir žmonių mylėtojau,
Šv. Sebastijonai, skaistybės mylėtojau,
Šv. Sebastijonai, pasaulį paniekinęs,
Šv. Sebastijonai, amžinuoju gyvenimu pasitikėdamas žemiškąjį paniekinęs,
Šv. Sebastijonai, visko dėl šventumo atsisakęs,
Šv. Sebastijonai, ištikimasis Bažnyčios nary,
Šv. Sebastijonai, krikščionybės didvyri,
Šv. Sebastijonai, tikro kareivio atspindy ir pavyzdy,
Šv. Sebastijonai, nuostabusis tikros krikščioniškos stiprybės pavyzdy,
Šv. Sebastijonai, kankinystę didvyriškai kentęs,
Šv. Sebastijonai, ištvermingas tikėjimo didvyri,
Šv. Sebastijonai, Dievo žodžio skelbėjau,
Šv. Sebastijonai, drąsusis Evangelijos gynėjau,
Šv. Sebastijonai, galingasis žodžiais ir darbais,
Šv. Sebastijonai, gyvybę už tikėjimą noriai paaukojęs,
Šv. Sebastijonai, su vargšais viskuo džiaugsmingai dalijęsis,
Šv. Sebastijonai, stabų naikintojau,
Šv. Sebastijonai, amžinąja šlove angelų danguje vainikuotas,
Šv. Sebastijonai, šlovingu kankinių vainiku vainikuotas,
Šv. Sebastijonai, per amžius nepamirštamas,
Šv. Sebastijonai, šventojo popiežiaus Kajaus Bažnyčios gynėju paskelbtas,
Šv. Sebastijonai, ugningas krikščionių tikėjimo gynėjau,
Šv. Sebastijonai, krikščionybės gynėjų globėjau ir paveiksle,
Šv. Sebastijonai, amžinasis jaunimo globėjau,
Šv. Sebastijonai, krikščionių kareivių gynėjau ir pavyzdy,
Šv. Sebastijonai, kankinių jėga ir gynėjau,
Šv. Sebastijonai, nebyliams kalbą dovanojantis,
Šv. Sebastijonai, kenčiančiųjų guodėjau,
Šv. Sebastijonai, mirštančiųjų paguoda,
Šv. Sebastijonai, neteisingai pasmerktųjų gynėjau,
Šv. Sebastijonai, nusivylusiųjų ir nusidėjėlių gynėjau,
Šv. Sebastijonai, kalinių paguoda ir viltie,
Šv. Sebastijonai, padėjėjau varguose ir visose ligose,
Šv. Sebastijonai, priebėga nuo ligų ir nelaimingų atsitikimų,
Šv. Sebastijonai, Dievo galia sergėti nuo maro ir visų epidemijų apdovanotasis,
Šv. Sebastijonai, galingasis gynėjau nuo bado ir epidemijų,
Šv. Sebastijonai, vaduotojau iš užkrečiamųjų ligų ir bado,
Šv. Sebastijonai, Dievo galybe nuo kūno ir sielos ligų apsaugantis,
Šv. Sebastijonai, galingasis skyde nuo pragaro puolimų,
Šv. Sebastijonai, ypatingasis globėjau kovojant su maro epidemijomis,
Šv. Sebastijonai, gyvūnų ir laukų gynėjau,
Šv. Sebastijonai, visų į tave besikreipiančiųjų gynėjau,
Šv. Sebastijonai, valstybių ir miestų gynėjau ir globėjau,
Šv. Sebastijonai, saugotojau nuo karų,
Šv. Sebastijonai, demonų nugalėtojau,
Šv. Sebastijonai, taikos ir ramybės grąžintojau ir skelbėjau,
Šv. Sebastijonai, daugybe stebuklų Dievo pagerbtasis,
Šv. Sebastijonai, mūsų šventasis globėjau,
Šv. Sebastijonai, patikimasis užtarėjau Jėzaus akivaizdoje,
Maldavimai
Jėzau, būk mums maloningas! Pasigailėk mūsų, Viešpatie!
Jėzau, būk mums maloningas! Išklausyk mus, Viešpatie!

Per šventojo kankinio Sebastijono užtarimą
Gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo visokių nuodėmių
Nuo amžinosios mirties
Nuo drungnumo ir abejingumo dvasiniame gyvenime
Nuo godumo ir negailestingumo artimam savo
Nuo visų epidemijų ir užkrečiamųjų ligų
Nuo kaltinimų ir murmėjimo ištikus kryžiui ir kančiai
Nuo karo, bado ir infliacijos
Nuo visokių nelaimių
Nuo staigios ir netikėtos mirties nepasirengus
Nuo per didelės mirties baimės
Nuo perdėto prisirišimo prie žemiškųjų gėrybių
Nuo pykčio, neapykantos ir piktos valios
Nuo velnio žabangų
Nuo visokio blogio kūnui ir sielai
Nuo visokio lengvabūdiškumo kelyje į amžinąjį gyvenimą
Nuo visokio nekantrumo ir perdėto smulkmeniškumo
Nuo visokio polinkio į nuodėmę
Nuo visokios nemeilės artimam savo
Nuo visų klaidų, prietarų ir netikėjimo
Savo šventu įsikūnijimu
Savo švenčiausiąja kančia ir mirtimi
Savo prisikėlimu ir įžengimu į dangų
Savo Šventosios Dvasios atsiuntimu
Teismo dieną

Mes vargšai nusidėjėliai, Meldžiam tave, išklausyk mus, Viešpatie!
Mūsų pasigailėti teikis,
Mumyse tikrą Dievo ir artimo meilę išlaikyti teikis,
Nuodėmes mums atleisti teikis,
Nuo visokio sielos ir kūno blogio mus apsaugoti teikis,
Tikrame tikėjime ir pasitikėjime Tavimi mus išlaikyti ir stiprinti teikis,
Prislėgtiesiems paguodą ir pagalbą siųsti teikis,
Savo pažadus mums išpildyti teikis,
Suklaidintuosius ir klystančiuosius į dorybių kelią sugrąžinti teikis,
Visoms tautoms taiką, ramybę, sutarimą ir tikrą vienybę dovanoti teikis,
Tėvams malonę vykdyti pareigas savo vaikams dovanoti teikis,
Vaikams meilę, pagarbą ir paklusnumą tėvams įkvėpti teikis,
Jėgų ištvermingai tarnauti Tavo tarnyboje duoti mums teikis,
Mūsų širdis savo dieviškosios meilės strėlėmis perverti teikis,
Savo Bažnyčiai vadovauti ir ją saugoti teikis,
Ištikimybę savo pareigoms dovanoti mums teikis,
Nuo papiktinančių ir blogų pavyzdžių mus apsaugoti teikis,
Malonę noriai aukotis už savo tikėjimą dovanoti mums teikis,
Pyktį savo artimiesiems ir jų apleidimą iš mūsų širdžių pašalinti teikis,
Mus ir mūsų tėvynę nuo epidemijų ir ligų išgelbėti teikis,
Laimingą mirtį dovanoti mums teikis,
Per šv. Sebastijono užtarimą ir nuopelnus išklausyti mus teikis,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Sebastijonai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Visagali Dieve, gailestingai pažvelk į mūsų silpnumą ir leisk šlovingojo šventojo kankinio Sebastijono užtarimu mus, slegiamus savo pačių blogų veiksmų, apsaugoti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Mūsų kelius užtark šv. Sebastijonai!
Mūsų žemę užtark, šv. Sebastijonai!
Mūsų šeimas užtark, šv. Sebastijonai!
Kenčiančius žmones užtark, šv. Sebastijonai!
Pažemintus vargšus užtark, šv. Sebastijonai!
Stokojančius brolius užtark, šv. Sebastijonai!
Miškus ir upes užtark, šv. Sebastijonai!
Augaliją ir gyvūniją užtark, šv. Sebastijonai!
Žemdirbius užtark, šv. Sebastijonai!
Ligonių slaugytojus užtark, šv. Sebastijonai!
Mus valdančiuosius užtark, šv. Sebastijonai!
Mūsų šalį ir miestą užtark, šv. Sebastijonai!
Mūsų bendruomenę užtark, šv. Sebastijonai!
Visą Dievo tautą Bažnyčią užtark, šv. Sebastijonai!

Šventasis Sebastijonas, kareivis ir kankinys.Gimęs 256 metais Norbonoje, Prancūzijoje – miręs 288 metais Romoje.
Kareivių, užkrečiamų ligų, lankininkų, šventos krikščioniškos mirties ir jos trokštančiųjų, atletų, skirtingų miestų ir vyskupijų globėjas.

Iš anglų, vokiečių, portugalų, prancūzų, čekų kalbų JB, kun. MMSJ