ŠV. FELIKSO IŠ KANTALICĖS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Serafiškojo Ordino Karaliene, melski už mus!
Šventasis Feliksai, melski už mus!
Šv. Feliksai, evangeliškojo tobulumo gyvasis paveiksle,
Šv. Feliksai, ištikimasis šv. Pranciškaus sekėjau,
Šv. Feliksai, kurį Dievo Apvaizda išsirinko būti mūsų bendruomenės globėju,
Šv. Feliksai, kurio vardu tapome pavadinti,
Šv. Feliksai, pripildytas Dievo išminties,
Šv. Feliksai, didvyriškai mylintis Dievą ir artimą,
Šv. Feliksai, spinduliuojantis nekaltu gyvenimu ir švaria sąžine,
Šv. Feliksai, vertas laikyti rankose Kūdikėlį Jėzų,
Šv. Feliksai, slepiantis nuo pasaulio savo susivienijimą su Dievu,
Šv. Feliksai, paniręs į Eucharistinio Jėzaus kontempliaciją,
Šv. Feliksai, naktimis budintis maldoje prieš Švenčiausiąjį Sakramentą,
Šv. Feliksai, suradęs laimę tobulame neturte,
Šv. Feliksai, romiai atliekantis visokius darbus,
Šv. Feliksai, nepailstantis Evangelijos skleidėjau,
Šv. Feliksai, dėkingumo Dievui už viską, ką jis duoda, pavyzdy,
Šv. Feliksai, nuolankusis Romos elgetautojau,
Šv. Feliksai, vaikų, vargšų ir ligonių globėjau,
Šv. Feliksai, nepailstamai besiaukojantis kitų gerovei,
Šv. Feliksai, su džiaugsmu priimantis nepriteklių ir persekiojimą,
Šv. Feliksai, ieškantis Dievui dvasiškai pražuvusių žmonių,
Šv. Feliksai, apaštalaujantis širdies paprastumu,
Šv. Feliksai, tobulai sujungiantis kontempliaciją ir pareigą,
Šv. Feliksai, autentiškai gyvenantis pagal savo pašaukimą,
Šv. Feliksai, ištikimai besilaikantis ordino taisyklių,
Šv. Feliksai, gyvenantis atgailos ir atsilyginimo dvasia,
Šv. Feliksai, mokėjimą semtis išminties iš Kristaus kryžiaus išmelsti mums teikis!
Šv. Feliksai, vaikišką meilę Marijai išmelsti mums teikis!
Šv. Feliksai, tikrą pagarbą Švenčiausiajam Sakramentui išmelsti mums teikis!
Šv. Feliksai, didelę pagarbą kunigams išmelsti mums teikis!
Šv. Feliksai, karštą norą melstis išmelsti mums teikis!
Šv. Feliksai, ištikimybę šventųjų pradininkų charizmai išmelsti mums teikis!
Šv. Feliksai, meilę pranciškoniškajam serafiškajam gyvenimo būdui išmelsti mums teikis!
Šv. Feliksai, pranciškoniškąjį paprastumą ir „Deo gratias“ dvasią išmelsti mums teikis!
Šv. Feliksai, gausių pašaukimų į šv. Pranciškaus vienuoliškąją šeimą išmelsti mums teikis!
Šv. Feliksai, uolų savo pašaukimo pareigų vykdymą išmelsti mums teikis!
Šv. Feliksai, gebėjimą priimti kančią visiškai atsiduodant Dievui išmelsti mums teikis!
Šv. Feliksai, tikėjimo klusnumą vyresniesiems ir jų sprendimams išmelsti mums teikis!
Šv. Feliksai, tarnystę ir atsidavimą vargšams ir stokojantiems išmelsti mums teikis!
Šv. Feliksai, tikrąją laimę vykdyti Dievo valią išmelsti mums teikis!
Šv. Feliksai, kad ištvermingai įveiktume kasdieninio gyvenimo sunkumus, išmelsti mums teikis!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Vad. Palaiminti tyraširdžiai.
Visi. Nes jie regės Dievą.
Melskimės. Dieve, Tu davei Serafiškajai Šeimai ir Bažnyčiai šventąjį Feliksą kaip evangelinio paprastumo ir nekalto gyvenimo pavyzdį. Padaryk, kad mes kaip ir jis džiaugsmingai mylėtume Kristų ir ištikimai Juo sektume. Kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.

Šventasis Feliksas iš Kantalicės (Felice da Cantalice) 1515 (Kantalicė) – 1587 (Roma, Italija)
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė