PALAIMINTOJO VLADISLOVO IŠ GELNIOVO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Tėve Pranciškau, Jėzaus žaizdų garbintojau, melski už mus,
Palaimintasis Vladislovai, melski už mus!
Pal. Vladislovai, atsidavęs Švenčiausiosios Mergelės tarne,
Pal. Vladislovai, tikrasis šventojo Pranciškaus sūnau,
Pal. Vladislovai, švytintis pamaldumu nuo pat vaikystės,
Pal. Vladislovai, tobulo skaistumo angele,
Pal. Vladislovai, studijuojančiojo jaunimo pavyzdy,
Pal. Vladislovai, paklusnus Dievo malonės vedimui,
Pal. Vladislovai, vienuolyno tylos trokštantysis,
Pal. Vladislovai, vienuolių luomo pažiba,
Pal. Vladislovai, serafiškojo neturto mylėtojau,
Pal. Vladislovai, nuoširdaus paklusnumo pavyzdy,
Pal. Vladislovai, tikro nuolankumo atspindy,
Pal. Vladislovai, kunige pagal Dievo Širdį,
Pal. Vladislovai, nepailstantis darbininke Dievo laukuose,
Pal. Vladislovai, karštas Viešpaties Kančios pamokslininke,
Pal. Vladislovai, giesmėmis skleidžiantis Jėzaus ir Marijos garbę,
Pal. Vladislovai, vedantis nusidėjėlius į atgailą,
Pal. Vladislovai, karštai mylintis savo žmones,
Pal. Vladislovai, už kitų kaltes savo noru atgailaujantis,
Pal. Vladislovai, malda ir apsimarinimu švelninantis Dievo rūstybę,
Pal. Vladislovai, kuriam Dievas viešai parodė pagarbą ir susižavėjimą,
Pal. Vladislovai, galingas užtarėjau prieš Dievo didybę,
Pal. Vladislovai, apsauga maro metu,
Pal. Vladislovai, vargšų ir nuliūdusiųjų gynėjau,
Pal. Vladislovai, Lenkijos globėjau ir užtarėjau,
Pal. Vladislovai, Varšuvos miesto globėjau ir turte,
Pal. Vladislovai, gelbėjantis visuose reikaluose.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, palaimintasis Vladislovai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, kuris norėjai, kad palaimintasis Vladislovas visiems spinduliuotų vienuoliškąjį tobulumą, nuolankiai prašome suteikti mums malonę per jo pavyzdį išlikti tvirtiems dorybėse. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Gegužės 4 dieną minimas Palaimintasis Vladislovas iš Gelniovo
(Władysław z Gielniowa) 1440-1505, Varšuva Lenkija
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė