ŠV. JUOZAPO MOSKAČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!

Šventasis Juozapai Moskati, melski už mus!
Šv. Moskati, kilmingų tėvų siūlomos teisininko karjeros atsisakęs,
Šv. Moskati, norėjęs būti kunigu ir jėzuitu, bet gydytojo pašaukimą atradęs,
Šv. Moskati, pavyzdingas gydytojau ir medicinos profesoriau,
Šv. Moskati, medicinos studentus meile keisti pasaulį mokęs,
Šv. Moskati, rūpinęsis ir mokęs rūpintis ligonio ir kūnu, ir siela,
Šv. Moskati, motinos mirties nuo diabeto paskatintas prisidėti prie insulino atradimo,
Šv. Moskati, arčiau ligonių būti norėdamas, profesoriaus vietos universitete atsisakęs,
Šv. Moskati, karo metais daugybę karių gydęs,
Šv. Moskati, ligoniams ir vargšams tarnauti siekdamas, viengungis likęs,
Šv. Moskati, Eucharistiją nepaprastai mylėjęs,
Šv. Moskati, kasdien šv. Mišiose dalyvavęs ir savo darbą Dievui aukojęs,
Šv. Moskati, visada ligonius sakramentais aprūpinęs,
Šv. Moskati, įžvalgumu diagnozuoti ligas ir paskirti gydymą apdovanotas,
Šv. Moskati, prieš priimdamas svarbius sprendimus visada rožinį kalbėjęs,
Šv. Moskati, kaip tikras krikščionis, nuolankiai siekiantis gėrio, elgęsis,

Šv. Moskati, Dievą labiau už viską mylėjęs,
Šv. Moskati, visada su Viešpačiu susivienijęs,
Šv. Moskati, spindintis meilės Dievui pavyzdy,
Šv. Moskati, širdies ramybę išsaugojęs,
Šv. Moskati, įkvėpimo ir drąsos iš Jėzaus Kristaus nuolat sėmęsis,
Šv. Moskati, Viešpaties tarne ir apaštalų sekėjau,
Šv. Moskati, Marijos tarne,
Šv. Moskati, Viešpaties pašauktas Juo sekant skleisti meilę Dievui ir artimui,

Šv. Moskati, Dievo duotas gydytojau,
Šv. Moskati, šventas ir jautrus gydytojau,
Šv. Moskati, gydytojau pagal Jėzaus širdį,
Šv. Moskati, didžios širdies gydytojau,
Šv. Moskati, paguodą ligoniams ir kenčiantiems teikęs,
Šv. Moskati, tikrasis krikščionio gydytojo pavyzdy,

Šv. Moskati, ligonius gydydamas Dievo Žodį gyvenime vykdęs,
Šv. Moskati, romumo, sąžiningumo ir gailestingumo mokytojau,
Šv. Moskati, gerumu žmonių pagarbą pelnęs ir jiems savo tikėjimą paliudijęs,
Šv. Moskati, Dievą be išlygų ir meilėje, ir skausme mylėti mokęs,
Šv. Moskati, visus kasdienius darbus krikščioniškai baigti įkvėpęs,
Šv. Moskati, sąžiningai dirbti ir niekada niekam nepakenkti skatinęs,
Šv. Moskati, ramiai ir rimtai dirbti mokęs,

Šv. Moskati, visada Jėzų savo broliuose matęs,
Šv. Moskati, Evangelijos skleidėjau,
Šv. Moskati, dvasinis vadove,
Šv. Moskati, gerumo skleidėjau,
Šv. Moskati, sielų mylėtojau,
Šv. Moskati, gydytojo gabumais ir karšta apaštališka meile pasižymėjęs,
Šv. Moskati, vienintelio tikslo – išgelbėti artimą – siekęs,
Šv. Moskati, tikėjimo apaštale ir gailestingosios meilės pavyzdy,
Šv. Moskati, vargšų bičiuli ir tėve,
Šv. Moskati, ligonių pagalba,
Šv. Moskati, nukentėjusiųjų padėjėjau,
Šv. Moskati, nusidėjėlių paguoda,
Šv. Moskati, uolusis meilės apaštale,

Šv. Moskati, dorybių paveiksle,
Šv. Moskati, visa širdimi nuo turtų atsiribojęs,
Šv. Moskati, pasaulio vilionėms savęs įveikti neleidęs,
Šv. Moskati, dosnusis ir paslankusis,
Šv. Moskati, skaistumo pavyzdy,
Šv. Moskati, vilties ir meilės vartai,
Šv. Moskati, gyvenimo pavyzdy,
Šv. Moskati, sąžiningas ir mylintis,
Šv. Moskati, nuolankiai gėrio siekęs,

Šv. Moskati, nuo leukemijos mirštantį ligonį visiškai išgydęs,
Šv. Moskati, skausmą kenčiančius ligonius stiprinantis,
Šv. Moskati, gydytojus apšviečiantis,
Šv. Moskati, savo užtarimu vaistų poveikį sustiprinantis,
Šv. Moskati, visus, pas tave ateinančius, priimantis,
Šv. Moskati, fizinę ir dvasinę sveikatą teikiantis,
Šv. Moskati, ligonių vaistai ir sveikata,
Šv. Moskati, vargstančiųjų paguoda,
Šv. Moskati, nusivylusiųjų viltie,
Šv. Moskati, jaunimo gyvenimo pavyzdy,
Šv. Moskati, darbininkų pavyzdy,
Šv. Moskati, senolių ramybe ir paguoda,
Šv. Moskati, mirštančiųjų amžinojo išgelbėjimo viltie,
Šv. Moskati, patikimas mūsų vadove,
Šv. Moskati, mūsų globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Juozapai Moskati!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Dieve, garsų gydytoją ir mokslininką šv. Juozapą Moskatį davęs mums kaip kilnios meilės Tau ir savo broliams pavyzdį, leisk mums per jo užtarimą ir gyvą bei tikrą tikėjimą išmokti atpažinti žmonėse Viešpaties Kristaus veidą ir jiems tarnaujant Tau vienam tarnauti. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia per amžių amžius. Amen.

Šventasis Gydytojas Juozapas Moskatis (Giuseppe Moscati) gimęs 1880 Benevente, miręs 1927 Neapolyje, Italijoje
Biochemijos, viengungių, gydytojų,medikų, greitosios pagalbos, asmenų atleistų iš vienuolijų globėjas.
Iš italų, portugalų, anglų kalbų vertė JB, kun Mindaugas Malinauskas SJ​