ŠVENTOJO PRANCIŠKAUS JERONIMO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Jėzaus draugijos Motina, melski už mus!
Šventoji Kelrode Motina, melski už mus!

Šv. lgnacai, Jėzaus Draugijos įkūrėjau, melski už mus!
Šv. Pranciškau Ksaverai, Rytų apaštale,
Šv. Pranciškau Bordžija, pasaulio tuštybes ir spindesį paniekinęs,
Šv. Pranciškau Redži, Pietų Prancūzijos apaštale neramiais laikais,
Šv. Aloyzai ir šv. Stanislovai Kostka, tobulos Dievo meilės aukos, melskite už mus!
Šv. Japonijos jėzuitai, Jėzaus tikėjimo kankiniai, melskite už mus!
Šv. Alfonsai Rodrigesai, paslėpto gyvenimo pavyzdy,
Šv. gydytojau Kyrai, ypatingasis šv. Pranciškaus Jeronimo globėjau ir vadove,

Šventasis Pranciškau Jeronimai,
Šv. Pranciškau Jeronimai, vertasis šv. Ignaco sūnau,
Šv. Pranciškau Jeronimai, Jėzaus draugijos garbe, papuošale ir spindinti žvaigžde,
Šv. Pranciškau Jeronimai, pamaldusis Dievo Motinos sekėjau,
Šv. Pranciškau Jeronimai, pamaldusis Švč. Mergelei Marijai, kasdien meldęsis rožinį,
Šv. Pranciškau Jeronimai, kupinas stipraus, gyvybingo ir viską perkeičiančio tikėjimo,
Šv. Pranciškau Jeronimai, kupinas tikrojo tikėjimo, lydimo gyvų ir šventų darbų,
Šv. Pranciškau Jeronimai, jautrus išblėsusiam krikščionių tikėjimui ir netikinčiųjų gyvenimui be malonės,
Šv. Pranciškau Jeronimai, kupinas didelės vilties, vadovaujančios visiems apaštaliniams darbams ir intencijoms,
Šv. Pranciškau Jeronimai, kupinas vilties, nugalinčios visus išbandymus,
Šv. Pranciškau Jeronimai, Viešpaties stebuklais pasitikėjęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, perkeičiančios meilės, vedančios į visišką vienybę su Dievo valia, paliestas,
Šv. Pranciškau Jeronimai, degęs dieviška meile, siekiančia paaukoti visą gyvenimą sielų išganymui,
Šv. Pranciškau Jeronimai, amžinasis pasaulio garbės ir šlovės nedrauge,
Šv. Pranciškau Jeronimai, visada drąsi didžioji siela, nepailstanti silpname kūne, išvargintame ligų, atgailų, metų ir gausybės darbų,
Šv. Pranciškau Jeronimai, šventumo ir apaštalinio uolumo pavyzdy,
Šv. Pranciškau Jeronimai, nesigiriantis niekuo kitu, tik Jėzaus Kristaus kryžiumi,
Šv. Pranciškau Jeronimai, visomis šventumo dorybėmis apdovanotasis,
Šv. Pranciškau Jeronimai, nepažeistą tyrumą budriai saugojęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, tobulo paklusnumo siekęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, paklusnumo tikėjimui auka,
Šv. Pranciškau Jeronimai, nepalaužiamas kankiny ant Dievo meilės ir atgailos altoriaus,
Šv. Pranciškau Jeronimai, uolumu Dievo garbei degęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, nekaltas kūnu ir dvasia,
Šv. Pranciškau Jeronimai, griežto evangelinio neturto sekėjau,
Šv. Pranciškau Jeronimai, visada nuolankus ir atsparus pagyroms,
Šv. Pranciškau Jeronimai, tyra širdimi su visų luomų žmonėmis bendravęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, savo nekaltumą ypatingai saugojęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, tobulai savęs atsižadėjęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, net ir leistino žemiško malonumo vengęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, ugningas kovotojau su nedorais papročiais, palaidumu ir netikėjimu,
Šv. Pranciškau Jeronimai, neįveikiamai kantrus ir pasirengęs iškęsti visą nuovargį ir priešiškumą,
Šv. Pranciškau Jeronimai, nuolat didvyriškai dorybes praktikavęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, gailestingasis ir nuolankusis,
Šv. Pranciškau Jeronimai, laisvasis ir neturtingasis,
Šv. Pranciškau Jeronimai, pamaldusis ir kenčiantysis,
Šv. Pranciškau Jeronimai, išmintingasis ir atgailaujantis,
Šv. Pranciškau Jeronimai, darbštusis ir pastovusis,
Šv. Pranciškau Jeronimai, geraširdi ir nekaltasis,
Šv. Pranciškau Jeronimai, Ištikimasis ir nuostabusis,
Šv. Pranciškau Jeronimai, išmintingasis ir pasitikintis,
Šv. Pranciškau Jeronimai, pamaldusis ir mylintysis,
Šv. Pranciškau Jeronimai, nepajudinama tikėjimo šventyklos kolona,
Šv. Pranciškau Jeronimai, angeliškai nekalto gyvenimo,
Šv. Pranciškau Jeronimai, gyvo tikėjimo patriarche, rūpestingasis ir atsidavusysis Jėzaus Kristaus kaimenei,
Šv. Pranciškau Jeronimai, pašaukimų inde,
Šv. Pranciškau Jeronimai, sielų išganymo altoriau,
Šv. Pranciškau Jeronimai, Jėzaus draugijos misionieriau,
Šv. Pranciškau Jeronimai, patikimas vedly išganymo ir tobulumo keliais,
Šv. Pranciškau Jeronimai, pragaro jėgų šlovingasis nugalėtojau,
Šv. Pranciškau Jeronimai, stebuklais garsėjantis,
Šv. Pranciškau Jeronimai, pranašystės dvasia apdovanotasis,
Šv. Pranciškau Jeronimai, Neapolio apaštale ir puošmena,
Šv. Pranciškau Jeronimai, dorus papročius ir dažną sakramentų priėmimą Neapolyje atgaivinęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, tikrasis Jėzaus Kristaus apaštale, nieko daugiau, tik sielų išganymo, tenorėjęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, nenugalimasis didvyri kovoje dėl sielų,
Šv. Pranciškau Jeronimai, visa, ko reikia Dievo namų reikmėms, kantriai dauginęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, gausybę nusidėjėlių pas Dievą sugražinęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, tiek silpnų ir svyruojančių krikščionių dorybių kelyje išlaikęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, tiek netikinčiųjų ir pasileidėlių atvertęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, tiek sielų iš pasaulio ir pragaro gniaužtų išplėšęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, savo artimą dvasiniais turtais apdovanoti siekęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, plėsti bendraminčių sielų gelbėtojų būrius siekęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, širdis tikėti liepsningai uždegęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, visada su naujomis įžvalgomis ir naujais įkvėpimais pamokslavęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, į kiekvieną, net labiausiai atstumiančią vietą, keliavęs,
Šv. Pranciškau Jeronimai, vargšų drauge, priebėga ir globėjau,
Šv. Pranciškau Jeronimai, kalinių tėve,
Šv. Pranciškau Jeronimai, prislėgtųjų guodėjau,
Šv. Pranciškau Jeronimai, ligonių priebėga ir stiprybe,
Šv. Pranciškau Jeronimai, demonų siaube,
Šv. Pranciškau Jeronimai, mūsų globėjau,

Kad išpildytum mumyse savo valią,
---Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Kad mus apdovanotum tikrąja tikėjimo dvasia,
Kad mus apšviestum Katalikų Bažnyčios grynu tikėjimu,
Kad mus kaip Lotą apsaugotum nuo liepsnų, baudžiančių už netyrumą ir prarijusių Sodomą,
Kad mus išvestum iš Egipto vergijos namų į pažadėtąją žemę,
Kad mus malonėtum apdovanoti pašvenčiamosiomis dorybėmis,
Kad mums suteiktum šv. Pranciškaus Jeronimo gyvą ir nekintantį tikėjimą, šv. Ignaco Lojolos meilę, Šv. Pranciškaus Ksavero ugnį, Šv. Pranciškaus Bordžijos nuolankumą, Šv. Pranciškaus Redžio drąsą, Šv. Aloyzo Gonzagos ir Šv. Stanislovo Kostkos tyrumą ir vienybę su Dievu, šventųjų Japonijos jėzuitų tvirtumą,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Pranciškau Jeronimai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, sielų išganymui šv. Pranciškų Jeronimą padaręs nuostabiu savo Žodžio tarnu, jo užtarimu suteik mums malonę nuolatos apmąstyti Tavo įsakymus ir patvirtinti juos savo ištikimais darbais. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Pranciškus Jeronimas (Francesco de Girolamo, Geronimo, Jerome) (1642 – 1716) Neapolis, Italija. Jėzuitas, pamokslavęs visiems, nepaisant jų socialinio statuso, turėjęs neišsipildžiusį tieisogiai troškimą vykti į Rytų misijas Japonijoje ar Indijoje.
VERTĖ: iš prancūzų, olandų, ispanų kalbų kun. MMSJ