ŠVENTŲJŲ LIUDVIKO IR ZELIJOS MARTINŲ LITANIJA                                     INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!
Šventasis Juozapai, melski už mus!
Šventoji Kūdikėlio Jėzaus ir Šventojo Veido Terese, melski už mus!
Šventieji Liudvikai ir Zelija Martinai, melskite už mus!
Šv. Liudvikai ir Zelija, visada švč. Mergele Marija pasitikėję,
Šv. Liudvikai ir Zelija, be ribų Marijai per Rožinį atsidavę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, Dievą kaip gerąjį Tėvą atradę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, savo reikalus šv. Juozapui patikėję,
Šv. Liudvikai ir Zelija, savo gyvenimus kaip auką Dievui atidavę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, atviri Dievo malonės veikimui,
Šv. Liudvikai ir Zelija, pasitikintys Dievu ir Jo valiai atsidavę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, Viešpačiu tikėję ir pasitikėję,
Šv. Liudvikai ir Zelija, viltis ir tikėjimą į Viešpatį sudėję,
Šv. Liudvikai ir Zelija, kiekvieną dieną ištikimai meldęsi,
Šv. Liudvikai ir Zelija, kasdienėje maldoje panirę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, kiekvieną dieną Eucharistija pradėję,
Šv. Liudvikai ir Zelija, jėgų iš kasdienės Eucharistijos šventimo sėmęsi,
Šv. Liudvikai ir Zelija, į Dievo Žodį panirę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, sutuoktinių meile bendruose reikaluose ir gyvenimo pasirinkimuose rėmęsi,
Šv. Liudvikai ir Zelija, Šventosios Šeimos iš Nazareto atspindy,
Šv. Liudvikai ir Zelija, krikščioniškos šeimos dorybių pavyzdy,
Šv. Liudvikai ir Zelija, dėl šventos santuokinės meilės pašvęsto gyvenimo troškimą paaukoję,
Šv. Liudvikai ir Zelija, pilnai pašaukimą santuokai išpildę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, santuokinio gyvenimo ir vaisingumo mylėtojai,
Šv. Liudvikai ir Zelija, santuokoje ištikimai gyvenę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, jautrūs sutuoktiniai,
Šv. Liudvikai ir Zelija, vienas kito išsiskyrimo metu pasiilgdavę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, prie misionieriško Bažnyčios uolumo prisidėję,
Šv. Liudvikai ir Zelija, Dievo suvienyti santuokoje krikščioniško gyvenimo pavyzdžiai,
Šv. Liudvikai ir Zelija, šeimyninio gyvenimo apaštalai,
Šv. Liudvikai ir Zelija, uolus laikrodininke ir patikima mezgėja,
Šv. Liudvikai ir Zelija, Dievui garbę savo darbu, rūpesčiu artimu, meile ir šventumu teikę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, devynių vaikų susilaukę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, keturių vaikų mirtį ankstyvame amžiuje išgyvenę ir apverkę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, savo vaikų išsilavinimu ir dvasiniu augimu besirūpinę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, šventumo savo vaikams kaip sau troškę, ir juos krikščionių tikėjimo mokę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, mylintys šv. Kūdikėlio Jėzaus ir šventojo Veido Teresėlės tėvai,
Šv. Liudvikai ir Zelija, savo meile ir rankų darbu šeimą aprūpinę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, savo vaikus Viešpačiui paaukoję,
Šv. Liudvikai ir Zelija, savo vaikus ypatingai tarnystei Dievui atidavę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, uoliai ir veiksmingai savo artimą mylėję,
Šv. Liudvikai ir Zelija, krikščionišką pašaukimą kaip rūpestį kitu žmogumi suvokę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, gailestingąją meile kitiems degę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, gailestingi samariečiai silpniesiems, benamiams ir vargstantiems,
Šv. Liudvikai ir Zelija, gerbiantys ir besirūpinantys savo pavaldiniais,
Šv. Liudvikai ir Zelija, jautrūs kaimynų, draugų ir nepažįstamųjų poreikiams,
Šv. Liudvikai ir Zelija, kančias ir ligas asmeniškai patyrę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, per kančią ir pažeminimą apvalyti,
Šv. Liudvikai ir Zelija, dangiškajam Tėvui likimo išbandymuose ištikimi likę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, ligas ir vienatvę patyrę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, jėgų nugalėti sunkumus Dievo Gailestingume surasdavę,
Šv. Liudvikai ir Zelija, dabar į šventąjį Dievo Veidą danguje žvelgiantys,
Šv. Liudvikai ir Zelija, Dieviškos tėvystės ir motinystės atspindžiai,
Šv. Liudvikai ir Zelija, santuokos ir šeimos pavyzdy,
Šv. Liudvikai ir Zelija, sutuoktinių ir šeimų apaštališkųjų darbų vykdomų Bažnyčioje globėjai,
Šv. Liudvikai ir Zelija, Karmelio ir visos karmelitų šeimos globėjai,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, būti maldoje su dangiškuoju Tėvu, atsižadant savęs, teiki,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, mūsų širdžių altorių kiekvienai Eucharistijai ruošti ir Dievą prie savo stalo kviesti, teiki,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, švč. Mergelei Marijai ir Šv. Juozapui save patikėti, teiki,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, meilės reikšmę išbandymuose ir ligose suprasti, teiki,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, kiekvieną dieną meilės pergalę, peržengiančią kančią, atrasti ir atpažinti teiki,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, savo gyvenimo įvykius tiesos ir meilės šviesoje pamatyti, teiki,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, išmokti vertinti savo laiką, teiki,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, mokėti „taip“ arba „ne“ pasakyti, teiki,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, taikos ir ramybės savo gyvenime įgyti, teiki,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, Tau visus savo veiksmus pašvęsti ir visą savo meilę atiduoti, teiki,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, būti imliems Dievo Dvasiai, teiki,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, Dvasios dovanas išmokti priimti, teiki,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, mums paprastais ir neturtingais dvasia kaip Dievo įrankiais būti, teiki,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, vaikiškumo Dieve ir mažojo tyrumo kelio, sugrąžinančio mus į Tėvo namus, teiki,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, savo įsūnystę kaip Dievo sūnums ir dukterims gyventi savam Nazarete pasirinkti ir priimti, teiki,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę save, savo šeimą ir visas pasaulio šeimas pašventinti teiki,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, mūsų šeimas globoti ir saugoti, tieki,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, sužeistose šeimose gydyti širdis, teiki,
Šv. Liudviko ir Zelijos užtarimu, malonę, kad mūsų bičiuliai ir mėgstami dalykai vien tavo buvimą atspindėtų, teiki,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melskite už mus šventieji Liudvikai ir Zelija Martinai
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų
Melskimės. Dieve Tėve, kuris per šventą Liudviko ir Zelijos Martinų santuokos gyvenimą apreiškei savo dieviškos tėvystės ir motinystės paslaptis, prašome, kad jų užtarimu, saugotum ir stiprintum sutuoktinius bei jų šeimas meilėje ir ištikimybėje visame pasaulyje, kad padarytum jas tos nesibaigiančios meilės ir vienybės, kurios pasilieka Švenčiausiojoje Trejybėje, atspindžiu. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja. Dievas per visus amžių amžius. Amen.
Amžinosios meilės Dieve, dovanojai mums šventuosius Liudviką ir Zeliją Martinus, šv. Teresės tėvus, kaip šventumo santuokoje pavyzdį. Jie liko ištikimi Tau ir Tavo įsakymams visose gyvenimo pareigose ir išbandymuose. Jie troško užauginti vaikus šventaisiais. Jų pavyzdžiu ir maldomis padėk krikščioniškam šeimos gyvenimui pražysti šiandieniniame pasaulyje.

Šventieji Liudvikas ir Zelija Marija Martinai  (Louis Martin and Marie-Azélie Guérin)
Liudvikas (1823-1894), Zelija (1831- 1877), Prancūzija.  Karmelio globėjai
Vertė i
š lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė, iš anglų, slovakų, prancūzų k. JB; kun Mindaugas Malinauskas SJ