ŠVENOJO ROKO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!

Šventasis Rokai, melski už mus!
Šv. Rokai, dangaus šviesos apreikštas,
Šv. Rokai, išmelstas iš Dievo,
Šv. Rokai, Švč. Mergelės Marijos užtarimu pasauliui padovanotas,
Šv. Rokai, su kryžiaus ženklu ant krūtinės gimęs,
Šv. Rokai, Prancūzijos kilmingos ir dievobaimingos šeimos jaunuoli,
Šv. Rokai, gerų tėvų kuklumo meile išaugintas,
Šv. Rokai, dievobaimingumui ir šventumui išauklėtas,
Šv. Rokai, apsimarinęs nuo kūdikystės,
Šv. Rokai, po tėvų mirties, privilegijas ir turtus paniekinęs, viską vargšams išdalinęs,
Šv. Rokai, dėl Jėzaus Kristaus meilės paniekinimo siekęs,
Šv. Rokai, savo šalį palikęs ir nežinioje gyvenęs,
Šv. Rokai, griežto gyvenimo atsiskyrėli,
Šv. Rokai, dykynėje gyvenęs ir atsiskyrėlio gyvenimą pamėgęs,
Šv. Rokai, laukuose sirgdamas gulėjęs,
Šv. Rokai, savo gyvenimą paties mažiausiems ir vargšams paaukojęs,
Šv. Rokai, keleivio aprėdą dėvėjęs,
Šv. Rokai, dėl Jėzaus Kristaus meilės priėmęs išbandymus,
Šv. Rokai, uoliausias savamoksli gydytojau ir slaugytojau,
Šv. Rokai, gyvenimą ligonių kančias palengvinti pašventęs,
Šv. Rokai, dėl meilės Jėzui Kristui užsikrėtusius gydęs,
Šv. Rokai, maro aukoms su didvyrišku užsidegimu ir drąsa tarnavęs,
Šv. Rokai, tarnaudamas ligoniams ir ligoniais rūpindamasis savo gyvenimą išpildęs,
Šv. Rokai, už sunkų darbą tik maitintas,
Šv. Rokai, už savo darbus užgaulių susilaukęs ir galiausiai iš ligoninės išvarytas,
Šv. Rokai, pats maro rykštės paliestas ir maru užsikrėtęs,
Šv. Rokai, užsikrėtęs maru nenustojęs drąsiai ir uoliai tarnauti,
Šv. Rokai, tapęs kantrybės pavyzdžiu sergantiems maru,
Šv. Rokai, Dievo malone stebuklingai išgydytas nuo maro,
Šv. Rokai, Šventosios Dvasios nuostabia pranašystės dovana apdovanotas,
Šv. Rokai, meldęsis, kad maro nebūtų,
Šv. Rokai, Šventuoju kryžiumi maro epidemiją atitolinęs,
Šv. Rokai, daugelį miestų nuo maro užkrato išgelbėjęs,
Šv. Rokai, Dievo meilės kankiny,
Šv. Rokai, nuolat savyje Kristaus Kančią išgyvenęs,
Šv. Rokai, dėl Dievo daug vargo iškentęs,
Šv. Rokai, už savo gerumą daug pikto sulaukęs,
Šv. Rokai, tėvynėje savųjų neatpažintas ir nuo jų nukentėjęs,
Šv. Rokai, artimųjų atstumtas,
Šv. Rokai, dėdės į kalėjimą kaip šnipas be kaltės įduotas,
Šv. Rokai, nepaisant nekaltumo grandinėmis buvęs sukaustytas ir gėdinamas,
Šv. Rokai, savo piliečių įkalintas penkeriems metams,
Šv. Rokai, vargingai kalėjime miręs lyg būtų nusikaltėlis,
Šv. Rokai, miręs kaip šventasis,
Šv. Rokai, iš savo turimo kryžiaus atpažintas,
Šv. Rokai, po mirties artimųjų apraudotas,
Šv. Rokai, Dievui pasiaukojęs,
Šv. Rokai, nuoširdusis Dievo mylėtojau,
Šv. Rokai, didis klusnusis Jėzaus mokiny ir tarne,
Šv. Rokai, tikrasis ir ištikimas Jėzaus gyvenimo sekėjau,
Šv. Rokai, Viešpaties Kryžiaus uolusis mylėtojau,
Šv. Rokai, ištikimasis apaštalų sekėjau,
Šv. Rokai, angelų drauge, jų aplankytas,
Šv. Rokai, degęs dieviškąja meilės ugnimi,
Šv. Rokai, vertas Prancūzijos sūnau ir puošmena,
Šv. Rokai, šlovingas pranašų drauge,
Šv. Rokai, tarp patriarchų palaimintas,
Šv. Rokai, didis ir veiksmingas Dievo žmonių patriarche,
Šv. Rokai, krikščionišką gyvenimą iš tiesų gyvenęs,
Šv. Rokai, Dievo gerumo skelbėjau,
Šv. Rokai, vargstantiems savo turtą dalijęs,
Šv. Rokai, alkanus maitinęs,
Šv. Rokai, keliautojus globojęs,
Šv. Rokai, kūno ir dvasios skausmų ramintojau,
Šv. Rokai, visų nelaimingųjų guodėjau,
Šv. Rokai, stebuklingasis gydytojau,
Šv. Rokai, ligų ir nelaimių atitolintojau,
Šv. Rokai, gelbėtojau ir išlaisvintojau nuo maro,
Šv. Rokai, artimo meilės auka,
Šv. Rokai, uolus sielų mylėtojau,
Šv. Rokai, išmaldos davėjau,
Šv. Rokai, kilniausias vargšų tėve,
Šv. Rokai, silpnųjų stiprybe,
Šv. Rokai, visų dorybių turėtojau,
Šv. Rokai, angele apsireiškęs kūne, nekalčiausią gyvenimą gyvenęs,
Šv. Rokai, nuolankumo ir kantrumo pavyzdy ir stebukle,
Šv. Rokai, nuolatinis Jėzaus Kristaus apsimarinimo sekėjau,
Šv. Rokai, puikus Kristaus neturto sekėjau,
Šv. Rokai, skaistus jaunuoli,
Šv. Rokai, tikras dieviško tyrumo mylėtojau ir pavyzdy,
Šv. Rokai, amžinas vertybes vietoji žemiškų gėrybių branginęs,
Šv. Rokai, tikrojo pamaldumo pavyzdy,
Šv. Rokai, kantrumo stebukle ir pavyzdy,
Šv. Rokai, pasitikėjimo atspindy,
Šv. Rokai, gailestingos meilės ugnimi uždegta širdimi,
Šv. Rokai, visiškai pasaulį savo dosnumu paniekinęs,
Šv. Rokai, kilnusis visokių išaukštinimų ir malonumų paniekintojau,
Šv. Rokai, narsusis pasaulio gėrybių ir tuštybių paniekintojau,
Šv. Rokai, nuostabios apaštališkosios dvasios pavyzdy,
Šv. Rokai, nuostabiai atsparus sunkumams,
Šv. Rokai, kurio širdis liepsnojo gailestingąja meile,
Šv. Rokai, evangelinio neturto mylėtojau ir drauge,
Šv. Rokai, pastovumo ir kantrumo ligoje stebukle,
Šv. Rokai, uolusis piligrime žemėje,
Šv. Rokai, brangus viso pasaulio brangakmeni,
Šv. Rokai, piligrimo rūbe,
Šv. Rokai, maldos pilnas inde,
Šv. Rokai, skaistumo lelija,
Šv. Rokai, meilės rože,
Šv. Rokai, kančios perle,
Šv. Rokai, už kantrumą Dievo išaukštintas,
Šv. Rokai, po mirties pripažintas ir pagerbtas,
Šv. Rokai, visų po mirties šventu išpažintas
Šv. Rokai, Jėzaus Kristaus garbe vainikuotas,
Šv. Rokai, mūsų Bažnyčioje gerbiamas,
Šv. Rokai, šlovingasis dangaus gyventojau,
Šv. Rokai, kilnusis šv. Pranciškaus tretininke,
Šv. Rokai, kurio vardas garsus Bažnyčioje,
Šv. Rokai, prie kurio paveikslo šaukiamasi visuotinai pagalbos,
Šv. Rokai, kurio atvaizdą Bažnyčios Susirinkimų tėvai procesijoje nešiojo,
Šv. Rokai, šlovingasis dangaus gyventojau,
Šv. Rokai, pagerbtas ir laukiamas ligoninėse,
Šv. Rokai, po mirties šventuoju visuotinai pripažintas,
Šv. Rokai, Bažnyčioje garbingas,
Šv. Rokai, Bažnyčios Susirinkimų efektyviai maldautas, užtarti prieš maro epidemiją,
Šv. Rokai, tobulas vadove į dorybes,
Šv. Rokai, šventųjų ir dievobaimingųjų pavyzdy,
Šv. Rokai, mūsų vadove pas Dievą,
Šv. Rokai, keliautojų apsauga,
Šv. Rokai, maldingų kelionių vadove,
Šv. Rokai, tikroji sergančiųjų viltie,
Šv. Rokai, kalinių užtarėjau,
Šv. Rokai, atsiskyrėlių ir piligrimų pavyzdy,
Šv. Rokai, vargstančių pagalbininke, maitintojau ir tėve,
Šv. Rokai, nusiminusių guodėjau,
Šv. Rokai, rūpestingiausias našlių ir našlaičių globėjau,
Šv. Rokai, sergančiųjų ir mirštančiųjų globėjau,
Šv. Rokai, veiksmingas žmogaus ligų gydytojau,
Šv. Rokai, žmonių visuotinėse nelaimėse guodėjau
Šv. Rokai, viso pasaulio globėjau nuo visokių ligų ir maro,
Šv. Rokai, visuomenės sveikata besirūpinantis,
Šv. Rokai, sveikatos meldžiančių užtarėjau,
Šv. Rokai, asmeninis globėjau epidemijose,
Šv. Rokai, viso pasaulio nuo maro epidemijų globėjau ir saugotojau,
Šv. Rokai, galingas užtarėjau nuo infekcinių ligų,
Šv. Rokai, ligonių paguoda ir sveikata,
Šv. Rokai, stebuklingas gydytojau,
Šv. Rokai, gyvulių globėjau,
Šv. Rokai, tavimi pasitikinčiųjų prieglobsti,
Šv. Rokai, visų apleistų globėjau,
Šv. Rokai, galingasis mergelių skaistumo gynėjau,
Šv. Rokai, galingasis šventojo tikėjimo gynėjau,
Šv. Rokai, mirštančiojo guodėjau,
Šv. Rokai, mūsų bičiuli piligriminėje gyvenimo kelionėje,
Šv. Rokai, mūsų vertingiausias globėjau,
Šv. Rokai, nelaimingų viltie,
Šv. Rokai, didelis Kristaus stebukladary,
Šv. Rokai, savo stebuklais garbingas ir garsus,
Šv. Rokai, piktų dvasių baime,
Šv. Rokai, garsusis ir kilnusis žmonijos gynėjau ir gelbėtojau,,
Būk mums maloningas! Gelbėk mus, Viešpatie!
Būk mums maloningas! Išklausyk mus, Viešpatie!
Mūsų gyvenime ir mirties valandą,
-Gelbėk mus, Viešpatie
Mūsų kelionėje link amžinybės,
Nuo viso pikto!
Nuo nuodėmių žaizdų,
Nuo blogų pavyzdžių užkrėstumo,
Nuo blogų draugų įtakos,
Nuo gilių žaizdų nuo įsisenėjusių ydų,
Nuo nuodėmės užkrato,
Nuo žemiškų bėdų ir kančių,
Nuo visų kūno ir sielos ligų ir pavojų,
Nuo užkrečiamų ligų,
Nuo galvijų praradimo,
Nuo maro, gripo ir šiltinės,
Nuo netikėtos mirties ir mirties nepasiruošus,
Nuo pragaro kančių,
Nuo skaistyklos liepsnų,
Per šv. Roko kančios nuopelnus,
Per šv. Roko užtarimą,
Mes vargšai nusidėjėliai!
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Mums dievobaimingumo dvasią suteikti teikis,
Mus veiksminga artimo meile pašventinti teikis,
Mums kelionėje į dangiškąją tėvynę padėti teikis,
Mums savo nuodėmes pažinti teikis,
Mums maloningai nuodėmių žalą mūsų sielai uždengti teikis,
Mus prieš piktų žmonių įtaką sustiprinti teikis,
Mus nuo užkrečiamų ir kitų ligų gelbėti teikis,
Mus nuo amžinos mirties išgelbėti teikis,
Vargšus paguosti ir apšviesti teikis,
Keliaujantiems savo apsaugą dovanoti teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Rokai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Prašome, Viešpatie, Tavo išpažinėjo šventojo Roko užtarimu, atitraukti nuo mūsų ligos rykštę ir sutaikyti mus su Tavo dieviškąja Didenybe. Mes to prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.

Šventasis Rokas gimė 1348 m. Montpelje, mirė 1376, Savojoje, Prancūzija.
Šaukiamasi choleros, epidemijų, maro, odos ligų, kelių problemų atveju. Kalinių, sergančių galvijų, šunų, melagingai apkaltintųjų, neįgaliųjų, chirurgų, gydytojų, vaistininkų, duobksių, naudotų prekių pardavėjų, piligrimų, apiterapijos specialistai, įvairių kraštų globėjas.
Vertė: JB, kun. Mindaugas Malinauskas SJ iš anglų, lenkų, kroatų, italų, vokeičių ir prancūzų kalbų.