Šventojo Alfonso Marijos Liguorio litanija                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!

Šventasis Alfonsai Marija Liguori, melski už mus!
Šv. Alfonsai, širdingasis, uolusis ir gyvo gailestingumo persmelktas Jėzaus kančių kontempliuotojau,
Šv. Alfonsai, pamaldusis ir švelniausios meilės kupinas šventosios Jėzaus vaikystės garbintojau,
Šv. Alfonsai, uolusis ir karštasis Jėzaus Kristaus Šventojoje Eucharistijoje garbintojau,
Šv. Alfonsai, per šventąją Mišių auką švytintis serafime, degantis dieviškąja meile,
Šv. Alfonsai, uolusis Švč. Mergelės Marijos garbintojau vaiko širdimi,
Šv. Alfonsai, jautraus pamaldumo kupinas Švč. Mergelės Marijos tarne,
Šv. Alfonsai, visiškai atsidavęs Švč. Mergelei Marijai ir uoliausias jos garbinimo skatintojau,
Šv. Alfonsai, verčiausiasis Dievo Motinos sūnau, savaisiais pamokslais ją nuostabiai garbinęs,
Šv. Alfonsai, Švč. Mergelės Marijos apsireiškimais per pamokslus apdovanotasis,
Šv. Alfonsai, švenčiausiojo Išganytojo kongregacijos įkūrėjau,
Šv. Alfonsai, atsidavęs ir paklusnusis šventojo Sosto gynėjau,
Šv. Alfonsai, rūpestingasis visos Bažnyčios gerovės puoselėtojau,
Šv. Alfonsai, paklusnumo ir nuolankumo popiežiui pavyzdy,
Šv. Alfonsai, tikrasis išpažinėjau – dėl Dievo Dvasios kupinų raštų ir šventų darbų,
Šv. Alfonsai, tikrasis kankiny – dėl griežto gyvenimo, apsimarinimų ir atgailos,
Šv. Alfonsai, tikrasis angele – dėl savo nekaltumo ir kuklumo,
Šv. Alfonsai, tikrasis apaštale – dėl savo didžių, palaimintų ir sėkmingų darbų sieloms šventėti,
Šv. Alfonsai, tikrasis patriarche – dėl savo tėviško rūpinimosi Dievo tauta,
Šv. Alfonsai, tikrasis pranaše – dėl savo pranašysčių ir stebuklų
Šv. Alfonsai, tikrasis skaistumo paveiksle – dėl nepriekaištingo sielos ir kūno tyrumo,
Šv. Alfonsai, džiaugsmingasis tarne, paklūstantis dieviškajam pašaukimui,
Šv. Alfonsai, stebuklų ir pranašysčių dovanomis apdovanotasis,
Šv. Alfonsai, išmintingasis vedly krikščioniškojo tobulėjimo kelyje,
Šv. Alfonsai, misionierių tėve ir pavyzdy,
Šv. Alfonsai, savo dvasiniais raštais mokantis,
Šv. Alfonsai, brangusis, švelnusis ir mylintis tėve,
Šv. Alfonsai, sergėtojau, gynėjau ir galingasis užtarėjau,
Šv. Alfonsai, naujoji tikėjimo ir religingumo puošmena,
Šv. Alfonsai, kunigų ir vyskupų garbe,
Šv. Alfonsai, gyvasis ir spindintis visų dorybių pavyzdy,
Šv. Alfonsai, pamaldumo nuo pat vaikystės pavyzdy,
Šv. Alfonsai, paniekinęs pasaulį ir jo tuštybę,
Šv. Alfonsai, uoliai kontempliavęs ir paniekinęs pasaulio turtus ir tuštybes,
Šv. Alfonsai, tvirtasis savo gyvenimo šventumo ir teisumo sergėtojau,
Šv. Alfonsai, turtingasis krikščioniško neturto turtais,
Šv. Alfonsai, visada klusnus Dievo valiai,
Šv. Alfonsai, stiprusis Bažnyčios uolumu,
Šv. Alfonsai, švelnumo pavyzdy,
Šv. Alfonsai, iki mirties nuo mirtinos nuodėmės apsaugotasis,
Šv. Alfonsai, kantrybės kančiose ir varguose pavyzdy,
Šv. Alfonsai, atsidavimo Dievui prieštaravimuose pavyzdy,
Šv. Alfonsai, palaimintasis krikščioniško neturto garbintojau,
Šv. Alfonsai, uolusis katalikų tiesos ir tikėjimo gynėjau,
Šv. Alfonsai, drąsusis kovotojau su klaidatikystėmis,
Šv. Alfonsai, uolusis krikščioniško auklėjimo gynėjau,
Šv. Alfonsai, drąsusis kovotojau už dvasinę drausmę,
Šv. Alfonsai, visiems tapęs viskuo, kad kiekvieną laimėtum Jėzui Kristui,
Šv. Alfonsai, tikrasis tėviško rūpinimosi Dievo tauta pavyzdy,
Šv. Alfonsai, švelnusis nuliūdusiųjų guodėjau,
Šv. Alfonsai, išmokytasis, apšviestasis ir daug patyręs dieviškojo nusidėjėlių atvertimo mene,
Šv. Alfonsai, rūpestingasis kenčiančiųjų guodėjau,
Šv. Alfonsai, vargšų mokytojau pagal Evangelijos dvasią,
Šv. Alfonsai, užsidegęs skelbti Evangeliją vargšams,
Šv. Alfonsai, budrusis patikėtosios kaimenės ganytojau,
Šv. Alfonsai, ypatingasis maldos skatintojau,
Šv. Alfonsai, nenuilstantis darbininke dėl žmonių išgelbėjimo,
Šv. Alfonsai, nenuilstantis vargšų evangelizuotojau,
Šv. Alfonsai, be paliovos sergstintis tavęs klausančią tikinčiųjų kaimenę,
Šv. Alfonsai, sielų išganymo trokštantysis,
Šv. Alfonsai, mūsų galingasis užtarėjau,

Mes vargšai nusidėjėliai!
-- Meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie!
Kad šv. Alfonsas mums nuodėmių atleidimą išmelstų,
Kad šv. Alfonsas mums vaiko meilę Dievui ir Jo dorybėms išmelstų,
Kad šv. Alfonsas mums pasaulio tuštybę savo pavyzdžiu atskleistų,
Kad šv. Alfonsas mums tikrą atsivertimą pasiekti padėtų,
Kad šv. Alfonsas mus į kantrumą ir nuolankumą nuvestų,
Kad šv. Alfonsas mus ištikimais šventosios Bažnyčios vaikais tapti paskatintų,
Kad šv. Alfonsas mums nuoširdų pamaldumą Jėzaus kančiai išprašytų,
Kad šv. Alfonsas mums Marijos globą išmelstų,
Kad šv. Alfonsas mums tapti tikrais Švenčiausiojo Sakramento garbintojais išmelstų,
Kad šv. Alfonsas mums džiaugsmą Dievo žodžiu paskelbtų,
Kad šv. Alfonsas mus savo pavyzdžiu į atgailą ir apsimarinimą nukreiptų,
Kad šv. Alfonsas mums ištvermingo tyrumo malonę išmelstų,
Kad šv. Alfonsas su mumis gyvenime ir mirtyje pasiliktų,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Alfonsai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. O Dieve, per šventąjį Alfonsą Mariją Liguorį, savo išpažinėją ir vyskupą, uždegęs sielas uolumu ir pagausinęs savo Bažnyčios sekėjų, meldžiame Tave, kad mes, mokydamiesi iš jo patarimų ir stiprinami jo pavyzdžio, galėtume laimingai pas Tave nukeliauti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Alfonsas Marija Liguoris (Alfonso Maria de' Liguori) gimė 1696 Neapolyje, mirė 1787 Paganyje, Italijoje.
Vyskupas, dvasinis rašytojas, kompozitorius, muzikantas, dailininkas, poetas, teisininkas, filosofijas ir teologas, vienuolių redemptoristų kongregacijos įkūrėjas.
Išpažinčių klausytojų, moralės mokytojų, teologų, pašaukimų ugdytojų, artritu sergančiųjų globėjas.
Vertė iš anglų kalbos Lina Kievišienė