ŠVENTOJO MAKARIJAUS DIDŽIOJO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!

Šventasis Makarijau Didysis, melski už mus!
Šv. Makarijau, vienas didžiausių vienuolių ir stebukladarių,
Šv. Makarijau, nuo pat kūdikystės Kristaus pamiltas,
Šv. Makarijau, angelišką gyvenimą pasirinkęs,
Šv. Makarijau, būdamas šv. Antano mokinys, atspindėjęs visas jo dorybes ir kančias,
Šv. Makarijau, tvirtai keliavęs Keliu, vedančių į gyvenimą,
Šv. Makarijau, išmintingai vadovaudamas protui ir jausmams tapęs šventa šventykla Dievui,
Šv. Makarijau, vengęs neramybės ir gesinęs demonų neramumus,
Šv. Makarijau, visada vadovaudamasis dieviškuoju įstatymu vedęs savo sielą,
Šv. Makarijau, apginkluotasis visais Dvasios ginklais,
Šv. Makarijau, stiprintas Dangaus Karalienės,
Šv. Makarijau, Dievo Motinos ir angelų sargų globojamas,
Šv. Makarijau, nuo kūdikystės Kristaus stebuklais pastiprintas,
Šv. Makarijau, Dievo jėga vedamas,
Šv. Makarijau, gavęs į savo širdį amžinojo gyvenimo žodžius,
Šv. Makarijau, Dievo Motinos pamokytas Dievo žodžių,
Šv. Makarijau, įkvepiančių šventosios Evangelijos žodžių klausytojau,
Šv. Makarijau, savo nuolatiniu dėmesiu Dievui priėmęs šviesą iš šviesos,
Šv. Makarijau, Dvasios įstatymui paklusnus,
Šv. Makarijau, kurio dvasia paklusni Dievo įsakymams,
Šv. Makarijau, Dieve patinkantį gyvenimą gyvenęs,
Šv. Makarijau, pakilęs dangaus kopečiomis, ant kurių pasirodęs Viešpats,
Šv. Makarijau, Dievo namų grožį su tyru jų liturgijos šventimu pamilęs,
Šv. Makarijau, palikęs visa pasaulio grožį, nepaliaujamai mylėję Viešpaties namų grožį,
Šv. Makarijau, jaunystėje- skaistumu, senatvėje – išmintimi, visą gyvenimą – kantrybe ir meile pasižymėjęs,
Šv. Makarijau, Kristaus kančios bendrakeleivi,
Šv. Makarijau, pasivedęs kančios įstatymui, laimėjęs amžiną garbę,
Šv. Makarijau, tikėjimu ir sunkiu darbu nešęs savo kryžių,
Šv. Makarijau, kentėdamas dvasios didybę parodęs,
Šv. Makarijau, savo valią nuo nuodėmės įstatymo nugręžęs,
Šv. Makarijau, laistęs savo širdį atgailos ir pasninko ašaromis,
Šv. Makarijau, nusigręžęs nuo kūno ir miręs pasauliui, bet apsivilkęs gyvybę teikiančia mirtimi,
Šv. Makarijau, pasninkaudamas, budėdamas ir melsdamasis gavęs dangaus dovanų,
Šv. Makarijau, dievobaimingomis kovomis apmarinęs ir Dievo Dvasia nugalėjęs kūniškus išmįslus,
Šv. Makarijau, apsimarinimu nusivilkęs senąjį žmogų, su jo nuodėmingomis aistromis, bet apsivilkęs naujuoju Kristuje,
Šv. Makarijau, atsidavęs Dievo galybės valdžiai,
Šv. Makarijau, savo palaiminguoju gyvenimu kankinystę perėjęs,
Šv. Makarijau, sunkumus Dievo išminčiai pasiekti, savitvarda palengvinęs,
Šv. Makarijau, kaip savitvardos kelrodė nepajudinama žvaigždė, Dievo namuose iškeltas
Šv. Makarijau, susivaldymo ugnimi, kaip auksas krosnyje, išbandytas ir tyresnis tapęs,
Šv. Makarijau, išlaisvintas iš žemės aistrų Dievo malone,
Šv. Makarijau, sutramdęs savo kūno aistras, tapęs panašus į angelus,
Šv. Makarijau, niekuomet nenuolaidžiavęs sau pasninke, iki pat pabaigos juo net mėgavęsis,
Šv. Makarijau, peržengęs gamtos saitus, antgamtiniu ir tyru gyvenimu gyvenęs,
Šv. Makarijau, trokšdamas angelo gyvenimo iškeliavęs į dykumą,
Šv. Makarijau, pasirodęs dykumoje kaip angelas žmogaus kūne,
Šv. Makarijau, gyvenimą dykumoje uoliai pamilęs,
Šv. Makarijau, dykumoje priėmęs tave laisvinantį ir stebintį kiekvieną tavo žingsnį Dievą,
Šv. Makarijau, dykumą kaip miestą apgyvendinęs,
Šv. Makarijau, rodęs dieviškas dorybes maldoje ir pasninke, budėjime ir maldoje Kristui žmonijos mylėtojui,
Šv. Makarijau, kurio ryškus gyvenimas yra visuotinas mastelis,
Šv. Makarijau, kurio šventas gyvenimas visų dorybių veidrodis,
Šv. Makarijau, šviečiantis dieviška šviesa,
Šv. Makarijau, nuolankume apšviestasis,
Šv. Makarijau, kupinas gilaus nuolankumo, išminties ir apsimarinimo,
Šv. Makarijau, išpuoštas Dievo gerumu,
Šv. Makarijau, skaistaus gyvenimo,
Šv. Makarijau, tyru ir paprastu gyvenimo būdu nutraukęs prigimties saitus ir įgijęs šventųjų orumą,
Šv. Makarijau, kantrusis, kančios žygdarbiams pašauktas,
Šv. Makarijau, Dievo malone apdovanotas didžiuliu linksmumu,
Šv. Makarijau, deganti maldos žvake Dievui,
Šv. Makarijau, kurio maldos yra tikrosios maldos dvasios pavyzdžiai,
Šv. Makarijau, spindintis kaip veidrodis atspindėdamas aušros šviesą,
Šv. Makarijau, kelias tiesiai vedantis į gyvenimą,
Šv. Makarijau, Dievo nešėjau pasauliui,
Šv. Makarijau, mylėjęs artimą besąlygiškai,
Šv. Makarijau, paprastų žmonių mylėtojau,
Šv. Makarijau, pažinęs sielas dorybių šviesa,
Šv. Makarijau, atlikęs didį gyvenimo darbą, prikeliant tuos, kurie miega pražūtingoje prarajoje,
Šv. Makarijau, besimeldžiantis sielų išganymo,
Šv. Makarijau, atpažinęs klastos gyvatę ir nuslopinęs jos karčias intrigas,
Šv. Makarijau, padaręs daug didžių stebuklų,
Šv. Makarijau, stebukladary, išgydęs ligonius ir sielą tų, kurie atėjo pas tave su tikėjimu
Šv. Makarijau, stebuklais pagerbtas Dievo,
Šv. Makarijau, Dievo vizijų dovana apdovanotasis,
Šv. Makarijau, tapęs vertu dangaus paveldo,
Šv. Makarijau, kaip auksas savitvardos ugnimi išmėgintas ir spindintis Dievo karalystei pripažintas,
Šv. Makarijau, kurio gyvenimas prilygęs angelams žemėje, dėl to gavęs angelų atlygį danguje,
Šv. Makarijau, į romiųjų žemę klusniai ir garbingai sugrįžęs,
Šv. Makarijau, Dievo dangiškosiose buveinėse pagerbtas,
Šv. Makarijau, esantis šviesoje, kurios neįmanoma nušviesti, ir amžinajame neišsakomame džiaugsme,
Šv. Makarijau, kuriame veikia Dievas, kad visus išgydytų,
Šv. Makarijau, tuos, kurie gyvena labiau nei pasauliui, priimantis ir laiminantis,
Šv. Makarijau, kurio prašoma pagalbos visais gyvenimo atvejais: varginant kūno ir psichinių ligų, aistrų ir įvairių žemiškų poreikių,
Šv. Makarijau, kurio malda išgelbsti daugelyje pavojingų gyvenimo aplinkybių, nelaimėse ir pagundose,
Šv. Makarijau, savo maldomis gelbėjantis tave prisiminusius ir Dievą garbinančius,
Šv. Makarijau, saugantis visus Dievo vaikus besikreipiančius į tave,
Šv. Makarijau, gailestingas tiems, kurie tavo šventą atminimą švenčia,
Šv. Makarijau, vienuolių ir visų, kurie siekia išminties ir tobulumo, globėjau,
Šv. Makarijau, žmonių atvertėjau į tikrąjį tikėjimą,
Šv. Makarijau, mus mokantis teisumo,
Šv. Makarijau, stipriuosius suminkštinantis ir silpnuosius pastiprinantis,
Šv. Makarijau, piktąjį sutrikdantis ir išsklaidantis sukilimą,
Šv. Makarijau, pakeliantis į dangaus aukštybes į žemę patrauktus,
Šv. Makarijau, mūsų kančiose ir silpnume mus palydintis,
Šv. Makarijau, mums atsiųstas Dievo teisusis,

Maldavimai
Šv. Makarijaus užtarimu, ramų ir pamaldų gyvenimą, suteiki,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatį!
Šv. Makarijaus užtarimu, sveiką protą ir kūną, suteiki,
Šv. Makarijaus užtarimu, mums savo ramybę suteiki,
Šv. Makarijaus užtarimu, mums turėti jį kaip prieglaudą nelaimėje, malonę suteiki,
Šv. Makarijaus užtarimu, mus užtariantis mūsų maldose ir mūsų kančiose Dievo akivaizdoje,
Šv. Makarijaus užtarimu malonę, kad nuodėmės piktadarystė mūsų nepaliestų, suteiki,
Šv. Makarijaus užtarimu, mums savo apšvietą atsiųsti ir iš mūsų nusikaltimų tamsos išgelbėti teikis,
Šv. Makarijaus užtarimu, mus beaistre šviesa apšviesti teikis,
Šv. Makarijaus užtarimu, mus belaisvius iš tamsiosios išeiti pašaukti teikis,
Šv. Makarijaus užtarimu, mus mūsų bailume stiprinti ir mus tikėjime įtvirtinti teikis, kad savo maldomis tikrai galėtume tikėtis iš Viešpaties gerumo sulaukti visų gerų dalykų,
Šv. Makarijaus užtarimu, velnio strėles, paleistas į Dievo tarnus, sulaužyti teikis,
Šv. Makarijaus užtarimu, mumyse aistrų sukeltą niūrumą išvalyti teikis,
Šv. Makarijaus užtarimu, mus visus nuo kenksmingų dalykų saugoti teikis,
Šv. Makarijaus užtarimu, mus savo keliais vesti, mus Tavimi sekti ir pagal tavo kelius vaikščioti, pamokyti tiekis,
Šv. Makarijaus užtarimu, mums malonę, Viešpatį ir Jo darbus per amžių amžius išaukštinti, teiki,
Šv. Makarijaus užtarimu malonę, kad galėtume pamaldžiai užbaigti savo laikinąją egzistenciją, dangaus karalystę paveldėti, suteiki,
Šv. Makarijaus užtarimu, palankaus atsakymo Paskutiniame Kristaus teisme, sulaukti teikis,
Šv. Makarijaus užtarimu, Bažnyčiai kivirčų ir skilimų panaikinimą ir gerų darbų įtvirtinimą suteiki,
Šv. Makarijaus užtarimu, Dievą taikos Jo Bažnyčiai, kariaujančiai po kryžiaus ženklu, darnos tikėjime ir vienybėje, suteiki,
Šv. Makarijaus užtarimu, ligonių išgydymo, liūdinčių paguodos, sužeistųjų užtarimo, pagalbos kenčiantiesiems, suteiki,
Šv. Makarijaus užtarimu, mūsų širdį Viešpatyje sustiprinti teikis,
Šv. Makarijaus užtarimu, mus visus vesti teikis, kad užbaigtume savo gyvenimą ramybėje ir atgailoje ir su pasitikėjimu keliautume į palaimintą amžinybę,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Makarijau Didysis!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Dieve, apvalyk mus, nusidėjėlius; išlaisvink mus nuo blogio, kurį esame padarę, ir tebūna mumyse Tavo valia, kad galėtume be pasmerkimo atverti savo nevertas lūpas ir šventojo Makarijaus pavyziu šlovinti Tavo, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, šventąjį vardą dabar ir per amžių amžius. Amen.

Šventasis Makarijus Didysis Egiptietis Ὅσιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος, Osios Makarios o Egyptios; apie 300-391 m. Egiptas
Egipto, vienuolių globėjas. I
š rusų, anglų kalbų vertė kun Mindaugas Malinauskas SJ